Nr.255 - Godkendelse af serviceniveau ved udbud personkørsel

Sagsnr.: 13/44088

 
Per Frost Henriksen (A)

Beslutningstema

Byrådet skal godkende serviceniveauet i forbindelse med, at Movia på vegne af Fredensborg Kommune udbyder en del af personkørslen i Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet godkendte i december 2013, at Movia på vegne af Fredensborg Kommune skal gennemføre et udbud af den variable personkørsel for Fredensborg Kommune. Movia varetager allerede denne opgave på vegne af de nordsjællandske kommuner inden for det, der hedder Flextrafik Rute, som primært dækker over faste kørsler på det specialiserede socialområde. F.eks. kørsel til og fra specialskole.

 

Baggrunden for også lade Movia udbyde hovedparten af den resterende personkørsel herunder kørsel til genoptræning og skolebuskørsel er bl.a., at analyser peger på, at de regionale trafikselskaber generelt opnår bedre priser på kørslerne, end når kommunerne selv udbyder dem. Dette bl.a. begrundet i, at der er tale om en kernekompetence for Movia, og at Movia har it-værktøjerne til efterfølgende at håndtere kørslerne mest effektivt. Dertil kommer en forventning om stordriftsfordele, fordi udbuddet bliver gennemført for flere kommuner på en gang herunder Gribskov, Hillerød og muligvis også Hørsholm.

 

Det er i det netop vedtagne budget for 2015 lagt ind som en forudsætning, at der på befordringsområdet (ikke kollektiv trafik) skal effektiviseres for 671.000 kr. i 2015. Dette med baggrund i kommuneaftalen for 2015, hvor der for kommunerne under et skal spares 430 mio. kr. frem mod 2017.

 

Udbuddet gennemføres primo 2015 og får virkning fra henholdsvis august 2015 (skolebuskørsel) og oktober 2015 (den øvrige kørsel). Der er bl.a. tale om følgende

 

Mere konkret udbydes bl.a. følgende kørsler:

 

 • Almindelig skolebuskørsel
 • Kørsel til genoptræning
 • Kørsel til samvær
 • Kørsel til bandagist og afprøvning af hjælpemidler
 • Kørsel til Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse
 • Patientbefordring
 • Sygekørsler (til skoler og gymnasier)

 

 

Serviceniveau

I forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmaterialet skal Byrådet godkende serviceniveauet. Forinden skal Handicapråd, Seniorråd og relevante fagudvalg høres.

 

I udgangspunktet lægges der op til, at serviceniveauet i forbindelse med kørslerne skal læne sig op ad det serviceniveau, der er gældende for de kørsler, der allerede varetages gennem Movia til specialskoler mv. Dette gælder både i forhold til maksimale ventetider, længste køretid, bussernes standard mv.

 

Når det gælder kørsel til genoptræning, vedligeholdelsestræning og kørsel til dagtilbud på ældreområdet har der hidtil været en praksis, hvor der er blevet bestilt en taxa, når der var behov. På den ene side er det et højt serviceniveau for den enkelte, men det begrænser samtidig også mulighederne for samkørsel, hvilket er et af de væsentligste parametre, hvis kommunen skal begrænse udgifterne på området jf. ovenfor. Derfor foreslås en omlægning på dette område, hvor der fremover bliver indlagt et bestillingsvindue.

 

For så vidt angår skolekørslen vil udbuddet tage højde for, at der løbende sker ændringer i, hvilken personkreds, der skal transporteres, ligesom det også tager højde for, at der kan ske ændringer i skoledistrikter mv.

 

Nedenfor fremgår de væsentligste servicekriterier i forhold til selve kørslen:

 

Emne

Service

Bemærkninger

Bestillingsfrist

2 timer

Den generelle bestillingsfrist er 2 timer. Movia vil altid forsøge at hjælpe kommunen ved akutte bestillinger, der ligger inde for de to timer.

Bestillingsvindue

-15/+45 minutter

 

For kørsel til genoptræning og specialiseret genoptræning dog 0/ + 60 minutter

 

For skoler og andre i fast rutekørsel dog -5/+15.

