Nr.252 - Boligpolitiske indsatser i Nivå

Sagsnr.: 14/25010

 
Per Frost Henriksen (A)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til første udkast til kommissorium for politiske indsatser i Nivå.

Sagsfremstilling og økonomi

Kommissoriet vedrører den boligpolitiske indsats i Nivå.

Økonomiudvalget godkendte den 18. november 2013 kommissoriet for udarbejdelsen af en rapport om de boligpolitiske indsatser i Kokkedal. I forlængelse af denne godkendelse besluttede Økonomiudvalget, at administrationen iværksatte en tilsvarende rapport for Nivå, når rapporten for Kokkedal var afsluttet.

 

I 2009 gik Fredensborg Boligselskab, VIBO og Fredensborg Kommune sammen om en boligsocial indsats i Nivå. De boligsociale udfordringer viste sig dengang ved uro i boligområdet og manglende ansvarsfølelse overfor boligområdet og hinanden.

 

Den aktuelle situation i Nivå er, at der fortsat er boligsociale udfordringer der skal tages hånd om. Dette understreges bl.a. ved, at Nivåhøj opfylder kriterierne for at være omfattet af listen over særligt udsatte boligområder.

 

 

Samarbejde om boligsocial indsats i Nivå

Af konkrete eksempler på indsatser og dertil samarbejde mellem boligorganisationerne og Fredensborg Kommune kan nævnes den boligsociale helhedsplan Nivå Nu og indsatser fx affødt gennem de årlige styringsdialogmøder mellem Fredensborg Kommune.

 

Derudover er der for Nivåhøj afdelingerne 101, 102 og 103 udarbejdet en Partnerskabsaftale mellem Fredensborg Kommune, boligforeningen VIBO og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Partnerskabsaftalen indeholder konkrete indsatser og handlepunkter, der skal bidrage til at skabe et attraktivt, trygt og socialt sammenhængende Nivåhøj i en stadig positiv udvikling. Partnerskabsaftalen er baseret på allerede eksisterende aktiviteter (fra helhedsplanen) og forventes underskrevet den 18.september 2014. 

 

Et tæt samarbejde mellem flere relevante aktører (f.eks. politi, boligorganisationer, flere forskellige forvaltninger, skoler og institutioner mv.) skal bidrage til udarbejdelsen af en langsigtet boligpolitisk strategi, der sætter retning for udvikling af boligområderne i Nivå. Den boligpolitiske strategi er baseret på de handlemuligheder, der følger af indeværende kommissorium.

 

Andel af almene boliger

I Fredensborg Kommune udgør de almene boligområder 28 pct. På landsplan udgør de almene boligområder i gennemsnit ca. 20 pct. og i Region Hovedstaden 24,0 pct. Fredensborg Kommune har den næsthøjeste andel af almene boliger i Nordsjælland.

 

Der er i alt 1.368 almene boliger i Nivå administreret af henholdsvis VIBO (752 boliger) og Fredensborg Boligselskab/KAB (616 boliger).

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At første udkast til kommissorium for boligpolitiske indsatser i Nivå, anbefales overfor Økonomiudvalget.

Beslutning i Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats den 17-09-2014

Administrationens indstilling anbefales.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 01-10-2014

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-10-2014


Økonomiudvalget godkendte Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats samt Social– og Seniorudvalgets indstillinger.