Nr.236 - Beskæftigelsesplan 2015

Sagsnr.: 14/15219

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Udvalget godkender beskæftigelsesplan 2015 og sender planen til godkendelse i Byrådet.

Udvalget orienteres om høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Det lokale beskæftigelsesråd (LBR), LO og Handicaprådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Indledning og baggrund

Beskæftigelsesplanen udgør den overordnede ramme for beskæftigelsesindsatsen i 2015 i Fredensborg Kommune.

 

Planen har været sendt til høring i Det lokale beskæftigelsesråd (hvorunder LO Hovedstaden særskilt har sendt et høringssvar), Handicaprådet og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. I sagen redegøres kort om beskæftigelsesplanen, for de indkomne høringssvar og for administrationens anbefalinger i forlængelse heraf. 

 

På baggrund heraf indstilles det, at Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget anbefaler Beskæftigelsesplan 2015 godkendt i Byrådet. Såvel beskæftigelsesplanen som høringssvarene er vedlagt som bilag.

 

Beskæftigelsesplan 2015 

Indholdet i Beskæftigelsesplan 2015 tager udgangspunkt i følgende materiale:

 

 • Resultatrevision 2013. Revisionen blev seneste forelagt Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 12. juni 2014.
 • Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015.
 • Statistik og prognoser om Arbejdsmarkedet i Fredensborg Kommune og sammenlignelige kommuner udarbejdet af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland.
 • Aftale om en reform af sygedagpengesystemet af december 2013 samt regeringsudspil til en reform af beskæftigelsesindsatsen for de forsikrede ledige af april 2014. 

 

Beskæftigelsesplan 2015 vil medvirke til at forfølge og indfri den politiske målsætning om, at Fredensborg Kommune skal have den laveste ungdomsarbejdsløshed i landet. Dertil fremgår af ministermålene, at formålet med beskæftigelsesindsatsen er at støtte kommunens borgere i at få eller bevare fodfæste på arbejdsmarkedet. Herudover skal kommunen arbejde for, at virksomhederne både i kommunen og udenfor kommunen kan få den arbejdskraft og de kompetencer, som de efterspørger. Den virksomhedsrettede del – og ikke mindst samarbejdet med virksomhederne - er i 2015 igen et selvstændigt ministermål.

 

Beskæftigelsesregionen forventer, at bruttoledigheden i Fredensborg Kommune vil fald i 2014 og 2015.

 

Beskæftigelsesplan 2015 har særlig vægt på uddannelse og opkvalificering af de ledige unge og i det hele taget ufaglærte. Desuden skal kommunen have en fortsat og styrket virksomhedsnær kontakt til især de lokale virksomheder, ligesom virksomhedsrettet aktivering er i fokus.

 

Mål i Beskæftigelsesplan 2015

I beskæftigelsesplan 2015 er opstillet 1 lokalt mål og 4 ministermål. Til forskel fra tidligere år er der ikke stillet krav om kvantitative målsætninger, ligesom der ikke er stillet formkrav til fastsættelse af kvantitative mål i de kommunale beskæftigelsesplaner for 2015. Alligevel har Fredensborg Kommunen valgt at opstille kvantitative mål i planen for at kunne understøtte den løbende opfølgning på resultaterne af indsatsen.

 

 

Lokale mål

 

Danmarks laveste ungdomsarbejdsløshed.

Antallet af unge (a-dagpenge-, kontant- og starthjælpsmodtagere) under 30 år skal falde fra gennemsnitligt 331 i december 2013 til gennemsnitligt 265 i december 2015, svarende til en ledighedsprocent på 9,41 pct. (Det svarer til en ledighedsprocent, som ville betyde en placering som det jobcenter med den 8. laveste ungeledighed ud fra dec. 13 niveau.).

 

 

Ministermål for 2015

 

1.  Flere unge skal have en uddannelse

 

Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden en uddannelse starter på og gennemfører en uddannelse.

 

a. Tilgangen til uddannelseshjælp forventes begrænset fra jan. 2014 til fuldtidspersoner til 160 fuldtidspersoner i dec. 2015, svarende til et fald på 11,1 pct.

b. Gennemsnitsvarigheden på uddannelseshjælp skal fastholdes på et lavt niveau og må maksimalt udgøre x uger i dec. 2015. I februar 2014 udgjorde gennemsnitvarigheden 4,4 uger. (fastlægges i august, når der foreligger data for flere måneder).

c. Tilgangen af unge, der påbegynder en uddannelse skal øges (afventer en målemetode i Jobindsats.dk)

d. Antallet af uddannede unge der kommer i job skal øges (afventer en målemetode i Jobindsats.dk).

 

2.  Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Færre borgere skal modtage offentlig forsørgelse og flere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Kommunerne skal derfor understøtte implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og reformen af sygedagpenge.

 

a. Tilgangen til førtidspension skal forsøges fastholdt på et lavt niveau. Tilgangen til førtidspension skal nedbringes fra i 2013 at udgøre 54 personer til i 2015 at udgøre 45 personer for året, svarende til et fald på 16,7 pct. fra dec. 13 til dec. 15.

b. Der måles på udviklingen i langvarigt forsørgede inden for de relevante ydelsesområder. Antallet af langvarigt forsørgede skal begrænses. (afventer en central måling er på plads i Jobindsats.dk)

c. Tilgangen til ressourceforløb skal øges fra 18 i dec. 2013 til 50 i dec. 2015, svarende til en stigning på 177 pct.