Borgeren kan blive hentet fra 15 minutter før til 45 minutter efter det ønskede afhentningstidspunkt. Borgeren vil altid ved bestilling få oplyst afhentningstidspunktet, og ikke ankomme for sent til aktiviteten.

Hvor tidligt må der afleveres?

Maksimalt 30 minutter inden aktiviteten.

Der må ikke afleveres senere end tidspunktet for aktiviteten

Maksimal køretid

150 pct. i forhold til direkte køretid.

 

For skoler og andre i fast rutekørsel

Er direkte kørsel nødvendig kan dette bestilles. I praksis vil det være meget sjældent forekommende, at turen bliver 150 pct. i forhold til den direkte rute.

Medtagelse af hjælpemidler og ledsager

Ja hvis det bestilles

 

Fast chauffør

Nej

 

Afhentning ved døren

Ja hvis det bestilles

Bør kun gøres i særlige tilfælde

Mulighed for solokørsel

Ja hvis det bestilles

Bør kun gøres i helt særlige tilfælde

 

Det bemærkes - særligt i relation til – bestillingsvinduer og maksimal køretid, at der er tale om øvre grænser. I praksis vil man kun sjældent ramme disse grænser.

 

Ved siden af ovennævnte servicekriterier stiller Movia en række krav til chaufører og køretøjer i forbindelse med udbuddet.

 

Disse er bl.a.:

 

 1. Uddannelse i førstehjælp
 2. Kursus i befordring af bevægelseshæmmede
 3. Krav om genopfriskningskurser
 4. Krav om seler og uddannelse i korrekt brug af seler og fastspænding af kørestole
 5. Krav om nødvendige forsikringer
 6. Krav til busserne indretning, alder og miljøpåvirkning. Busserne må således maksimalt være 6 år gamle for små vogne i kontraktperioden og 8 år gamle for store busser. Der er tillige krav om partikelfilter.
 7. Krav til kommunikationsudstyr herunder gps
 8. Lift til kørestole
 9. Krav om børneattest ved kørsel med personer under 18 år.
 10. Krav til chaufføren i øvrigt herunder krav om uniform, sproglige kundskaber og forståelse for brugernes situation. Enhver form for fysisk eller psykisk magtanvendelse er ikke tilladt bortset fra nødværge.

 

Samlet set er det administrationens vurdering, at der med disse servicekriterier både tilvejebringes en god service for borgerne, samtidig med at der kan skabes et grundlag for et udnytte ressourcerne mere hensigtsmæssigt end i dag.

 

Afslutningsvis skal det bemærkes, at også andre af de omkringliggende kommuner herunder Hillerød, Gribskov, Halsnæs og Hørsholm påtænker at samle kørslen under Movia. Koordineringen heraf er bl.a. sket gennem det nordsjællandske borgmestersamarbejde, og det forventes at medvirke til at give stordriftsfordele herunder større volumen og mulighed for bedre at kunne udnytte materiellet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag


Lov om trafikselskaber

Serviceloven

Sundhedsloven

Folkeskoleloven

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Der udarbejdes en kommunikationsplan rettet mod såvel de kommunale skoler og institutioner som brugere af kørselsordningerne, når udbuddet er gennemført.

Indstilling

 1. At Byrådet - efter høring i Seniorrådet, Handicaprådet og fagudvalg - godkender serviceniveauet i forbindelse med udbuddet af kørslerne.

Beslutning i Handicaprådet den 25-09-2014

Indstillingen godkendt. Ordningen bør evalueres efter 1 år, særligt med fokus på ventetider og køretider.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 01-10-2014

Seniorrådets bemærkninger af 30. september 2014 indgik i sagens behandling.


Anbefaler administrationens indstilling, idet det dog også indstilles, at der indhentes en option på 0/+­­30 ventetid ved genoptræning og at det undersøges, om korte ture hos taxa kan køres efter taxameter i stedet for nuværende timetakst.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 06-10-2014

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-10-2014


Anbefaler Social– og Seniorudvalgets indstillinger.