Nr.274 - Fredensborg Kommunes dialog med mobilselskaberne

Sagsnr.: 14/30936

 

Beslutningstema

Orientering om kommunens dialog med mobilselskaberne inklusiv status på aktuelle sager.


Sagen er på dagsordenen, da Venstre har begæret sagen på, og dette er godkendt borgmesteren.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen afholdt i august et møde med repræsentanter for TDC, Telia, Telenor og 3 mobil. Nedenstående skitseres hovedpunkterne fra mødet.

 

Administrationen bemærkede indledningsvist, at kommunen har en dobbelt rolle, både som stor kunde og som myndighed fx i forhold til plan- og byggelovgivningen.

 

Mobildækning i kommunen 

Kommunens Center for Digitalisering og IT har i sommeren 2014 gennemført en undersøgelse af mobildækningen i kommunen. Undersøgelsen havde fokus på områder med kommunale institutioner og var således ikke fuldt ud dækkende for hele kommunens geografiske område. 

 

Undersøgelsen viste, at der især er udfordringer med mangelfuld dækning i følgende områder.

-      Området ved Nivå Havn

-      Et område ved Endrup

-      Et område ved Sørup og sydlige dele af Fredensborg

-      Kokkedal station (delvist i Hørsholm Kommune)

 

Der er p.t. 4 verserende sager om nye mobilmaster i kommunen.

-      Nivå Havn

-      Humlebæk Nord i området ved Louisiana

-      Landområdet mellem Lønholtvej og Oldvejen

-      Arealet umiddelbart nord for rådhuset

 

Mobilselskaberne har ikke yderligere planer for dækningen i kommunen. Branchen udelukker dog ikke, at der kan komme nye sager, fx hvis der opstår nye behov.

 

Der har tidligere været dialog mellem kommunen og branchen om nye mobilmaster på andre positioner. Sagerne er indtil videre er henlagt fra mobilselskabernes side.

-      I området mellem Toelt/Nybo og Kellerisvej

-      I området ved Sørup

 

Kommunen vurderer, at der er opstået et behov for bedre dækning ved Planteavlsstationen i Humlebæk, hvor der nu som følge af skolereformen skal være ”Skolen i virkeligheden”.

 

Øvrig dialog

Mobilselskaberne pointerede, at der løbende arbejdes på tekniske forbedringer ved de eksisterende antenner og master. Vurderingen er, at forbedringen af dækningen i kommunen sker ved forbedret teknologi og ved etablering af nye master.

 

Branchen og kommunen identificerede i fællesskab en række udfordringer og muligheder.

-      Placering af nye master, fx problemer for branchen med at finde egnede positioner, samt begrænsninger i lokalplaners anvendelsesbestemmelser eller fredninger eller andre forhold som kommunen ikke umiddelbart har indflydelse på.

-      Udformning af nye master, herunder vanskelighederne med at vurdere de ”rigtige” løsninger og priserne herfor. Mobilselskaberne pointerede behovet for standardløsninger af hensyn til økonomien.

-      Behov for fleksible løsninger, fx med hensyn til udskiftning af antenner ved nye teknologiske løsninger og almindelig vedligehold.

-      Højden af masterne har betydning for at sikre en god dækning i området fra alle udbydere, og for at fremtidssikre at der er plads til alle udbydere og eventuelle nye teknologier.

-      Priser og driftsomkostninger, herunder etableringsomkostninger og lejepriser.

 

Mobilselskaberne tilkendegav at de gerne vil gøre mere for at forbedre dækningen, hvis kommunen vil ændre holdning med hensyn til, hvor master kan placeres og betalingen herfor.

 

Kommunen indgik i 2011-2012 en samarbejdsaftale med mobilselskaberne. Der var på mødet i august dog enighed om, at aftalen mest må betragtes som en intention, for mobilselskaberne og deres underleverandører kan have svært ved at leve op til de konkrete aftaler om samarbejde og ansøgningsmateriale. Kommunen opfordrede på mødet i august branchen til at forbedre sin dialog med kommunen, blandt andet for at forebygge akutte hastesager og for at medvirke til smidig håndtering af sagerne. Der var enighed om at følge op på dette i den kommende dialog, og at der afholdes nyt møde når behovet opstår.

 

Administrationen kan oplyse, at Kommuneplan 2013 forholder sig til etablering af nye mobilmaster. Kommuneplanen pointerer, at nye mobilmaster kan etableres når det er nødvendigt for at sikre en god digital infrastruktur i kommunen. Kommuneplanen pointerer også, at nye master skal placeres og udformes så de indpasses bedst muligt i bybilledet og landskabet. Nogle gange giver lokalplaner eller andre regler en række udfordringer, som dog ikke er udtryk for en generel modstand mod etablering af nye master.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 07-10-2014

Orientering tages til efterretning, idet udvalget anmoder om, at der i samarbejde med mobilselskaberne sker en komplet afdækning af, hvor der er mangelfuld dækning og at der aktivt gøres indsatser for at opnå fuld dækning i Fredensborg Kommune.


For så vidt angår spørgsmål om priser og driftsomkostninger henviser udvalget til behandling i Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-11-2014

Økonomiudvalget anmoder administrationen om en beregning på, hvilke konsekvenser en evt. prisnedsættelse vil have.


Borgmester og kommunaldirektør bemyndiges til at sende et brev til ministeren med en  kraftig opfordring til forbedring af  mobildækningen i kommunen.