Nr.272 - Kommende folketingsvalg

Sagsnr.: 14/26710

 

Beslutningstema

Senest den 14. september 2015 skal der afholdes folketingsvalg.


Der er en række forhold som byrådet allerede nu i god tid inden folketingsvalget kan tage stilling:


·         Valgstyrere

·         Valg af formænd for valgstyrerne

·         Udpegning af tilforordnede vælgere

·         Diæter

·         Brevstemmeafgivning

·         Indkaldelse af administrativt personale på valgaftenen

·         Indsamlinger på valgstederne samt Exit Polls

·         Gratis kørsel for ældre/gangbesværede vælgere

·         Valgblyanter

·         Yderligere bemærkninger

Sagsfremstilling og økonomi1. Valgstyrere


Der er tradition for at udpege 5 valgstyrere til hvert valgsted. Det er lagt til grund at dette er uændret.


Valgstyrerne vælges ved forholdstalsvalg efter d’Hondts metode jfr. Styrelsesloven med mindre andet aftales i byrådet.


Den forholdsmæssige fordeling af de 45 pladser vil efter d’Hondts metode blive:

A: 17

B: 3

C: 3

D: 1

F: 1

I: 1

O: 3

V: 15

Ø: 1


Det indstilles, at der udpeges 5 valgstyrere til hvert valgsted fordelt efter forholdstalsvalg (d’ Hondts metode).2. Valg af formænd for valgstyrerne


Der skal udpeges en formand blandt valgstyrerne til hvert af de 9 valgsteder.


Ved valg efter forholdstal er A og V sikret følgende pladser:

A: 4

V: 3


Til de sidste to pladser som valgstyrerformand skal der trækkes lod mellem B, C, O og V.


Ved Europaparlamentsvalget blev der foretaget lodtrækning, hvor O og V fik tildelt hver en post som valgstyrerformand.


Det indstilles, at A og V tildeles henholdsvis 4 og 3 pladser som valgstyrerformænd og at der trækkes lod

mellem B, C, O og V om de sidste to pladser.3. Udpegning af tilforordnede vælgere


Byrådet udpeger et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved valget. De tilforordnede vælgere vælges ved forholdstalsvalg under et blandt vælgerne i kommunen.


Det foreslås at der udpeges 10 tilforordnede pr. valgsted, dog 11 til Asminderød (største valgsted) og 5 til Karlebo (mindste valgsted).


Antallet af tilforordnede vælgere vil således blive på 86 og ved valg efter forholdstalsmetoden vil fordelingen blive som følger:


A: 30

B: 6

C: 6

D: 3

F: 3

I:  3

O: 6

V: 26

Ø: 3


Der tilbydes en plads til de partier som stiller op ved folketingsvalget men som ikke er repræsenteret i byrådet. Disse tilforordnede tilbydes plads på de valgsteder hvor der er størst behov.


Partierne indsender oplysninger om de udpegede valgstyrere og tilforordnede snarest muligt efter valget er udskrevet.


Partiformændene vil få nærmere information.


Det indstilles, at der udpeges i alt 86 tilforordnede fordelt efter forholdstalsmetoden.4. Diæter


Byrådet kan fastsætte en diætsats på min. 800 kr. og max. 2.000 kr. (2014-priser) pr. valgstyrer/tilforordnet vælger.


Det indstilles, at diætsatsen til valgstyrere og tilforordnede fastsættes som ved Europaparlamentsvalget og Kommunal- og Regionsrådsvalget til 2.000 kr. (2014-priser).5. Brevstemmeafgivning


Erfaringer fra de sidste to valg har vist, at muligheden for at brevstemme på kommunens biblioteker har været en stor succes, hvorfor dette naturligt tilbydes igen ved det kommende folketingsvalg.


Det er planlagt, at der tilbydes muligheden for at brevstemme fra dagen efter valget er udskrevet i Borgerservice almindelige åbningstid.


Her ud over vil der fra de sidste to uger op til valget være mulighed for at brevstemme i Borgerservice på Rådhuset i udvidet åbningstid mandag-torsdag kl. 8.30-18.00, samt de sidste 2 lørdage inden valget fra kl. 10-13. Samtidig tilbydes, at der de sidste to uger op til valget vil være mulighed for at brevstemme på bibliotekerne i hele deres borgerbetjente åbningstid.


