Nr.254 - Aktivitetssted med brobygning for unge udsatte voksne i Kokkedal

Sagsnr.: 14/6705

 
Per Frost Henriksen (A)

Beslutningstema

Beslutning om etablering af et aktivitetssted med brobygning til udsatte unge mellem 18 og 29 år i Kokkedal.

 

Sagen blev behandlet på byrådsmødet den 31. marts 2014.

 

Nærværende sag behandles først i Byrum og Boligsocial indsats, Social og Seniorudvalget, Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalg herefter i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

 

1. Baggrund

Arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget og Byrådet besluttede i marts 2014 at få udarbejdet et beslutningsoplæg om et varigt aktivitetssted med brobygning til udsatte unge i Kokkedal til politisk godkendelse.


2. Formål
Formålet med aktivitetsstedet med brobygning er, at aktivitetsstedet skal medvirke til at brugerne realiserer deres positive potentialer som aktive borgere. Det skal ske ved, at aktivitetsstedet tilbyder både sociale og arbejdsmarkedsrettede aktiviteter.


Aktivitetsstedets mål er at bidrage til:

  • At mindske kriminaliteten og uroskabende adfærd i Kokkedal
  • At målgruppen får mulighed for at få tilbudt brobygningsaktiviteter med henblik på at få uddannelse og job
  • At reducere antallet af kriminelle hændelser begået af unge fra Fredensborg Kommune
  • At reducere antallet af unge, der er involveret i eller udsatte for at blive relateret til kriminelle aktiviteter

 

Brobygningsaktiviteter omhandler etablering af kontakt mellem brugeren af aktivitetsstedet og relevante aktører. Det vil være jobcentret, Ungdommens Uddannelsesvejledning, SKAT, Kriminalforsorgen, EXIT-programmet eller andre, der bidrager til målet med brobygningen.

 

3. Målgruppe og antal

Aktivitetsstedets målgruppe er 18-29 årige, som er kriminalitetstruede eller har begået deres første kriminalitet. Der vil være tale om unge, som er involveret i, har begået eller er i fare for at havne i alvorlig, personfarlig eller banderelateret kriminalitet, og som dermed kan medvirke til at skabe utryghed i og omkring Kokkedal.

Målgruppen for aktivitetsstedet er ikke én enkelt- eller særlige grupperinger i Kokkedal. Aktivitetsstedet skal opleves som alles ejendom, og skal være åbent for alle kriminalitetstruede unge fra Kokkedal. Derfor retter stedet sig imod en gruppe i et antal af mellem 30 og 50 unge, som har behov for at kunne komme til at bruge aktivitetsstedet.

 

For at få adgang til stedet, skal den unge have bopæl i kommunen, og det er et krav, at brugerne skal identificere og registrere sig.

4. Metode for arbejdet med målgruppen
Metoden for arbejdet med de unge baseres på relations- og motivationsarbejde. Med denne arbejdsmetode tilbydes målgruppen støtte i forhold til aktiviteter, der kan igangsætte positive forandringer, og som kan være alternativer til et liv med kriminalitet. Det er afgørende for arbejdet med den enkelte unge, at der skabes et tillidsforhold mellem brugere og medarbejdere.


Aktivitetsstedet skal støtte og udvikle målgruppens kompetencer gennem aktiviteter og vejledning. Der vil være fokus på uddannelse, beskæftigelse og at få styrket de unges sociale kompetencer, for den del af målgruppen der ikke er selvforsørgende. Formålet er, at de unge skal motiveres til et liv med forpligtigelser. De skal lære at tage ansvar over for sig selv og andre frem for enten at modtage offentlige ydelser, være afhængig af familie eller andre former for forsørgelse.

 

Når det vurderes at være relevant, skal de unge, der kommer i aktivitetsstedet tilbydes en afklarende profilsamtale, som afdækker følgende opmærksomhedspunkter:

 

o   Alder

o   Familie

o   Boligsituation

o   Fritidsaktiviteter og interesser

o   Ønsker, håb og drømme

o   kvalifikationer og kompetencer

o   Plan for uddannelse eller beskæftigelse

 

Efter profilsamtalen påbegyndes individuelle rådgivningsforløb, hvilket kan ske på mange forskellige måder. Målgruppen har typisk behov for forløb, som bærer præg af at være håndholdte med én bærende medarbejderrelation i sagsbehandlingen.

 

5. Åbningstid
Administrationen foreslår, at aktivitetsstedets åbningstider skal ligge i eftermiddags- og aftentimer (evt. på sigt i weekenden) 30 – 35 timer ugentligt.

 

I starten vil åbningstiderne være: mandag til fredag fra kl. 16 eller 17 til kl. 23.00.

 

I dialog med politiet vil administrationen og ledelsen i løbet af de første måneder evaluere og eventuelt justere åbningstiderne.


6. Bemanding og medarbejderkompetencer
Aktivitetsstedet vil i alle åbningstimer have minimum to ansatte medarbejdere på stedet. Medarbejderne skal have en solid pædagogisk-, psykologisk- og erhvervsfaglig uddannelse og erfaring. Færdigheder, der skal være med til at sikre de bedste betingelser for indsatsen. Bemandingen suppleres med inddragelse af fædre, frivillige, onkelprofiler og pårørende.  De frivillige der skal medvirke til at skabe trivsel og sikkerhed i aktivitetsstedet.

7. Brugerinddragelse
På et senere tidspunkt skal brugerne inddrages i indholdet af aktivitetsstedet, og denne inddragelse kan øges i takt med, at stedet udvikler sig. Der kan for eksempel inden for en medarbejderstyret ramme åbnes for involvering af brugerne, når der planlægges praktikophold, arrangementer, ture ud af huset, virksomhedsbesøg m.m.


