Nr.224 - Orientering om svar på ansøgning om kopiforsøg om detailhandel i bycentre

Sagsnr.: 14/21302

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal orienteres om svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. ansøgning om kopiforsøg om detailhandel i bydelscentre.

Sagsfremstilling og økonomi

På foranledning af Økonomiudvalget ansøgte Fredensborg Kommune d. 20. december 2013 om at kopiere Viborg Kommunes frikommuneforsøg om detailhandel i bydelscentre.


Ønsket om at kopiere forsøget opstod sent på året og det var derfor ikke muligt at behandle sagen i byrådet i december måned. Da frikommuneforsøg jf. frikommuneloven skal iværksættes inden d. 31. december 2013, valgte Økonomiudvalget derfor dengang at ansøge om tilladelse til at kopiere forsøget for derefter at sikre byrådets tilslutning i det nye år. Denne procedure gav Økonomi- og Indenrigsministeriet anledning til at afslå forsøget d. 28. februar 2014 med begrundelsen, at forsøgsansøgningen ikke var godkendt af byrådet inden 31. december 2013, og at forsøget dermed heller ikke kunne betragtes om iværksat efter frikommunelovens § 30 stk. 2.


Denne afgørelse har Fredensborg Kommune af flere gange klaget over til Økonomi- og Indenrigsministeriet, som det fremgår af nedenstående resumé af korrespondancen.


23. juni: I et brev til departementschef Sophus Garfiel klager Fredensborg Kommune over, at afslaget udelukkende begrundes i formalia og beder ministeriet om at genoverveje afslaget. 


30. juni 2014: Sophus Garfiel besvarer kommunens henvendelse med endnu et afslag på tilladelse til at kopiere forsøget.


5. september 2014: Fredensborg Kommune retter igen henvendelse til ministeriet, denne gang til Økonomi- og Indenrigsminister Morten Østergaard, og fremfører igen ønsket om, at ministeriet genovervejer afgørelsen.


12. september 2014: Ministeren besvarer henvendelsen, men afviser endnu en gang, at Fredensborg Kommune kan få tilladelse til at gennemføre forsøget, idet det ikke er muligt at dispensere fra kravet om, at kommunalbestyrelsen skulle have truffet beslutning om ansøgningen senest d. 31. december 2013. Ministeren henviser i øvrigt til evalueringshensyn som begrundelse for denne tidsfrist. Se ministerens fulde svar i bilaget.

Retsgrundlag

Lov nr. 550 af 18. juni 2012 om frikommuner

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

1.    At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-09-2014

Orienteringen blev taget til efterretning.