 

3.  Langtidsledigheden skal bekæmpes.

 

Antallet af langtidsledige – dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger – skal begrænses til 225 personer (antal personer) i dec. 2015, svarende til et fald på 15,7 pct. fra dec. 2013 til dec. 2015.  I dec. 2013 var antallet af langtidsledige 267 personer.

 

 

4.  En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne.

 

Styrket samarbejde med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.

Samarbejdsgraden i alt skal øges fra i dec. 2013 at udgøre 28,0 pct. til i dec. 2015 at udgøre 35,0 pct., svarende til en forøgelse på 7,0 pct. point.

 

Udfordringer i 2015

Samlet tegner der sig for Jobcenter Fredensborg følgende udfordringer i 2015:

 

 • At iværksætte individuelt tilpassede rehabiliterings- og beskæftigelsesfremmende forløb
 • At nedbringe ungdomsarbejdsløsheden til den laveste i Danmark
 • At arbejde mod at 95 pct. af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse
 • At mindske frafaldet fra ungdomsuddannelser i samarbejde med UUØ
 • At øge uddannelsesgraden for kommunens ledige borgere
 • At opnå færre langtidsledige i kommunen
 • At skabe vækst og jobs i tæt samarbejde med de private virksomheder
 • At hjemtage jobordrer og elevpladser til ledige
 • At fastholde handicappede borgere på arbejdsmarkedet, fx gennem fleksjob
 • At ufaglærte ledige bliver omskolet indenfor vækstområder
 • At øge arbejdsudbuddet og mindske tilgangen til førtidspension
 • At sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet for nyledige
 • At fastholde det lave antal sygedagpengesager bl.a. gennem implementering af de nye jobafklaringsforløb
 • At psykisk syge, misbrugere og ledige med helbredsklager bringes tættere på job
 • At få borgere på ledighedsydelse i fleksjob.

 

Høringssvarene

De enkelte høringssvar er i deres fulde længde vedlagt som bilag og behandles i den rækkefølge, som de er indkommet. Der er indkommet høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland samt LO Hovedstaden.

 

Beskæftigelsesregionens høringssvar

Beskæftigelsesregionen udtrykker tilfredshed med planen og finder generelt, ”at Fredensborg Kommune har fokus på de væsentligste lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer og har beskrevet relevante strategier for at imødegå udfordringerne på de fire fokusområder, som beskæftigelsesministeren har udmeldt for 2015.”

 

Beskæftigelsesregionen roser også såvel det ambitiøse ungemål samt det forhold, at der i tilknytning til beskæftigelsesplanen udarbejdes konkrete aktiveringsstrategier på flere vigtige områder.

 

Endelig anbefaler regionen, ”at Fredensborg i den politiske strategi også har fokus på kommunens tilbudsvifte, herunder hvilke tilbud der bruges i den tidlige, aktive og tværgående indsats for de aktivitetsparate borgere, der er i risiko for førtidspension, samt for de langtidsledige.”

 

 

LBR’s høringssvar

Mødet i LBR blev aflyst, og rådets medlemmer blev i stedet opfordret til at indsende skriftlige høringssvar. Der er i den forbindelse kun kommet høringssvar fra LO Hovedstaden.

 

Høringssvar fra LO Hovedstaden

LO Hovedstaden henviser indledningsvis til, ”at der er indgået politisk forlig om ny beskæftigelsesreform pr. 1. januar 2015. Da der på nuværende tidspunkt ikke er fuldt overblik over reformens indvirkning, vil LO Hovedstaden afgive begrænset høringssvar til beskæftigelsesplan 2015.” 

 

LO Hovedstaden henviser i sit høringssvar til, at de i forbindelse med høringen i forhold til Resultatrevision 2013 indkom med anbefalinger til indsatser fremadrettet, og at disse bør inddrages i beskæftigelsesplan 2015.

Det drejede sig bl.a. om virksomhedsrettet aktivering og uddannelse til de unge. Hertil kommer fokus på bekæmpelse af langtidsledighed. Forhold som alle er indarbejdet i udkastet til planen.

 

LO Hovedstaden opfordrer til et samarbejde omkring implementeringen af den nye beskæftigelsesreform, ligesom LO anbefaler, at der ved udgangen af året afholdes et fællesmøde mellem udvalget og LBR omkring beskæftigelsesreform og det fremadrettede arbejde omkring beskæftigelsesindsatsen.

 

Høringssvar fra Handicaprådet

Udkastet til Beskæftigelsesplan 2015 var til høring i Handicaprådet den 28. august, hvor beslutningen blev: ”Rådet ønsker en oversigt over udviklingen i ansøgere i forhold til tilkendelsen af førtidspension i Fredensborg Kommune. Gerne fordelt på målgrupper, særligt mennesker med fysisk og/eller psykisk handicap.”

 

Selve beslutningen er ikke direkte blevet medtaget i Beskæftigelsesplan 2015, da det udelukkende er et orienteringspunkt.

 

Den videre proces

Administrationen har ikke vurderet, at de indkomne høringssvar har givet anledning til at foretage ændringer i udkastet til Beskæftigelsesplan 2015. Såfremt Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget kan godkende Beskæftigelsesplan 2015 videresendes planen til godkendelse i henholdsvis Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Bevilling

Beskæftigelsesplanen er udarbejdet inden for den budgetramme, der for tiden foreligger på området.

Retsgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

 1. At Beskæftigelsesplan 2015 godkendes.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 16-09-2014

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-09-2014

Anbefaler Arbejdsmarkeds– og Erhvervsudvalgets indstilling. Hanne Berg (F) og Henriette Brandt Pedersen (Ø) tog forbehold.