Nr.233 - Fredensborg Bio - godkendelse af driftsaftale

Sagsnr.: 13/21240

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til forelagte driftsaftale, som indgås mellem Kulturhuset Fredensborg Gamle Bio og Fredensborg Kommune vedrørende den indholdsmæssige drift af Fredensborg Bio.

Sagsfremstilling og økonomi

Kulturudvalget har i 2013 og 2014 behandlet en række sager vedrørende Fredensborg Bio som kulturhus ud fra ønsket om øget aktivitet og flere kulturelle arrangementer i Fredensborg Bio.


I budgetaftalen 2014 – 2017 under temaet løft af kultur og foreningsliv vedtog Byrådet at styrke rammerne for det frivillige engagement på kultur – og foreningsområdet. Således blev der fx afsat ”en årlig bevilling på 0,1 mio. kr. til atskabe bedre rammer for kunsten i Fredensborg Bio ligesom der sidst i budgetperioden er sat 0,5 mio. kr. til at forbedre de fysiske rammer.”


Med udgangspunkt i budgetaftalen og på baggrund af møder mellem interesserede borgere og foreninger i Fredensborg, formanden for Kulturudvalget og administrationen i foråret,  gik en gruppe interesserede borgere sammen og har nu stiftet foreningen ”Kulturhuset Fredensborg Gamle Bio”.

Gruppen har påtaget sig opgaven med at indbyde de kulturelle foreninger i Fredensborg til et stiftende møde d. 25. august med det formål at danne en forening, som kan drive Fredensborg Bio som kulturhus.

Driftsaftale

Administrationen har på baggrund af Kulturudvalgets beslutning om rammen for den fremtidige drift af Fredensborg Bio (sag nr. 64, 10. juni 2014) udarbejdet en driftsaftale.


Den overdrager den indholdsmæssige drift af Fredensborg Bio til ”Foreningen Kulturhuset Fredensborg Gamle Bio” inden for den politiske godkendte ramme på 60.000 kr. årligt, der er afsat til aktiviteter i huset. Administrationen disponerer over de resterende 40.000 kr., ud af de årligt afsatte 100.000 kr., til øget vedligeholdelse, rengøring osv.


Driftsaftalen skal foreløbigt gælde et år og evalueres herefter forud for en eventuel ny driftsaftale.

Det er en aftale med Foreningen Kulturhuset Fredensborg Gamle Bio, at de foreninger og brugere, som i indeværende sæson har tider i Fredensborg Bio, fortsætter med dette i sæson 2014/2015.


Yderligere forpligter Initiativgruppen sig i driftsaftalen til at skabe kulturaktiviteter for så bred en målgruppe som muligt.

Fredensborg Kommune vil forsat have ansvaret for den ordinære drift og vedligeholdelsen af Fredensborg Bio.

Driftsaftalen er vedlagt denne sag som bilag (bilag 1). Endvidere er foreningsvedtægter, som ikke giver administrationen anledning til bemærkninger, vedlagt som bilag til orientering.


Administrationen bemærkninger i øvrigt.


Foreningen har over for administrationen mundtligt oplyst, at den valgte model i sin konstruktion svarer til den model, som Egedal Medborgerhusforening drives under.


Administrationen bemærker i den sammenhæng, at denne driftsaftale adskiller fra aftalen med Egedal Medborgerhusforening, idet aftalen med Foreningen Kulturhuset Fredensborg Gamle Bio giver denne forening råderet over huset døgnet rundt jf. den politiske beslutning.

I Egedal Medborgerhus disponerer medborgerhusforeningen kun over huset efter kl. 16.00 på hverdage og i weekender.


Denne sag vil jf. den politiske beslutning i Kulturudvalget 10. juni blive oversendt til Fritidsforum til orientering på førstkommende møde.

Bevilling

Der er i budgetperioden 2014-2017 afsat 100.000 kr. årligt til drift af Fredensborg Bio som kulturhus samt 500.000 kr. i 2017 til anlæg i Fredensborg Bio.
Kulturudvalge besluttede på mødet d. 10. juni (sag nr. 64, 10. juni 2014), at de årligt afsatte 0,1 mio. kr. fordeles med 60.000 til Foreningen Kulturhuset Gamle Bio til kulturelle aktiviteter og 40.000 kr. til Administrationen til øget vedligeholdelse, rengøring osv. i Fredensborg Bio.

Retsgrundlag

styrelsesvedtægten

Kompetence

Byrådet, da indgåelse af denne driftsaftale reelt ændrer Fredensborg Bios status som foreningshus til kulturhus.

Indstilling

  1. At det overfor Byrådet anbefales, at der indgås driftsaftale med Foreningen Kulturhuset Fredensborg Gamle Bio om drift af Fredensborg Bio som kulturhus.

Beslutning i Kulturudvalget den 11-09-2014

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-09-2014

Anbefaler Kulturudvalgets indstilling.


Thomas Elgaard (V) var fraværende under behandlingen af punktet.