Aktiviteter som fysisk træning, spil og madlavning kan være middel til skabe tilknytning til stedet, og ad den vej være med til at skabe ansvarlighed og fastholde en positiv udvikling omkring brobygningen til uddannelse og/eller arbejdsmarkedet. Brugerinddragelsen sker i hverdagen, og når fremtidige aktiviteter planlægges.
 

8. Fysisk placering af et aktivitetstilbud

Tilbuddets fysiske placering i Kokkedal er afgørende for tilbuddets succes.

Da der inden for lokalplanen er mulighed for at anvende Farvergården, er denne bygning udpeget som et muligt sted at placere et aktivitetssted for målgruppen i Kokkedal. Der har dog også været en interesseret køber, der har meldt sig på banen. Det må afklares, om der er seriøs interesse, og om Byrådet i givet fald vil sælge grunden. Hvis det er tilfældet, er det administrationens vurdering, at det bliver vanskeligt at pege på andre placeringen, idet disse har været afsøgt gennem de senere år.

 

Administrationen anbefaler, at det undersøges, om der i forhandlinger med Hørsholm Kommune kan laves en lejeaftale på bygningerne.

 

Administrationen anbefaler ligeledes, at der findes et navn til stedet, lige så snart der er en afklaring af den fysiske placering.


9. Sikkerhed, kommunikation og procedurer
De fælles retningslinjer, det værdimæssige grundlag og de ansattes uddannelsesmæssige baggrund er afgørende for, at aktivitetsstedet ikke bliver tilholdssted for bandeaktivitet. Der forudsættes et fortsat tæt samarbejde med politiet er, ligesom tilfældet er i andre eksisterende fælles initiativer på tværs af politi og Fredensborg Kommune.  I forbindelse med konfliktoptrapning i området er det aftalt, at politiet giver besked til aktivitetsstedet, når der er konflikter og uro i området, så der kan træffes de nødvendige forholdsregler.


Der vil altid være minimum to medarbejdere til stede i alle åbningstimer og der skal være klare aftaler for tolerancer og for, hvilke risici der accepteres i arbejdet med aktivitetsstedet. Aktivitetsstedet vil blive lukket for kortere eller længere perioder, hvis der sker alvorlige overtrædelser af straffeloven, ligesom henstillinger fra politiet vil blive taget yderst alvorligt. Samtidigt vil der løbende og med passende intervaller blive ført tilsyn med stedet fra administrativ side, og kommunens øvrige personalepolitik og rygepolitik vil blive fulgt.

 

10. Inddragelse og høring af naboer
Efter en eventuel politisk beslutning om etablering af aktivitetsstedet og eventuel afklaring af stedets fysiske placering, skal naboer til stedet inddrages og høres på trods af, at lokalplanen giver mulighed for at etablere aktivitetsstedet. I Københavns Kommune har man haft gode erfaringer med at indkalde naboer (beboere, erhvervsdrivende og øvrige interessenter) til borgermøde, hvor der redegøres for baggrunden for projektet, baggrunden for valg af den fysiske placering, regler og retningslinjer, politiets vurdering etc. og herefter gives mulighed for, at naboerne såvel mundtligt som skriftligt kan give deres meninger til kende.

 

11. Projektets længde
Aktivitetssted med Brobygning foreslås som et treårigt projekt for årene 2015-2017 med evaluering i 1. halvår af 2017 og politisk stillingtagen til forlængelse af projektet senest september 2017.

12. Den videre proces

Efter beslutningsoplægget er politisk godkendt vil den videre proces være:

 

Trin 1 Politisk behandling (september-oktober)

Fremlæggelse af beslutningsoplæg til behandling i § 17 stk. 4 udvalget, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. 

 

Trin 2 Beslutning og rammer (september-december)

Afklaring og forhandlinger om brug af lokaler.

Trin 3 Dialog (efter beslutning i trin 2)

Konkret dialog med målgruppen, interessenter og inddragelse af naboer i høringsproces.

Udarbejdelse af evalueringskoncept.

 

Trin 4 Implementering og igangsættelse (ultimo 2014 og primo 2015)

Indretning, rekruttering, indvielse.

Igen forudsættes at de politiske rammer og indhold er fastlagt i trin 2.

 

Trin 5 Statusrapporter behandles politisk (løbende)

Etablering af aktivitetsstedet med baggrund i den gennemførte dialog, første statusrapport og evaluering første gang ca. 12 måneder efter etablering.

Bevilling

 

Der er ansøgt og modtaget tilsagn om særtilskud efter § 17 i Økonomi- og Indenrigsministeriet på i alt 4 mio. kr. for 2015.

 

Der blev den 7. september indgået budgetforlig for 2015-2018, og af forligsteksten fremgår det, at:

”Der etableres et aktivitetssted i Kokkedal med en bevilling på 2,5 mio. kr. årligt. Det finansieres dels af de afsatte tryghedsmidler og dels af kommunens andel af den sociale særtilskudspulje. Puljen på 4 mio. kr. går til finansiering af merbevillingen på 4,5 mio. kr. over budgetperioden.”

Retsgrundlag

Serviceloven §104

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At udvalget drøfter sagen.

Beslutning i Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats den 17-09-2014

Sagen drøftet.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 01-10-2014

Sagen blev drøftet.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 02-10-2014

Udvalget drøftede sagen. Der er enighed om at indstille, at der i givet fald skal findes et andet sted end Farvergården.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-10-2014


Økonomiudvalget besluttede at anmode administrationen om at undersøge alternative muligheder for fysisk placering. Sagen forelægges Udvalget for Byrum og Boligsocialindsats så hurtigt som muligt og om nødvendigt med et ekstraordinært møde.