Nr.248 - Etablering af nyt fælles beredskab

Sagsnr.: 14/17669

 
Per Frost Henriksen (A)

Beslutningstema

Byrådene i Allerød, Hørsholm, Rudersdal, Helsingør og Fredensborg kommuner besluttede i april 2014 at udarbejde en analyse for at afdække mulighederne for etablering af et fælles redningsberedskab mellem de fem kommuner.

Regeringen og KL har efterfølgende aftalt, at antallet af beredskaber skal reduceres fra 86 til 20 enheder på landplan. De fem byråd skal på den baggrund træffe beslutning om det fremtidige beredskab for de fem kommuner.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

I økonomiaftalen mellem Regeringen og KL fremgår det, at kommunerne skal gå fra de nuværende 86 enheder til 20 enheder pr. 1. januar 2016.

I det Nordsjællandske område har Rudersdal og Hørsholm kommuner (2004) samt Fredensborg og Helsingør kommuner (2004) etableret to fælles brandvæsener efter § 60 i Styrelsesloven.

Der er allerede indgået et samarbejde mellem de to selskaber, idet Rudersdal Hørsholm Brandvæsen varetager udrykningsforpligtigelsen for Nordsjællands Brandvæsen i den sydlige del af Fredensborg Kommune. Yderligere samarbejdes der om et fælles dykkerberedskab. Allerød Kommune har desuden på et indledende stadie i 2013 afsøgt muligheden for et samarbejde med Rudersdal Hørsholm Brandvæsen om håndteringen af beredskabsopgaven.

 

På baggrund af det igangværende strukturarbejde, det allerede etablerede samarbejde beredskaberne imellem samt de gode erfaringer i kommunesamarbejdet besluttede byrådene i april at igangsætte afdækningen af muligheden for etablering af et fælles beredskab.


Styregruppen, bestående af de fem kommunaldirektører med betydelig inddragelse af de tre beredskabschefer, har forestået analysearbejdet for de fem kommuner, som har været tilrettelagt således, at der nu foreligger et egentligt beslutningsgrundlag til politisk behandling i de respektive Byråd/Kommunalbestyrelser med henblik på, at en ny fælles beredskabskommission vil kunne udpeges med virkning fra den 1. januar 2015 og dermed kunne forestå den egentlige implementeringsproces af det nye fælles beredskab.

 

Hovedkonklusioner og anbefalinger

Der er udarbejdet tre dokumenter, der danner baggrund for beslutningen om etablering af et nyt fælles brandvæsen:

 1. Oplæg fra styregruppen til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen
 2. Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg
 3. Forslag til samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

 

Konklusionerne og anbefalingerne fra de tre dokumenter sammenfattes i nedenstående afsnit, som de tre beredskabskommissioner, fem økonomiudvalg og byråd skal tage stilling til.

 

Et fælles brandvæsen

På baggrund af de identificerede samarbejdsmuligheder og effektiviseringspotentialer, jf. bilag 1, foreslås det, at de tre beredskaber/brandvæsener slås sammen til et fælles brandvæsen under benævnelsen ”Nordsjællands Brandvæsen”. Det fælles brandvæsen anbefales organiseret som et § 60 fællesskab efter Styrelsesloven ledet af en fælles beredskabskommission med virkning fra 1. januar 2015.

 

Effektiviseringsgevinster

Ved etablering af et fælles beredskabssamarbejde opfyldes effektiviseringspotentialerne i økonomiaftalen. Forventningerne om effektiviseringsgevinster skal findes på områderne inden for det operative, forebyggende og administrative niveau på baggrund af en bedre ressourceudnyttelse på tværs af kommunegrænser. Ved at samle ressourcerne fra kommunerne er der en forventning om at forbedre udnyttelsen af de eksisterende ressourcer, styrke det faglige miljø og sikre en mere ensartet sagsbehandling for borgere og brugere.

Eksempler på effektiviseringspotentialer inden for disse områder, hvor ressourcerne forventes udnyttet bedre, er en fælles administration for at styrke en ensartet og professionel styring af området, fælles alarm- og vagtcentral for alarmering af brandvæsen for at styrke service på det operative niveau, øget professionalisering og mere ensartet byggesagsbehandling inden for eksempelvis brandsyn for at styrke det forebyggende arbejde.

 

Dertil forventes der tilsvarende synergieffekter mellem de enkelte serviceområder samt en øget mulighed for ”krydssalg” på tværs af kommunerne under forudsætning af, at alle serviceopgaver indgår i det nye brandvæsen.

Eksempler på synergi og øget tværgående ressourceudnyttelse kunne således være fælles værkstedsfunktion til vedligeholdelse af kommunernes egne køretøjer, såsom hjemmeplejens biler, samordning af telefonomstilling, bedre koordinering og prioritering af befordringsydelser i kommunerne mv.

 

De samlede forventede effektiviseringsgevinster er, som forudsat i økonominotatet i bilag 2, ca. 6,34 mio. kr. årligt. Gevinsten hentes ved at reducere i personaleomkostningerne (ca. 3 mio. kr.), sammenlægning af vagtcentral samt ensretning og stordriftsfordele på det operative område og sidst harmonisering af husleje og bygningsmasse (ca. 0,54 mio. kr.)

 

Den fulde budgeteffekt indarbejdes fra 1. juni 2015, dog med en forståelse for at 2015 er et implementerings år, så det fulde provenu først forventes indhentet i 2016. Samtidig forudsætter det, at der findes finansiering inden for beredskabernes eksisterende budget til initialomkostningerne, herunder fælles IT, harmoniseringsudgifter til personalesammenlægning, logo, arbejdstøj samt flytteomkostninger.

