Nr.101 - Økonomisk Orientering - Marts 2015

Sagsnr.: 11/20112

 
Thomas Lykke Pedersen (A)

Beslutningstema

Økonomisk Orientering pr. 31 marts 2015.

Sagsfremstilling og økonomi

Hovedtallene ultimo marts fremgår nedenfor.

Tabel 1. Økonomisk Orientering ultimo marts 2015

Økonomi

Marts 2014

Marts 2015

Drift

22,4

24,2

Anlæg

10,3

12,4

Likviditet (12 måneders gennemsnit)

37,1

15,7

Personale

 

 

Sygefravær

6,2

5,8

Lønforbrug

24,1

24,7


Forbrugsprocenten på driftsbudgettet er ved udgangen af marts 24,2 pct. af budgettet. Dette er 0,8 pct. point lavere end man måtte forvente med en ligelig fordeling af budgettet(der vil give en forbrugsprocent på 25 pct.).

Ved udgangen af marts 2014 var forbrugsprocenten 22,4 pct. Forbrugsprocenten i indeværende år er således 1,6 pct. point højere end på samme tidpunkt sidste år. Den samme tendens sås for forbrugsprocenten ultimo februar som var 1 pct. point højere end i februar 2014. I lyset af kommunens pressede likviditet er det vigtigt holde øje med forbrugsprocenten så merforbrug kan forebygges i tide, særligt interessant bliver det at se forbrugsprocenten ultimo april, hvor overførselssagen er vedtaget.

Forbrugsprocenten på anlægsområdet er ved udgang af marts 12,4 pct. Forbrugsprocenten på anlægsområdet er således næsten fordoblet i forhold til situationen ultimo februar hvor forbrugsprocenten 6,4 pct. Ultimo marts 2014 var forbrugsprocenten 10,3 pct. Forbrugsprocenten er beregnet i forhold til budgettet inklusiv overførsler mens forbrugsprocenten for 2015 er eksklusiv overførsler.    

Likviditeten er ved udgangen af marts 15,7 mio. kr. Dette er på niveau med likviditetsprognosen efter vedtagelsen af de likviditetsgenoprettende initiativer og beslutningen om at lægge driftsreserven for 2015 i kassen

I figur 1 herunder ses den aktuelle likviditetsprognose frem til udgangen af 2016. Den forudsiger at likviditeten vil nå et minimum på godt 11 mio. kr. i november 2015. Herefter forventes likviditeten at vokse så den når godt 54 mio. kr. ved udgangen af 2016.
Figur 1 Udvikling i kommunens likviditet


I tabel 2 vises kommunens bevillingsreserver i perioden 2015-19. Det fremgår af tabellen at driftsreserven for 2015 er på 0 kr. efter den er lagt i kassen, mens anlægsreserven er på beskedne 3,6 mio. kr.

Tabel 2. Status for kommunens bevillingsreserver

Bevillingsreserver

2015

2016

2017

2018

2019

Driftsreserven

0

14.500

14.500

14.500

14.500

Anlægsreserven

3.550

10.000

10.000

10.000

10.000


En vigtig parameter for kommunens økonomi er kommunens folketal som fremgår af tabel 3.

Tabel 3. Folketal for Fredensborg Kommune

Demografi

Primo 2015 ( 2. januar)

10. Marts 2015

7. April 2015

Folketal

39.739

39.845

39.858

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2015

Orienteringen blev taget til efterretning.