Nr.230 - Høring om linjefordeling som følge af ny buslov

Sagsnr.: 14/28481

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Høring vedrørende overdragelse af buslinjer til Regionen.

Sagsfremstilling og økonomi

Folketinget har 11. juni vedtaget ændringer af Lov om Trafikselskaber, som blandt andet medfører, at kommunerne skal afgive ansvaret for linjer med regional betydning til regionerne, at der indføres en ny lovbestemt finansieringsmodel, samt at kommunerne skal bidrage til finansieringen af trafikselskabets administrative udgifter.


Den ny finansieringsmodel medfører, at der sker en økonomisk omfordeling mellem kommuner inden for hver region, men ikke mellem kommuner og regioner. Movia har beregnet, at effekten for Fredensborg Kommune er en potentiel reduktion af omkostningerne med 2,4 mio. kr. med udgangspunkt i Fredensborg Kommunes budget til kollektiv trafik i 2014.


Det skal i den forbindelse bemærkes:


  • At finansieringsmodellen udelukkende vedrører budgettet til kollektiv trafik for 2016 og fremefter. Det skal i den forbindelse bemærkes, at budgettet for kollektiv trafik i 2015 er fuldt disponeret i forbindelse med trafikbestilling 2015.
  • At den potentielle reduktion i udgiften til kollektiv trafik afhænger af de endelige konsekvenser af finansieringsmodellen, når Movia har færdiggjort forhandlingerne med kommunerne. Her vil det bl.a. være afgørende hvilke busruter der tages enten ind eller ud af modellen.
  • At modellen indebærer, at de økonomiske konsekvenser for kommunerne indfases over en 3-årig periode fra 2016
  • At den potentielle reduktion for Fredensborg Kommune delvist er opnået ved at Plan, Miljø- og Klimaudvalget den 4. marts 2014 i forbindelse med trafikbestilling 2015 besluttede at sammenlægge linjerne 377 og 382E til en samlet R-linje (375R) for at sikre den regionale sammenhæng, hvilket medfører en merudgift på 1,3 mio. kr. årligt fra december 2015.

Der kan læses mere om Movias beregninger i bilag 2.


Forslaget betyder konkret for Fredensborg Kommune, at linjerne 91N (natbus Helsingør – Greve via Fredensborg), 95N (natbus Helsingør - København via Kokkedal), 150S (Kokkedal st. – Nørreport) og 375R (Ny linje mellem Kokkedal og Hillerød som erstatning for linjerne 382E og 377) foreslås overført til regional finansiering. Arbejdsgruppen omkring forslaget har vurderet at disse linjer er de eneste i kommunen der har regional betydning og overholder lovforslagets anbefalinger om at linjerne ikke må løbe parallelt med bane eller S-togs forbindelser og kører minimum i halvtimesdrift. En mere detaljeret gennemgang af konsekvenserne for Fredensborg Kommune kan læses i det vedlagte bilag 1.


Movia har bedt alle de berørte kommuner om at komme med bemærkninger til forslaget om fordeling af linjerne, herunder specifikt i forhold til om kommunerne har bemærkninger til om fordelingen giver et godt og sammenhængene regionalt busnet. Herudover ønsker Movia bemærkninger om forslagets økonomiske effekt og forslaget om at ændringerne indfases over en periode på 3 år.


Ud over de bus linjer som allerede er indeholdt i lovforslaget kan følgende linjer være relevante i det fremtidige regionale busnet.


Linje 353 (Helsingør – Lyngby)i det nuværende ruteforløb mellem Helsingør og Lyngby. Linjen gennemkører fem kommuner og forbinder flere store bysamfund. Den forbinder kystbanen med s-togslinje A/E og har en nord/sydgående akse som ligger i afstand fra Kystbanen. Ruten forsyner desuden flere erhvervsområder. Ruten er planlagt afkortet december 2014, men bør fortsætte som regional linje med det nuværende forløb.


Linje 388 (Helsingør – Lyngby via Strandvejen) er af Hørsholm, Rudersdal og Lyngby kommuner foreslået overtaget af regionen. Linjen har opland langs Strandvejen, og kobler sig til Kystbanen flere steder langs strækningen. Ved Klampenborg St. er der desuden mulighed for at skifte til S-togsnettet. Endestationerne Helsingør og Lyngby Taarbæk er begge store handelsbyer.


Linje 384 (Kokkedal – Fredensborg) foreslås af Hørsholm Kommune at indgå i det fremtidige regionale busnet. Linjen betjener kun to kommuner, men linjen forbinder samtidig Lokalbanen med Kystbanen Unge i både Hørsholm og Fredensborg benytter linjen, når de pendler til ungdomsuddannelser i Hillerød Kommune.


Administrationens bemærkninger

Administrationens vurdering er at Movias forslag til hvilke linjer der overtages af Regionen er fornuftige og er i god overensstemmelse med, hvilke linjer som kommunen opfatter som regionale linjer.


Administrationen mener desuden at Fredensborg kommunen bør gøre opmærksom på at 353 i det nuværende ruteforløb mellem Helsingør og Lyngby gøres til en regional forbindelse, og at Fredensborg kommunen kan støtte de øvrige kommuners forslag om at linjerne 388 og 384 overtages af Regionen. 


Administrationen vurderer at det for Fredensborg Kommunes vedkommende ville være mest fordelagtigt, hvis der var en kortere indfasningsperiode end 3 år. Perioden er dog nødvendig for andre kommuner som lider økonomisk byrde som følge af de økonomiske konsekvenser af fordelingen af linjerne.


Samlet set anbefaler administrationen at Fredensborg Kommune tilslutter sig Movias forslag til fordelingen af linjerne samt indfasningsperioden på de 3 år.


Administrationens forslag til høringssvar:

Fredensborg Kommune tilslutter sig den valgte fordeling af buslinjerne mellem kommuner og region, men gør opmærksom på at buslinje 353 i det nuværende ruteforløb mellem Helsingør og Lyngby bør overvejes at indgå i det regionale busnet. Fredensborg kommune kan endvidere støtte forslaget fra Hørsholm kommunen om at linjerne 388 og 384 kan indgå i det regionale rutenet.


Angående indfasningsperioden på 3 år ser Fredensborg Kommune helst en kortere indfasning, da det vil give kommunen et større beløb som det er nemmere at bruge til nye investeringer i det kollektive trafiknet. Vi har dog forståelse for at en kortere indfasning vil kunne give budgetmæssige udfordringer for kommuner, der bliver ramt negativt af ændringerne af fordelingen af udgifterne til busdriften.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

  1. At administrationens forslag til høringssvar godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 09-09-2014

Udvalget besluttede at fremsende høringssvar til Movia, som støtter om Movias fremsendte forslag til regionale buslinjer, som overtages af regionen fra 2016.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-09-2014

Anbefaler Plan, Miljø– og Klimaudvalgets indstilling.