Nr.251 - Fredensborg Boligselskab - ansøgning om fritagelse for dispositionsfondsdækning af tab ved fraflytninger.

Sagsnr.: 14/34938

 
Per Frost Henriksen (A)

Beslutningstema

Stillingtagen til Fredensborg Boligselskabs ansøgning om fritagelse for at afholde tab på fraflyttede lejere af selskabets dispositionsfond.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Boligselskabs afdelinger Niverød III, Niverød IV og Niverødgård har i regnskabsåret 2013/2014 et samlet tab på fraflyttede lejere på 1.344.701 kr. Efter de nye regler, der trådte i kraft pr. 1. april 2013 skal 1.105.032 kr. dækkes af selskabets dispositionsfond. Tidligere skulle tabene afholdes af afdelingerne hver i sær.


Selskabets samlede saldo på dispositionsfonden pr. 30/6 2014 udgør 300.315 kr. efter at tabet på fraflyttede lejere er dækket. Arbejdskapitalen har en saldo på 499.267 kr. 


Afdelingerne har pr. 30/6 2014 et samlet beløb på 1.178.204 kr. til inkasso.

Såfremt en stor del af dette må afskrives er dispositionsfonden ikke tilstrækkelig til at dække tabet.


Derfor anmoder selskabet om dispensation for dækning af tab på fraflyttede lejere af dispositionsfonden, således at tabene i stedet dækkes af afdelingerne selv. Dispensationen ønskes med virkning fra 1. juli 2014 (indeværende regnskabsår).


Afdelingerne har fra tiden før den ny regel trådte i kraft henlagt hver i sær til dækning af tab på fraflyttede lejere. I tabellen neden for vises saldoen på de enkelte afdelingers konto, samt det udestående de samme afdelinger har til inkasso:


Regnskab 2013/2014

Afd. egen henlagte saldo 30/6 2014 (kr.)

Afd. egen saldo til inkasso 30/6 2014 (kr.)

Niverød III

786.664

496.858

Niverød IV

868.758

591.886

Niverødgården

48.167

89.460


Som det ses, har de respektive afdelinger (bortset fra en mindre negativ saldo for Niverødgården) tilstrækkelige midler indestående til at dække de beløb, der aktuelt er til inkasso.


På grund af de nye regler henlægges der i indeværende regnskabsår i de respektive afdelinger ikke yderligere til dækning af tab ved fraflyttede lejere.


Til gengæld har afdelingernes bidrag til dispositionsfonden været forøget til i alt 335.104 kr. Normalt vil dispositionsfonden desuden blive tilført midler svarende til ydelserne på lån, der er indfriet (såkaldt udamortiserede lån). Da selskabet har fået fritagelse herfor, er sådanne indbetalinger ikke foretaget for selskabets vedkommende. Fritagelsen er givet for at holde huslejen i afdelingerne på et niveau, lejerne kan betale.


At den nuværende saldo på dispositionsfonden ikke er større skyldes ikke mindst, at selskabet siden Niverødgårdafdelingen gik i drift i 2009 har bidraget med mere end 1,1 mio. kr. fra dispositionsfonden til denne afdeling. Omkring halvdelen af beløbet er gået til dækning af tab ved lejeledighed.


Organisationen har i sagens anledning vedtaget en kortsigtet og en langsigtet plan for udvikling af afdeling Niverødgården til en sund og veldrevet afdeling. Planen, der indebærer et køb af kommunens ejendom Niverødgården 2, har tidligere været forelagt Byrådet, der besluttede at indlede forhandlinger med boligselskabet herom. Sådanne forhandlinger pågår pt.


Til illustration af udviklingen i afdelingernes tab på fraflyttede lejere kan følgende tabel vises:Afdeling

2011/2012

Kr.

2012/2013

Kr.

2013/2014

Kr.

Niverød III

130.222

369.294

560.488

Niverød IV

222.136

776.920

763.443

Niverødgården

0

0

20.770


Selskabet er i færd med at udarbejde en handleplan for analyse og tiltag, der skal føre til øget og stabil likviditet i Fredensborg Boligselskab. Overskrifterne for denne plan er:


-      Ansøgning om fritagelse for dispositionsfondsdækning af tab ved fraflytning i selskabets afdelinger

-      Analyse af øvrige muligheder for styrkelse af dispositionsfonden

-      Analyse af de seneste års stigning i afdelingernes tab på fraflyttere

-      Oplæg til øget indskud i Niverød III, Niverød IV


Som et foreløbigt bud på årsagerne til de stigende tab, oplyser selskabet, at der i de seneste 2 år har været en markant stigning i antallet af sager, hvor fraflyttede lejere ikke har kunnet betale flytteudgiften. Endvidere er det gennemsnitlige tab ved fraflytning steget med 40 %.


Administrationen anbefaler, at selskabet får den ansøgte dispensation for en 5-årig periode. Administrationen anbefaler desuden, at dispensationen betinges af, at der ved siden af afdelingernes lovpligtige henlæggelser til dispositionsfonden desuden skal henlægges tilstrækkelige midler til genopbygning de enkelte afdelingers konti til dækning af tab ved fraflyttede lejere. Endvidere betinges dispensationen af, at kommunen hurtigst muligt, når den er færdig, tilsendes boligselskabets handleplan, jf. ovenfor.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om drift af almene boliger kap. 10.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1)    At der meddeles Fredensborg Boligselskab dispensation i regnskabsåret 2014/2015 og de følgende 4 regnskabsår for at dække tab på fraflyttede lejere af selskabets dispositionsfond. Tabene dækkes i stedet af de respektive afdelinger.


2)    At dispensationen betinges af, at der i de respektive afdelinger igen henlægges til tab på fraflyttede lejere, således at de konti, der nu vil blive anvendt, i videst muligt omfang genopbygges


3)    At selskabets handleplan tilsendes kommunen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-10-2014


Anbefaler administrationens indstillinger.