Nr.273 - Ledetråd 2015

Sagsnr.: 14/23902

 

Beslutningstema

Direktionens ledetråd for 2015 forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Direktionen udarbejder årligt en ledetråd, hvor der sættes retning for det kommende års arbejde i organisationen. Ledetråden er direktionens værktøj til at sætte en retning for, hvordan organisationen skal arbejde med henblik på at understøtte de politiske målsætninger, som Byrådet udstikker.

 

Ledetråden giver direktionens bud på, hvordan vi i de kommende år ledelsesmæssigt kan håndtere de aktuelle og langsigtede udfordringer. Ledetråden prioriterer med andre ord nogle overordnede temaer, som direktionen mener, er væsentlige for at realisere Byrådets ambitioner for kommunens udvikling som en del af den offentlige sektor.

 

Ledetråd 2015 er blevet til på baggrund af drøftelser i direktionen. Ledetråden er desuden blevet drøftet i Hovedudvalget, chefforum og ledercirkel.

 

Årets temaer

Direktionen har i ledetråden de forgangne år peget på nytænkning og innovation af velfærdsydelserne som en måde at håndtere udfordringer på. Det er en opgave, som organisationen har taget på sig. Der er således mange eksempler på innovative projekter, der skaber merværdi for borgerne, men også i organisationens kultur har det innovative mindset efterladt sig tydelige spor.

 

I det arbejde er der opstået en helt ny forståelse af, hvordan vi skal yde velfærd i fremtidens kommune. Den nye velfærd handler både om at have øje for den enkelte borger og dennes behov og ressourcer, men også om at skabe et stærkt medborgerskab, hvor man tager ansvar for hinanden. Denne balance mellem det individuelle og det fælles gode er nøglen til fremtidens velfærd.

 

Den nye velfærdsforståelse har betydning for, hvordan vi møder borgeren, hvordan vi spiller sammen med borgeren og hvilke kompetencer, vi har brug for i fremtiden. Og det er netop det som ledetråden i år sætter fokus på. Ledetråden beskriver derfor, hvordan den nye velfærdsforståelse kommer konkret til udtryk i gennem tre tværgående strategiske temaer:

 

1.       I mødet med borgeren – den gode serviceoplevelse

2.       I samspil med borgeren – sammen om velfærden

3.       I udvikling og læring - fremtidens kompetencer

 

 

Fra ord til handling

Ledetrådens temaer bliver konkretiseret i to spor: i centrenes og institutionernes årsplaner samt i nogle strategiske projekter, som er forankret i direktionen.

Kompetence

Økonomiudvalget

Kommunikation

Ledetråden sendes elektronisk til kommunens ledere og til Hovedudvalget. Derudover er den at finde på fredensborg.dk og medarbejderportalen.

Indstilling

1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-11-2014

Orienteringen blev taget til efterretning.