Nr.227 - Orientering om analyse af samarbejde om fælles it-drift

Sagsnr.: 14/9254

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om resultatet af analysen af fælles it-drift mellem Helsingør, Hillerød og Fredensborg. 

Sagsfremstilling og økonomi

Indledning:

Økonomiudvalget blev på mødet d. 24. marts orienteret om igangsætning af analyse om mulighederne for et eventuelt it-driftsfællesskab mellem Helsingør, Hillerød og Fredensborg Kommuner. Analysen er blevet udarbejdet af Devoteam i samarbejde med de tre kommuners it afdelinger, under ledelse af en styregruppe, bestående af de 3 kommunaldirektører.

 

Formålet med analysen var at belyse fordele og ulemper ved et tværkommunalt it-driftsfællesskab.

Analysearbejdet er nu tilendebragt og konklusionen er efter anbefaling fra Devoteam, at der ikke arbejdes videre med etablering af et evt. it-driftscenter, idet der er for stor forskel i it-driftsøkonomien og serviceniveauet mellem de 3 kommuner.

 

Samtidig vil investeringsbehovet være 9 mio. kr. som skulle hentes ind over en 5 årig periode. Hertil kommer omkostninger til domicil, indretning og drift.

 

Devoteam har endvidere vurderet, at der kan være behov for en mere formaliseret bestillerfunktion, som vil koste 1,5 årsværk.

 

Samlet er konklusionen, at det ikke vil give en økonomisk eller driftsmæssig gevinst at etablere et it-driftsfællesskab mellem de tre kommuner på nuværende tidspunkt.

 

Kommunerne vil imidlertid forsætte med at afdække mulighederne for samarbejde på andre områder, herunder i forbindelse med KOMBIT monopolbrud og den fælles kommunal it-rammearkitektur.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

1.    Orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-09-2014

Orienteringen blev taget til efterretning.