Nr.257 - Vedtagelse af Cykelpolitik

Sagsnr.: 14/10375

 
Per Frost Henriksen (A)

Beslutningstema

Stillingtagen til ny cykelpolitik for Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Udvalget for Infrastruktur og Trafik blev på mødet den 4. juni 2014 orienteret om forløbet i arbejdet med en Cykelhandlingsplan. Ligeledes blev Plan, klima- og Miljøudvalget orienteret på mødet den 12. august 2014. Som det fremgik af orienteringerne, så er første led en at vedtage en Cykelpolitik.


Cykelpolitikken beskriver de holdninger som byrådet har til cykling. Den efterfølgende handlingsplan vil komme med konkrete forslag til indsatser, som vil omsætte ordene i cykelpolitikken til konkret handling.


Udkast til Cykelpolitik for Fredensborg Kommune er vedlagt som bilag til dagsordenen. Efter beslutning i Udvalget for Infrastruktur og Trafik, vil Cykelpolitikken blive lay-outet, inden den sendes til videre politiske behandling. Efter godkendelse i Byrådet forventes Cykelpolitikken offentliggjort med et forord af Borgmesteren.  


Fredensborg Kommune har arbejdet med at forbedre forholdene for cyklister i mange år, og cykling indgår allerede i mange af kommunens planer, detailpolitikker og strategier om fx trafik, sundhed, natur, skoler og kultur. Den vedlagte politik samler de mange enkeltstående, vedtagne politikpunkter i en samlet Cykelpolitik.


Cykelpolitikken er således en syntese af allerede eksisterende mål og politikker om cykling, som fremgår af blandt andet Planstrategi, Kommuneplan og detailpolitikker på Klima-, Sundheds-, Natur- og Skoleområdet, og Cykelpolitikken er dermed også med til at opfylde mål på flere politikområder.


Cykelpolitikken er drøftet med de andre relevante aktører i kommunen, ligesom Cyklistforbundet har været inddraget.


Med vedtagelsen af cykelpolitikken er rammerne lagt for udarbejdelse af den efterfølgende handlingsplan. Administrationen er i gang med analyser, som skal indgå i konkret målformulering og indsatsudpegning i handlingsplanen.


Handlingsplanen forventes forelagt til politisk behandling i starten af 2015.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Cykelpolitikken vedtages.

Beslutning i Udvalget for Infrastruktur og Trafik den 24-09-2014

Indstillingen anbefales, idet fremme af cykelturisme medtages i sidste delmål.

Det bemærkes, at forordet underskrives af både formand for det stående udvalg og borgmester.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 07-10-2014

Anbefaler Udvalget for Infrastruktur og Trafiks indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-10-2014


Anbefaler Udvalget for Infrastruktur og Trafik samt Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.