Nr.228 - Lovforslag om lavenergibebyggelse i lokalplaner

Sagsnr.: 11/42572

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Der er fremsat lovforslag om bl.a. ophævelse af kommunernes mulighed for at stille krav om lavenergibebyggelse i lokalplaner. Byrådet skal tage stilling til, om kommunen skal afgive et høringssvar.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Miljøministeriet har d. 5. september 2014 sendt et lovforslag i høring med høringsfrist 3. oktober 2014. Lovforslagets titel er:


”Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse og byggeloven (Forsøgsordning for kyst- og naturturisme, ophævelse af muligheden for at planlægge for lavenergibebyggelse i lokalplaner og helårsbeboelse i sommerhuse i sommerhusområder på de 27 små øer m.v.)”


Lovforslaget indebærer, hvis det bliver vedtaget, at lokalplaner fremover ikke kan indeholde krav om lavenergibebyggelse.


Lovforslaget modvirker Fredensborg Kommunes Klima- og Energipolitik, som blandt andet baserer sig på, at kommunens både som myndighed og som inspirator skal bidrage aktivt til at skabe CO2-reduktioner.


Administrationen anbefaler derfor, at Byrådet afgiver et høringssvar herom.


Lovforslaget om ændring af planloven indeholder derudover nye bestemmelser vedrørende øgede muligheder kyst- og naturturisme, hvilket ikke aktuel betydning for kommunens praksis. Samt ændringer vedrørende helårsbeboelse i sommerhuse, hvilket ikke gælder i Fredensborg Kommune.


Resten af sagsfremstillingen drejer sig derfor alene om lavenergibebyggelse.


Gældende ret

Byrådet har siden 2007 kunnet fastlægge i lokalplaner, at ny bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse. Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de rammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet.


I bygningsreglementet er der defineret tre forskellige energiklasser:

  • Standardkravene
  • Lavenergibygning klasse 2015
  • Lavenergibygning klasse 2020

Det forventes, at bygningsreglementets energikrav skærpes i 2015, så standardkravene kommer til at svare til de nuværende 2015-krav, og mindstekravene til lavenergibebyggelse kommer til at svare til de nuværende 2020-krav.


Lovforslagets indhold

Lovforslaget ophæver kommunens mulighed for i lokalplaner at stille krav om lavenergibebyggelse. Det vil således stå bygherrer frit, om de vil opfylde standard- eller lavenergikrav.


Allerede gældende lokalplaner med krav om lavenergibebyggelse vil ikke blive berørt af lovforslaget.

 

Kommunens praksis indtil nu

Byrådet har siden 2007 stillet krav om lavenergibebyggelse i flere lokalplaner, og har både i Kommuneplan 2009 og 2013 fastlagt, at der som udgangspunkt skal stilles krav om lavenergibebyggelse.


Kravet om lavenergibebyggelse har været et af virkemidlerne til at opnå en begrænsning af CO2-udledningen, hvilket er det ene af to hovedelementer i Byrådets mål i Klima- og energistrategi 2020. Jo lavere energiforbrug, des mindre CO2-udledning, og mindre klimaforandring.


Administrationens vurdering

Idet lovforslaget vil forhindre en praksis som har været prioriteret af Byrådet, indstiller administrationen, at Byrådet afgiver et høringssvar imod lovforslaget. Udkast til høringssvar er vedlagt dagsordenen som bilag.

Retsgrundlag

Planloven.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

At Byrådet afgiver vedlagte høringssvar.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-09-2014

Anbefaler administrationens indstilling. Thomas Elgaard (V) og Thomas Bak (V), Helle Abild Hansen (I) tog forbehold.