Nr.234 - Seniorrådet - nye vedtægter og samarbejdsaftale

Sagsnr.: 14/24589

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til nye vedtægter for Seniorrådet og en ny samarbejdsaftale mellem Seniorrådet og Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Seniorrådet har fremsendt en ny vedtægt og en ny samarbejdsaftale, som skal tiltrædes af Byrådet.


Vedrørende vedtægterne:


Efter retssikkerhedslovens § 31, stk.1 skal Byrådet i samarbejde med Seniorrådet fastsætte vedtægter for Seniorrådet.


1. Seniorrådet ønsker indsat en ny bestemmelse i vedtægternes § 2, stk.8, som beskriver Seniorrådets mulighed for at nedsætte faste og ad hoc arbejdsgrupper, som skal følge Byrådets politiske udvalg med kommentarer til løbende sager og forslag til nye tiltag.


Det fremgår af bestemmelsen, at arbejdsgruppernes kommentarer som udgangspunkt skal sanktioneres af Seniorrådet før de sendes til kommunen. Hvis der ikke er tid til at behandle kommentarerne i Seniorrådet, kontakter arbejdsgruppen Seniorrådets formand før kommentarerne sendes til kommunen. Kommentarerne og formandens afgørelse tages til efterretning på Seniorrådets efterfølgende møde.


Arbejdsgrupperne kan også efter bestemmelsen foreslå nye tiltag, som behandles i Seniorrådet inden fremsendelse til kommunen.


I bestemmelsen i vedtægtsudkastets § 2, stk.8 står at ”Seniorrådet nedsætter faste og ad hoc grupper…..”.


Administrationen anbefaler at teksten ændres til ”Seniorrådet kan nedsætte faste og ad hoc grupper….”, så det hermed præciseres, at det ikke er en pligt for Seniorrådet at nedsætte disse arbejdsgrupper.


2. Bestemmelserne om diæter og kørselsgodtgørelse er i den nye § 6, stk. 3 væsentligt udbygget. Tidligere stod der blot, at kommunen betaler diæter og kørselsgodtgørelse efter loven.


Seniorrådets medlemmer får udbetalt diæter for Seniorrådsmøder, Regionalældrerådsmøder og møder i Nordgruppen i overensstemmelse med styrelsesloven. Medlemmerne modtager kørselsgodtgørelse for alle møder, der er godkendt af Seniorrådets forretningsudvalg. Det tilføjes, at medlemmerne så vidt muligt arrangerer samkørsel.


I vedtægtsudkastets § 6, stk.3, 2. afsnit står: ”Fredensborg Kommunes administration og Seniorrådet er uenige om hvilke møder, der udløser diæter. Derfor har parterne vedtaget dette kompromis.”


Administrationen anbefaler, at denne sætning slettes, da en sådan konstatering ikke naturligt hører til i en vedtægt. 


3. Bestemmelser om budget og regnskabsforhold er ændret i den nye vedtægts § 6, stk.4, så det bl.a. fremgår, at der afholdes kvartalsmøder med administrationen, og at kassereren kvartalsvis orienterer Seniorrådet om den aktuelle status for budget og regnskab, og det besluttes på et Seniorrådsmøde om der er behov for justeringer. Det er anført i vedtægten, at et eventuelt overskud efter ansøgning kan overføres til næste år.


Herudover er der kun få ændringer af redaktionel karakter.Vedrørende samarbejdsaftalen:


I samarbejdsaftalen er der ikke mere et selvstændigt afsnit om regnskabsforhold. I stedet er der under punkt 4 ”Økonomi og regnskab” en henvisning til vedtægtens bestemmelser herom i § 6.


Det er tilføjet i samarbejdsaftalen, at kommunen forestår valg til Seniorrådet hvert 4. år. Og også her er der alene en henvisning til vedtægtens bestemmelse herom i § 4.


Herudover der er kun ganske få redaktionelle ændringer.


Administrationen har ingen bemærkninger til samarbejdsaftalen.

Retsgrundlag

Den sociale retssikkerhedslovs kap. 4, §§ 30 – 33.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At vedtægtsudkastets § 2, stk.8 ændres til ”Seniorrådet kan nedsætte faste og ad hoc grupper….”
  2. At sætningen ”Fredensborg Kommunes administration og Seniorrådet er uenige om hvilke møder, der udløser diæter. Derfor har parterne vedtaget dette kompromis” slettes i vedtægtens § 5, stk.3, 2. afsnit
  3. At Byrådet i øvrigt godkender vedtægt og samarbejdsaftale

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 15-09-2014

Bemærkning fra Seniorrådet indgik i sagens behandling.

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-09-2014

Anbefaler Social– og Seniorudvalgets indstilling.

Thomas Elgaard (V) var fraværende under behandlingen af punktet.