Til at modtage brevstemmer forud for valget i vælgernes eget hjem, på plejecentre m.m. skal der udpeges to tilforordnede.


Brevstemmeafgivning i ældreboliger – vil i lighed med tidligere valg – ske efter reglerne om brevstemmeafgivning i vælgerens eget hjem.


Det indstilles, at A og V udpeger hver en tilforordnet til at modtage brevstemmer i vælgernes eget hjem, på plejecentre m.m.6. Indkaldelse af administrativt personale på valgaftenen


Der indkaldes tre administrative medarbejdere pr. valgsted til at deltage i hele valghandlingen. Karlebo dog to medarbejdere.


Det indstilles, at administrationen i samråd med valgstyrerformændene beslutter hvor mange yderligere medarbejdere, som indkaldes til stemmeoptællingen om aftenen.7. Indsamlinger på valgstederne samt Exit-Polls


Det indstilles, at borgmesteren bemyndiges til at afgøre ansøgninger forud for valget om tilladelse til indsamlinger på valgstederne samt ansøgninger om Exit-Polls.8. Gratis kørsel for ældre/gangbesværede vælgere


Det indstilles, at der i lighed med tidligere valg tilbydes gratis befordring af ældre/gangbesværede til og fra valgstederne.9. Valgblyanter


Erfaringer fra de to sidste valg har vist, at det kan være svært at se de små kryds, som er sat med sort farve i rubrikkerne på stemmesedlerne.


Der er intet til hinder for lovgivningsmæssigt, at skriveredskabet har en anden farve end sort.


Det indstilles, at vi som forsøg har røde kuglepenne til vælgerne i stemmeboksene ved dette valg.Yderligere bemærkninger


Valgbestyrelsen


Valgbestyrelsen består af 4 medlemmer fra hver af de to kommuner i Valgkredsen (Hørsholm og Fredensborg).


På byrådets konstituerende møde blev følgende medlemmer og stedfortrædere valgt for Fredensborg Kommune:


Medlem:Stedfortræder:

Thomas Lykke Pedersen                Per Frost Henriksen

Ulla Hardy-Hansen                        Christian de Jonquieres

Flemming Rømer                          Kim E. Jensen

Thomas Elgaard                           Thomas BakDigitale Valglister


Der vil i lighed med tidligere blive benyttet digitale valglister til valget. Der vil på baggrund af erfaringerne fra sidste valg blive lavet ekstra back-up både på IT-udstyr, papirudgave af valglister m.m. for at sikre at vælgerne kan blive ekspederet så hurtigt og gnidningsfrit som muligt.

Der vil ligeledes i lighed med sidste valg være IT-folk til stede på alle valgstederne fra morgenstunden på valgdagen.Gratis kaffebord til vælgerne


Vælgerne vil få tilbudt gratis kaffe/te og kage på valgstederne som ved de to sidste valg.

Bevilling

Der er i budgettet for 2015 afsat 844.000 kr. til valg.

Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 369 af 10.4.2014 om valg til Folketinget.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At der udpeges 5 valgstyrere til hvert valgsted fordelt efter forholdstalsvalg (d´Hondts metode)

  1. At A og V tildeles henholdsvis 4 og 3 pladser som valgstyrerformænd og at der trækkes lod mellem B, C, O og V om de sidste to pladser.

  1. At der udpeges i alt 86 tilforordnede vælgere fordelt efter forholdstalsvalg

  1. At diætsatsen fastsættes som ved de sidste to valg til 2.000 kr. (2014-priser)

  1. At A og V udpeger hver en tilforordnet til at modtage brevstemmer i vælgernes eget hjem, på plejecentre m.m.

  1. At administrationen i samråd med valgstyrerformændene beslutter hvor mange yderligere medarbejdere som indkaldes til stemmeoptællingen om aftenen

  1. At borgmesteren bemyndiges til at afgøre ansøgninger om tilladelse til indsamlinger og Exit-polls på valgstederne

  1. At der tilbydes gratis kørsel til ældre/gangbesværede til og fra valgstederne

  1. At der som forsøg benyttes røde kuglepenne som skriveredskab til vælgerne i stemmeboksene

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-11-2014

Anbefaler administrationens indstillinger.


For så vidt angår udpegning af de resterende to pladser som valgstyrerformænd blev V og B udpeget efter lodtrækning.