Nr.104 - Nordforbrænding - samtykke til udvidelse af låneramme til ovnlinje 5

Sagsnr.: 15/10940

 
Thomas Lykke Pedersen (A)

Beslutningstema

Nordforbrænding I/S har anmodet de fem interessentkommuner om samtykke til udvidelse af lånerammen i Kommunekredit til ovnlinje 5 fra 729 mio. kr. til 841 mio. kr. som følge et yderligere finansieringsbehov på 112 mio. kr. til realisering af projektet.

Sagsfremstilling og økonomi

I/S Nordforbrænding fik i 2012 samtykke fra de fem interessentkommuner – Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal – til at optage lån til finansiering af en ny ovnlinje – ovnlinje 5 – inden for en låneramme på 729 mio. kr. Nordforbrænding har på baggrund af samtykket optaget lån og etableret byggekredit hos Kommunekredit på i alt 729 mio. kr., og er i gang med at realisere projektet.


Nordforbrænding har på projektets nuværende stade mulighed for at opgøre den samlede økonomi for gennemførelsen. På baggrund heraf har Nordforbrændings bestyrelse i marts 2015 vedtaget at hæve budgettet med 54 mio. kr. til 783 mio. kr. (i 2010 priser), hvilket svarer til en budgetudvidelse på 7,4 %. Samtidig medfører pristalsudviklingen fra 2010 til ibrugtagning ultimo 2016 på anslået 58 mio. kr. (8 %), at det samlede finansieringsbehov udgør 841 mio. kr. i løbende priser. Det svarer til et samlet yderligere finansieringsbehov på 112 mio. kr.


Nordforbrænding ønsker at dække finansieringsbehovet gennem udvidelse af den eksisterende kredit hos Kommunekredit og har derfor ved brev af 25. marts 2015 anmodet de fem interessentkommuner om samtykke til at udvide kreditten.


Ifølge anmodningen fra Nordforbrændings bestyrelse skyldes det yderligere finansieringsbehov, udover pristalsregulering, dels forsinkelser, dels manglende interesse for at afgive bud på byggeentreprisen, hvilket nødvendiggjorde et nyt opdelt udbud. Anmodningen indeholder endvidere en gennemgang af projektøkonomien i forhold til budgetudvidelsen, jf. følsomhedsanalysen i projektforslaget fra 2011. Det fremgår heraf at selv med en budgetoverskridelse på 20 % vil det være fordelagtigt at gennemføre ovnlinje 5-projektet. Den ansøgte udvidelse af lånerammen for projektet på 112 mio. kr. udgør i alt 15,4 %, hvoraf budgetudvidelsen som nævnt udgør 54 mio. kr. (7,4 %) og de resterende 58 mio. kr. (8 %) er pristalsregulering.


Sammenfattende konkluderer Nordforbrænding, at det realiserede projekt, efter at der er indregnet en merproduktivitet i forhold til projektforslaget, har en samlet projektværdi på 319 mio. kr. (2010-priser) svarende til 96 % af projektværdien. Projektet er derfor fortsat attraktivt, og Nordforbrænding håber på den baggrund på interessentkommunernes positive stillingtagen til den supplerende belåning.


Byrådet besluttede i 2013, at der skulle opkræves en garantiprovision på 0,5 % af lånebeløbet, når kommunen stiller garanti for låneoptagelse i forsyningsselskaberne. For så vidt angår fælleskommunale forsyningsselskaber afventer man fortsat et fælles udspil fra formandskommunen herom.

Bevilling

Udvidelsen af kreditten påvirker ikke den kommunale låneramme.

Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen (Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.)

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Byrådet godkender en udvidelse af Nordforbrændings låneramme med 112 mio. kr. til realisering af ovnlinje 5 projektet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2015

Anbefaler administrationens indstilling.