Nr.271 - Orientering om udgifter til tomgangsleje

Sagsnr.: 14/39470

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget har bestilt en orientering om Fredensborg Kommunes udgifter til tomgangsleje i almene boliger.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune anviser borgere almennyttige boliger ud fra ventelister baseret på forskellige sociale og økonomiske ønsker og behov. Kriterierne for anvisning af boliger er vedtaget af byrådet.

 

Tomgangsleje er en udgift, der afholdes af Fredensborg Kommune for den periode en almennyttig bolig, der i henhold til anvisningsaftaler med boligselskaber stilles til rådighed for kommunens boliganvisning, står tom. Hér skal kommunen betale huslejen, indtil boligen igen udlejes.

 

Der er en undtagelse herfor: Hvis Fredensborg Kommune af en årsag returnerer boligen inden 5 hverdage – hvis det fx vurderes, at der ikke findes egnede lejere til boligen (den kan være for dyr). Så må boligselskabet benytte boligen til deres egen venteliste eller selv stå for udgiften til tomgangsleje.

 

Det giver ikke umiddelbart de store udfordringer de steder, hvor der er 25 % anvisningsret, da omfanget af tomgangsleje hér er begrænset.

 

Der er derimod i Egedalsvænge en partnerskabsaftale med 3B, hvor Fredensborg Kommune har 100 % anvisningsret.

 

Pr. 4. november 2014 har vi 14 tomme boliger i Egedalsvænge og 3 boliger andre steder i kommunen, som ikke er anvist.

 

Der kan være forskellige årsager til de tomme boliger – herunder, at

  • boligen afventer udlejning til en kommende kvoteflygtning,
  • der ikke findes potentielle indflyttere, eller
  • lejemålet er i Egedalsvænge, hvor kommunen har 100 % anvisningsret og dermed er mere sårbar, hvis der ikke er potentielle indflyttere.

 

Der er for 2014 budgetteret med 500.000 kr. til betaling af tomgangsleje. Til og med september 2014 er 80 % af årets budget brugt, hvorfor der kan forventes et mindre overforbrug ved årets afslutning.

 

For at minimere udgifterne til tomgangsleje forsøger administrationen – så snart en bolig modtages til udlejning – at anvise denne til de rette borgere. Der udsendes tilbud til op til 5 borgere/familier for at sikre, at minimum én borger/familie accepterer tilbuddet. Hver borger/familie får i tilbuddet oplyst, hvilket nummer de er på ventelisten.

 

Herudover sendes boliger der ikke kan anvises retur inden 5 dage, jf. ovenfor.

 

Det er umiddelbart sjældent, at borgere takker nej til et boligtilbud gennem kommunens boliganvisning. Det er dog ofte, at ansøgere i forbindelse med ansøgningen giver udtryk for, at de ikke ønsker at bo i Egedalsvænge.

 

I forhold til at minimere udgiften til tomgangsleje ved at anvise lejemål i Egedalsvænge, så er det ikke foreneligt med de politisk vedtagne kriterier for tildeling af boliger i Egedalsvænge, hvor det som et af målsætningerne handler om at ændre beboersammensætningen i området.   

 

 

Den boligpolitiske handleplan

Der er givet 15 anbefalinger til arbejdet for at fremme en mere varieret beboersammensætning. Byrådet har den 24. juni 2014 (sag 109) godkendt alle 15 anbefalinger med 5 anbefalinger, som skulle prioriteres først.

 

En af de 15 anbefalinger, som ikke blev prioriteret først, vedrører at lade lejemål stå tomme (tomgangsleje).

 

I handleplanen er opstillet en række scenarier med typiske boligtyper og familiekonstellationer, der alle modtager en eller flere former for kommunal støtte. Der tages udgangspunkt i de lejemålstyper der findes i Egedalsvænge, Byengen og Nordengen.

 

Beregningerne viser, at der kan være større kommunale udgifter forbundet med at lade særlige familiekonstellationer flytte ind, end ved at betale tomgangsleje. Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i m2-prisen i konkrete boliger i henholdsvis Egedalsvænge, Byengen og Nordengen.

 

Eks 1: En enlig mor med 2 børn på 2 og 5 år flytter ind i en 3-rums lejlighed i Egedalsvænge. Hun modtager kontanthjælp, boligstøtte og børnefamilieydelse. Dertil kommer, at begge børn har fuld friplads i henholdsvis vuggestue og børnehave.

 

Eks 2: En enlig mand flytter ind i en 2-rums bolig i Byengen. Han modtager førtidspension og boligstøtte.

 

De månedlige udgifter til kommunale ydelser vil her være betydelig højere end udgiften til at betale for tomgangsleje for en periode.

 

 

Det er forventningen, at udgifterne til tomgangsleje stiger de kommende år – specielt i Egedalsvænge. Det er for mange borgere ikke umiddelbart interessant at flytte ind i Egedalsvænge, hvilket kan betyde en større andel af boliger, der i en længere periode står tomme. 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-11-2014

Sagen blev udsat til det kommende møde i Økonomiudvalget, da sagen ikke er fuldt oplyst.