 

Administrationen for de tre brandvæsner er i dag lokaliseret på de tre kommuner. Det anbefales, at administrationerne samlokaliseres for at opnå det fulde udbytte af et fælles beredskab. Ud fra et samlet hensyn til økonomi, placering, fleksibilitet og organisatoriske forhold anbefales det at brandvæsnet samlokaliseres på Egevangen 4, 2980 Kokkedal efter forhandling med udlejer. Ved samlokalisering opretholdes det nuværende serviceniveau og responstider.

 

I bilag 1 og 2 uddybes de eksisterende samarbejdsaftaler, de operative og forebyggende informationer omkring de tre brandstationer, deres serviceydelser, økonomiske oversigt over driftsomkostninger samt forslag til etableringen af et fælles beredskab, herunder mulige effektiviseringer, etableringsomkostninger og projektorganisationens fremtidige rolle.

 

Samordningsaftale

I bilag 3 foreligger udkast til godkendelse om samordningsaftale for det nye fælles brandvæsen med forslag til vedtægter i henhold til gældende lov. Samordningsaftalen skal godkendes i Tilsynet.


 

Beslutningsoversigt – politisk behandling af forslag om etablering af et fælles redningsberedskab mellem Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørholm og Rudersdal Kommuner

 

 

Økonomiudvalget, Allerød 30.9.2014

Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

 

Beredskabskommisionen for Rudersdal- Hørsholm 29.9.2014

Beredskabskommissionen indstiller styregruppens anbefalinger godkendt.

 

Beredskabskommisionen for Allerød, 26.9.2014

Beredskabskommissionen indstiller administrationens forslag godkendt i Økonomiudvalg og Byråd

 

Beredskabskommisionen for Fredensborg og Helsingør Kommuner

25.9.2014

 

Beredskabskommissionen kan med nedenstående tilføjelser godkende indstillingen:

7. For at sikre en bred repræsentation af medarbejdere i beredskabskommissionen med både fast personale, deltidsbrandmænd og frivillige besluttede beredskabskommissionen som supplement til de ovenfor seks anførte punkter, at hver af de nævnte personalegrupper får en observatørpost uden stemmeret, men med taleret i den nye beredskabskommission.

8. Beredskabskommissionen besluttede også, for fortsat at sikre et ulige antal medlemmer af beredskabskommissionen, at den kommune med flest indbyggere får en ekstra plads i beredskabskommissionen. 

9 .Det besluttedes endvidere, at det midlertidige Hoved-Med for de tre eksisterende brandvæsener foranstalter en skriftlig høring af bilag 1.

 

Beredskabskommissionen noterede sig herudover, at fordelingsnøglen i budgetskemaet på side 21 i bilag 2 stort set svarer til en fordelingsnøgle, hvor kommunernes areal og indbyggertal hver vægter 50 %.

 

Beredskabskommissionen opfordrede endvidere til den nye beredskabskommission at overveje forholdet mellem leasing og anlægsbevilling vedrørende køretøjer.

Der var stor ros fra beredskabskommissionen til det foreløbige arbejde og de udleverede materialer.

 

Beredskabskommissionen besluttede som ovenfor anført, at følge indstillingen med de tilføjede punkter.

Retsgrundlag

Beredskabsloven og kommunestyrelsesloven.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

Administrationen anbefaler styregruppens indstilling:


 1. At et fælles brandvæsen mellem Allerød Brandvæsen, Hørsholm/Rudersdal brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen på baggrund af de angivne effektiviseringspotentialer etableres med virkning fra 1. januar 2015.
 2. At det fælles brandvæsen organiseres som et §60-fællesskab under benævnelsen ”Nordsjællands Brandvæsen”.
 3. At der udpeges en ny fælles beredskabskommission til at forestå den egentlige implementeringsproces for det nye fælles brandvæsen. Den ny fælles beredskabskommission udpeges med virkning fra den 1. januar 2015 bestående af borgmestrene, to medlemmer valgt af kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner, en repræsentant fra politiet samt en medarbejderrepræsentant. I alt 17 medlemmer samt en observatør for det frivillige beredskab. Udpegelsen af den ny fælles beredskabskommission behandles i november 2014.
 4. At stillingen som beredskabschef for det nye fælles brandvæsen opslås med besættelse fra den 1. januar 2015 eller snarest derefter.
  Ansættelsesudvalget bestående af de fem borgmestre, fem kommunaldirektører og medarbejderrepræsentanter indstiller forslag om Beredskabschef til godkendelse i den nye beredskabskommission.
 5. At den etablerede projektorganisation fastholdes således, at denne refererer til den nye beredskabschef, når denne er ansat. Det vil således være den nye ledelse og kommission, der sammen forestår den egentlige implementeringsproces.
 6. At vedtægterne for det fælles brandvæsen godkendes, jf. bilag 3 ”Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen” og forelægges Det kommunale tilsyn til godkendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-10-2014


Økonomiudvalget anbefaler styregruppens indstilling.


Økonomiudvalget anbefaler derudover, at den nye Beredskabskommission på sit første møde i januar 2015 træffer beslutning om at rette henvendelse til KL mhp., at der i forhandlingerne om de fremadrettede vedtægter for de nye beredskaber pr. 1. januar 2016 sikres en bred repræsentation af medarbejdere i Beredskabskommissionen med både fast personale, deltidsbrandmænd og frivillige - uden stemmeret, men med taleret.


For overgangsåret 2015 anbefaler Økonomiudvalget, at den nye Beredskabskommission på sit første møde i januar 2015 drøfter muligheden for en lokal realisering af denne ordning indenfor de eksisterende rammer.