Nr.277 - Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Sagsnr.: 13/16240

 

Beslutningstema

Orientering om status for arbejdet med Nationalpark Kongernes Nordsjælland samt godkendelse af forslag til nationalparkens afgrænsning i Fredensborg kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet er senest orienteret om sagen på byrådsmødet i juni 2014.

 

Baggrund og status

Arbejdet med Kongernes Nordsjælland er organiseret i en styregruppe bestående af borgmestrene fra Halsnæs, Gribskov, Hillerød, Fredensborg og Helsingør kommuner samt repræsentanter fra Nordsjællands Landboforening, Familielandbruget og Lodsejerforeningen.

 

Udgangspunktet for nationalparken er de statsejede arealer – Gribskov, Esrum sø, Arresø samt småskovene i Nordsjælland.  Styregruppen har tidligere besluttet, at det skulle undersøges hvilke privatejede arealer, der kunne skabe forbindelser mellem de statsejede arealer i Nordsjælland og dermed binde en evt. nationalpark sammen. Samtidig blev det besluttet at tilslutning udelukkende skal ske på frivillig basis gennem dialog med alle lodsejere med jordtilliggende i de omfattede områder.

 

På denne baggrund har administrationen i de fem kommuner været i kontakt med lodsejere i undersøgelsesområderne, med henblik på at kunne aflevere et samlet forslag til nationalparkens afgrænsning og indhold til Miljøminister Kirsten Brosbøl 1. december til behandling i Folketinget.

 

Styregruppen holder sit sidste møde d. 4. november 2014, hvor det skal vurderes, om der er tilstrækkelig tilslutning til, at man kan anbefale byrådene at arbejde videre med nationalparken. Konklusionerne fra styregruppemødet vil blive forelagt på udvalgsmødet, inklusiv en status for lodsejertilkendegivelserne i Fredensborg kommune.

 

 

Betydning for den enkelte lodsejer.

Der gælder den samme lovgivning indenfor som udenfor nationalparken, og nationalparkbestyrelsen ikke har nogen myndighedsbeføjelser. Samtidig er det fastsat i lov om nationalparker, at udviklingen i en nationalpark skal ske i samarbejde med lodsejerne. Derfor har det ingen betydning for den enkelte lodsejer i forhold til lover og regler at ligge i en nationalpark. Men man får som lodsejer mulighed for få del i de midler, der bliver tilført nationalparkbestyrelsen fra staten og typisk private fonde til specifikke projekter, hvis ens ejendom ligger i et fokusområde for nationalparkbestyrelsen. Samtidig har man mulighed for at ”brande” sine produkter med nationalparklogoet.

Undersøgelser i Gribskov og Helsingør kommuner med udgangspunkt i erfaringerne i de første nationalparker i Danmark har vist, at der med etableringen af en nationalpark kan forventes øget beskæftigelse indenfor turisme, flere overnatninger i området, øgede ejendomspriser og i det hele taget en positiv udvikling for området.

 

 

Undersøgelsesområder i Fredensborg kommune.

I Fredensborg Kommune undersøges lodsejertilslutningen i tre områder:

 

  1. Grønholtområdet fra Esrum sø over Grønholt og mod syd til Grønholt Hegn og kommunegrænsen mod Hillerød.
  2. Endrupområdet fra Slotsparken og mod nord til kommunegrænsen mod Helsingør.
  3. Kellerisområdet fra Humlebæk fiskerleje over Krogerup og kellerisfredningen mod nord til Helsingør kommune. I kellerisområdet indgår et kommunalt areal, som ligger indenfor Kellerisfredningen og derfor ikke kan byudvikles.

 

Områderne er vist på et kort, som vedlægges som bilag til dagsordenen.

 

Der har været kontakt til ca. 90 lodsejere i de tre områder i form af telefonsamtaler og besøg. I Grønholt var der endvidere møde i Landsbylaugets regi, hvor borgmesteren deltog. Der er ikke taget kontakt til lodsejere hvis ejendom kun omfatter hus og have.

 

På møderne udleveres en samtykkeerklæring til lodsejerunderskrift, hvor borgmesteren har skrevet under på præmisserne for oprettelsen af nationalparken, herunder at det er frivilligt, om man som lodsejer vil deltage.

 

Da der har været en meget presset tidsplan foregår arbejdet i alle de fem kommuner helt op til byrådsmøderne i november, hvor der skal tages endelig beslutning om hvilke arealer, der skal med i Nationalparken.


Udvikling i sagen siden Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets møde.

 

På styregruppens møde d. 4. november blev det vurderet, at der var så stor opbakning til nationalparken, at man besluttede at fortsætte arbejdet med lodsejerhenvendelser frem til  byrådsmøderne i november. De fem kommuner revurderer derfor løbende undersøgelsesområderne.

I Fredensborg kommune omfatter undersøgelsesområdet nu derfor også Danstrupområdet, for at undersøge mulighederne for sammenhæng fra Endrup via Danstrup Hegn til Helsingør kommune i overensstemmelse med styregruppens oprindelige indstilling.


Kortet med de arealer, der kan indgå i nationalparken i Fredensborg kommune vil af hensyn til den pressede tidsplan ikke medsendes som bilag, men vil blive forelagt på byrådsmødet


Efter byrådsmødet

Når kortet med de områder, der kan indgå i nationalparken er godkendt af Byrådet bliver de  tegnet sammen med de øvrige kommuners forslag. Derefter skal dette kort sammen med en slutrapport inklusiv visionen (se bilag 2 for indholdsfortegnelse)  for hele styregruppens forslag til Nationalpark Kongernes Nordsjælland overdrages til miljøministeren den 1. december 2014. Forligskredsen vil herefter sammen med ministeren tage stilling til om kravene til en nationalpark er på plads således, at Folketinget kan beslutte at der skal udarbejdes en lovbekendtgørelse om den nye nationalpark. Denne vil i givet fald blive sendt i høring i 16 uger til samtlige lodsejere der er i nationalparkforslaget. På baggrund af indkomne bemærkninger vil Folketinget beslutte endeligt at Kongernes Nordsjælland skal etableres.


Der gøres opmærksom på at materiale om forslag til afgrænsning af Nationalparken ikke kan udsendes med dagsordenen, men forelægges på møderne og dermed ikke overholder 4 dages fristen for udsendelse af fornødent materiale. Selvom fristen ikke kan overholdes har Byrådet, (jf KSL § 8, stk. 5) hjemmel til at træffe beslutning i sagen, idet der er tale om en sag, der ikke kan udsættes. "


På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at borgmesteren – på Fredensborg kommunens vegne sammen med Hillerød, Helsingør, Gribskov og Halsnæs Kommuner udformer og fremsender slutrapporten til Miljøministeren. Dette er i overensstemmelse med processen i de øvrige kommuner.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om nationalparker

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Orientering til de enkelte lodsejer

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.
  2. At de arealer i kommunen, hvorfra der foreligger positive lodsejertilkendegivelser samt de kommunalt ejede arealer og parcelhusene i undersøgelsesområdet medtages i forslag til Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 04-11-2014

Anbefaler administrationens indstilling.


Ulla Hardy-Hansen (C) tager forbehold.


Fraværende: Ergin Øzer (A).

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-11-2014

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.


Ulla Hardy Hansen (C) tog forbehold.