Nr.221 - Økonomisk Orientering - August 2014

Sagsnr.: 11/20112

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Økonomisk Orientering per 30. august 2014

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomisk Orientering foreligger online og kan tilgås via tablets. Hovedtallene fra månedens orientering fremgår nedenfor.


Tabel 1. Økonomisk Orientering ultimo august 2014

Økonomi

August 2013

August 2014

Drift

64,8

64,3

Anlæg

34,7

Likviditet (12 måneders gennemsnit)

55,9

33,2

Personale

 

 

Sygefravær

4,8

4,7

Lønforbrug

66,1

66,5

Personaleomsætning

 

23,2


Forbrugsprocenten på driftsbudgettet er ved udgangen af august på 64,3 pct. hvilket er 2,4 procentpoint under det man måtte forvente med en ligelig fordeling af budgettet (der vil give en forbrugsprocent på 66,7 pct.)

Sammenligner man i stedet med forbrugsprocenten på samme tidspunkt sidste år, er den 0,5 procentpoint lavere i år.

Forbrugsprocenten på drift og anlæg er i overensstemmelse med forventningen om samlede overførsler fra 2014 til 2015 på 60 mio. kr. (30 mio. kr. på drift og 30 mio. kr. på anlæg).

Likviditeten er ved udgangen af august på 33,2 mio. kr. i overensstemmelse med det vedtagne budget. Den langsigtede målsætning er en kassebeholdning på 1.500 kr. per indbygger.

Den planlagte lave kassebeholdning gør det således nødvendigt med en kasseopbygning i 2015-18.


Personaleomsætningen på 23,2 pct. afspejler især, at der på nogle områder er tale om midlertidige ansættelser (f.eks. vikardækning i ferieperioder, et-årige ansættelser mv.) og er på niveau med sidste år. De mere detaljerede oplysninger for hvert enkelt politikområde og/eller administrative område fremgår af koncernrapporteringen. 

I tabel 2 er givet en status over kommunens bevillingsreserver.

Tabel 2. Status for kommunens bevillingsreserver 2014-18*

Bevillingsreserver

2014

2015

2016

2017

2018

Driftsreserven

0

12,5

14,5

14,5

14,5

Anlægsreserven

1,1

3,5

10,0

10,0

10,0

*Status er inklusive budgetforslagene for 2015-18

Det fremgår af tabel 2 at driftsreserven for 2014 er opbrugt mens der i anlægsreserven er 1,1 mio. tilbage. Det nødvendiggør en streng budgetdisciplin i resten af året. For 2015 er anlægsreserven på 3,5 mio. kr., da der forlods af reserven er disponeret midler til idrætscentret i Humlebæk og færdiggørelse af cykelsti på Lågegyde. Driftsreserven er i 2015 på 12,5 mio. kr.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-09-2014

Orienteringen blev taget til efterretning.