Nr.256 - Detailhandelsanalyse

Sagsnr.: 14/24212

 
Per Frost Henriksen (A)

Beslutningstema

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget forelægges den detailhandelsanalyse, som det i maj måned blev besluttet at gennemføre.


På mødet vil administrerende direktør i Retail Institute Scandinavia Henning Bahr fortælle nærmere om resultaterne af analysen.


Efter behandlingen i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget forelægges analysen Plan-, Miljø- og Klimaudvalget i oktober og efterfølgende Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Retail Institute Scandinavia har i perioden maj-september gennemført en detailhandelsanalyse for Fredensborg Kommune.


Detailhandelsanalysen blev oprindelig foreslået som supplement til det store Realdania-projekt Mit Fredensborg, der skal komme med forslag til, hvordan rammerne for identitet og moderne byliv kan styrkes i Fredensborg. Imidlertid blev det vurderet, at der var behov for, at selve detailhandelsanalysen skulle dække over hele kommunen og således også omfatte de øvrige tre bysamfund.


Analysen foreligger nu og nedenfor gennemgås hovedkonklusionerne.


Konklusioner

Detailhandlen i Fredensborg Kommune er særligt udfordret af, at den er spredt ud på 4 handelscentre, der hver for sig er forholdsvis små sammenlignet med de omkringliggende byer. Det har over de senere år ført til omfattende butiksdød, som har betydet, at der er 29 pct. færre butikker end for 5 år siden. Som en konsekvens heraf er der også blevet langt flere ledige butikslokaler.En af årsagerne til butiksdøden er ændrede forbrugermønstre herunder krav fra forbrugerne om, at butikscentrene skal indeholde et bredt udvalg af butikker. Samtidig er forbrugernes mobilitet steget inden for de senere år, ligesom forbrugerne i stigende grad ønsker at handle når som helst – også om søndagen. Ved siden af denne udvikling i forbrugerværdierne sker der også en teknologisk udvikling i disse år. E-handel får en større og større betydning, og den udgør nu ca. 10 pct. af den samlede detailomsætning. Derfor skal butikkerne ruste sig til en fremtid, hvor salget skal ske gennem mere end en kanal.


Samlet set betyder udviklingen, at der er en overkapacitet af fysiske butikslokaler i mange mindre og mellemstore byer. Derfor er der ifølge Retail ikke behov for at udvide rammerne for detailhandel i Fredensborg Kommune.For at få vendt udviklingen anbefaler Retail, at der på tværs af interessegrupper fremover arbejdes tættere sammen om at skabe samling, synlighed og synergi i detailhandlen. I den forbindelse skal der mere konkret arbejdes med tilgængelighed, kvalitet, branding og markedsføring for at vende udviklingen.


I Fredensborg By bør målsætningen være at differentiere sig fra Hillerød og blive til ”Nordsjællands specialbutik”, og samtidig forsøge at udbygge udvalget inden for beklædning, hvor der fortsat er potentiale for efterspørgsel. Derudover anbefaler Retail i lighed med ”Mit Fredensborg” projektet, at man arbejder mere systematisk med, hvordan man kan udnytte de store turiststrømme bedre end i dag.


Humlebæk Centret står pt. med nogle store udfordringer herunder mange tomme lokaler og slidte fysiske rammer. Omvendt er den nye del af centret stort set udlejet. På Strandevejen er der en del specialbutikker, og de er både attraktive og supplerer hinanden godt. Retail konkluderer forholdsvis direkte, at en af de helt store udfordringer i Humlebækcentret er den nuværende ejer af centret, og at en forudsætning for ændringer formentlig er, at en ny centerejerstruktur kan falde på plads. Retail anbefaler konkret, at man ser på, om man kan skabe sammenhæng mellem området omkring centret og Strandvejen – eksempelvis ved at give mulighed for dagligvarehandel på posthusgrunden. 


Nivåcentret har en god forsyning af dagligvarehandel, men står med udfordringer på udvalgsvaresiden. Derfor er det nødvendigt at se på, om man kan tiltrække lejere med udvalgsvarer til de mange tomme lokaler. I lyset af den generelle udvikling er det en vanskelig opgave, men en indfasningshusleje kan gøre opgaven lettere. Retail foreslår endvidere, at man i centret arbejder systematisk med at arrangere events.


I Kokkedal vurderer Retail, at det nye bydelscenter er en succes og konceptet det rigtige. Derfor er forventningen også, at de ledige lokaler i centret vil blive udlejet. Omvendt har Holmegårdscentret oplevet en betydelig omsætningsnedgang som en konsekvens af det nye bydelscenter. Det er dog fortsat et velfungerende discountcenter. Retail anbefaler, at man udnytter Bydelscentrets attraktive beliggenhed til at skabe synergieffekter med butikkerne ved Cirkelhuset og potentielt med butikker til særligt pladskrævende varer i Kokkedal Industripark.


Samlet set er det konklusionen, at man i de fire bysamfund gennem forskellige målrettede initiativer må forsøge at få vendt udviklingen, men at der er tale om en vanskelig opgave i lyset af samfundsudviklingen og den forventede økonomiske vækst.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Arbejdsmarkeds– og Erhvervsudvalget.

Indstilling

  1. At Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget tager analysen til efterretning.
  2. At analysen indgår i det videre arbejde i ”Mit Fredensborg” projektet
  3. At analysen forelægges Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og Økonomiudvalget i oktober
  4. At analysen forelægges Erhvervsrådet med henblik på en drøftelse af analysens resultater.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 16-09-2014

Administrerende direktør Henning Bahr, Retail Institute Scandinavia, mødte og redegjorde for resultatet af detailhandelsanalysen.


Udvalget tiltræder administrationens indstillinger pkt. 1-4 og anmoder supplerende om, at administrationen efterfølgende fremlægger en konkret handle- og potentialeplan for, hvilke initiativer kommunen kan facilitere rapportens anbefalinger med, herunder med en plan for involvering og aktivering af borgere og Fredensborg Kommunes detailhandel.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 07-10-2014

Udvalget tiltræder Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets beslutning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-10-2014


Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.