Nr.231 - Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. F110 - Boliger ved Slotsgade i Fredensborg

Sagsnr.: 10/20908

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. F110 for boliger ved Slotsgade i Fredensborg samt tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet vedtog på møde den 28. april 2014 at fremlægge forslag til Lokalplan F110 for boliger ved Slotsgade i Fredensborg samt tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 i offentlig høring.


Høringsperioden var fra den 14. maj til 25. juli 2014 og der blev afholdt borgermøde den 21. maj. I høringsperioden indkom ét høringssvar.


Lokalplanens baggrund

Byrådet besluttede i april 2013 at igangsætte en lokalplanproces for ejendommene Slotsgade 2A og 2B i Fredensborg. Formålet var at give mulighed for etablering af et nyt fritliggende énfamiliehus samt for etablering af et dobbelthus eller enfamiliehus i stedet for det eksisterende baghus til Villa Gallina.


Lokalplanen er udarbejdet i samarbejde med ejers rådgiver.


Ændringsforslag til lokalplanen

Kommunen har som angivet ovenfor modtaget et høringssvar fra en nabo med ændringsforslag til lokalplanforslaget som vedrører vejbetjening til det nye fritliggende énfamiliehus. Administrationen er enig i ændringsforslaget. Derudover har administrationen enkelte mindre ændringsforslag vedrørende henholdsvis bestemmelser for den fredede bygning Villa Gallina og for solenergianlæg. Ændringsforslagene tjener til at præcisere lokalplanens bestemmelser.


Ændringsforslagene er følgende:


  1. At afsnittet ”Vejbetjening” i lokalplanens redegørelse suppleres med følgende: Det bør overvejes, om der kan etableres en delt overkørsel og vejadgang som både betjener det nye énfamiliehus og naboejendommen på Skipper Alle nr. 1.
  2. At § 5, stk. 2 (Veje, Stier og parkering) ændres fra” Overkørslen skal placeres som vist på kortbilag 3” til ”Overkørslen skal placeres i det nordvestlige hjørne ved skel i princippet som vist på kortbilag 3”.   
  3. § 7 (Bebyggelsens omfang, placering og udformning) suppleres med: ”Hvis det på grund af brand eller anden beskadigelse bliver nødvendigt at nedrive Villa Gallina helt eller delvist, kan kommunen forlange eller tillade den nye bebyggelse opført i princippet med samme beliggenhed og hovedform som den nedrevne.”
  4. § 11, stk. 2 (Tekniske anlæg) ændres fra ”Solenergianlæg kan opsættes på bygningers tagflade under forudsætning af, at det ikke indebære væsentlige refleksionsgener” til ” Solenergianlæg kan opsættes på bygningers tagflade under forudsætning af, at anlægget ikke har reflekterende overflade”.

Administrationens anbefaling

Det er administrationens anbefaling at lokalplanen vedtages med de ovenfor nævnte ændringsforslag.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan nr. F110 og tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 vil blive annonceret på kommunens hjemmeside.

Indstilling

  1. At Lokalplan F110 for boliger ved Slotsgade i Fredensborg samt tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 vedtages endeligt med de ændringer, som administrationen anbefaler i sagsfremstillingen.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 09-09-2014

Anbefaler administrationens indstilling, idet ordene ”i princippet” i ændringsforslag 2 og 3 slettes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-09-2014

Anbefaler Plan, Miljø– og Klimaudvalgets indstilling.