Nr.249 - Afmelding af lånegaranti til NKK

Sagsnr.: 14/35006

 
Per Frost Henriksen (A)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til om en tidligere udstedt lånegaranti til NKK-hallen Bestyrelse skal afmeldes

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet besluttede 16. december 2013 at stille en lånegaranti til NNK-hallens bestyrelse. Garantien lød på 6,3 mio.kr. og blev givet til finansiering af et nyt idrætsinitiativ i Nivå – foreningsfitness. Se sag nr. 12/22 961; ”NKK-Hallen søger om lånegaranti til udbygning af NKK-Hallen”.


Projektet har været længe undervejs med oprindelig forelæggelse i Fritids- og Erhvervsudvalget 16. august 2010. Det langstrakte forløb har blandt andet været en konsekvens af, at der har skullet indhentes tilladelse fra Statsforvaltningen, til at Fredensborg Kommune kunne yde denne form for støtte.


Bestyrelsen for NKK-hallen har 1. oktober 2014 besluttet at opgive projektet, og henvendt sig til kommunen og oplyst, at der ikke er brug for garantien.


Bestyrelsen for NKK-hallen oplyser til kommunen at projektet er opgivet af tre årsager. For det første en ændret ressourcetildelings model på fritids- og idrætsområdet. For det andet er der i dag flere kommercielle tilbud om fitness og til væsentlig reduceret pris set i forhold til situationen for 3 - 5 år siden. For det tredje har den meget lange sagsbehandlingstid gjort projektet uaktuelt.


Økonomiudvalg og Byråd skal derfor tage stilling til om den udstedte garanti til NKK-hallens bestyrelse formelt skal afmeldes.


Det bemærkes at garantien blev givet til et konkret projekt under forudsætningerne nævnt ovenfor, og den kan således ikke bevillingsmæssigt overføres til andre områder.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen og Lov om kommuners styrelse.

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

-

Kompetence

Byråd.

Elektroniske bilag

-

Indstilling

  1. At den tildelte garanti til NKK-hallen afmeldes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-10-2014


Anbefaler administrationens indstilling.