Nr.270 - Domea Fredensborg afd. 6806 - Mølledammen 4 A m.fl. - skema C

Sagsnr.: 10/51119

 

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning om godkendelse af byggeregnskab og skema C for ”Brønsholmsdal”, Mølledammen 4 A – 66, Kokkedal.

Sagsfremstilling og økonomi

Boligselskabet Domea Fredensborg, afd. 6806 Mølledammen 4 A – 66, 2980 Kokkedal har fremsendt byggeregnskab og skema C for 54 familieboliger og 16 ældreboliger til kommunens godkendelse.


Byrådet godkendte den 29. august 2011 skema B med følgende beslutning:

  1. ”Anskaffelsessummen jf. skema B, kr. 156.762.000, godkendes.
  2. Kommunen betaler grundkapitallån på kr. 10.973.340 svarende til 7 pct. af anskaffelsessummen. Der er tidligere givet en bevilling på kr. 10.295.000. Det resterende beløb kr. 678.340 medtages ved næste budgetrevision.
  3. Kommunen påtager sig fortsat garantiforpligtelsen for realkreditlån, der får pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi. Garantiforpligtelsen kan foreløbigt beregnes til kr. 62.704.800.”

I sin ansøgning bemærker boligselskabet, at byggeregnskabet og dermed skema C udviser en overskridelse i forhold til skema B på 1,3 mio. kr., således at den samlede anskaffelsessum nu er opgjort til 158.062.257 kr. Merudgiften skyldes indekseringen af totalentreprisesummen udover fastprisperioden.


Endvidere oplyses det, at byggeriet har været præget af et ekstraordinært langt byggeforløb samt af væsentlige fejl og mangler, som har ført til merudgifter, ifølge revisionsprotokollen opgjort til ca. 22 mio. kr. De ekstraordinære udgifter skyldes dårlig rådgivning og et utilstrækkeligt totalentrepriseprojekt, som har måttet ændres og udvides hen ad vejen bl.a. med tilføjelse af et landskabsprojekt og et ændret fjernvarmeprojekt. Den dårlige totalrådgivning har ifølge boligselskabet givet en dårlig stemning på byggepladsen, hvilket har medvirket til at forsinke processen. Der oplyses, at der efterfølgende er anlagt sag ved voldgiftsretten mod totalrådgiveren for 10 mio. kr., ligesom Domea, der også selv (som forretningsfører) har begået fejl i sagen, har anmeldt sagen til sit forsikringsselskab.


Udgifterne søges således dækket ind fra byggeriets parter, primært totalrådgiver Arkitema og forsikringsselskaber. Restbeløbet udredes af Domea, som byggeforretningsfører, der samtidigt indestår for, at disse beløb ikke belaster huslejen, eller Domea Fredensborgs egenkapital.


En skematisk sammenligning af tallene fra skema B og C ser således ud:


 

Skema B
Kr.

Ændringer netto
kr.

Skema C
kr.

Grundudgifter

76.100.000

- 331.203

75.768.797

Entrepriseudgifter

58.651.000

1.409.854

60.060.854

Omkostninger

18.675.000

216.836

18.891.836

Gebyrer

3.336.000

4.770

3.340.770

I alt

156.762.000

1.300.257

158.062.257


Overskridelsen af skema B betyder, at kommunens grundkapitallån forhøjes således

 

Kr.

7% af 156.762.000 kr. (skema B)

10.973.340

7 % af 158.062.257 kr. (skema C)

11.064.358

Forskel mellem skema B og C

91.018


Det indstilles, at forhøjelsen medtages i førstkommende budgetrevision.


For så vidt angår den kommunale garantistillelse forhøjes den med 1.183.000 kr., jf. denne tabel:

 

Kr.

Beregnet garanti efter skema B

62.704.800

Beregnet garanti efter skema C

63.887.800

Forskel mellem skema B og C

1.183.000


Det bemærkes, at administrationen på de netop gennemførte styringsdialogmøder med de almene boligselskaber har betonet vigtigheden af, af de budgetter boligselskaberne udarbejder i forbindelse med nybygning og renovering nøje overholdes, jf. Byrådets vedtagelse herom.

Bevilling

Kommunens grundkapitallån forhøjes med 91.018 kr., der medtages ved kommende budgetrevision.

Retsgrundlag

Almenboligloven.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At anskaffelsessummen jf. skema C, kr. 158.062.257, godkendes.

  2. Kommunen betaler grundkapitallån på kr. 11.064.358 svarende til 7 pct. af anskaffelsessummen. Der er tidligere givet en bevilling på kr. 10.973.340. Det resterende beløb kr. 91.018 medtages ved næste budgetrevision.

  3. Kommunen påtager sig fortsat garantiforpligtelsen for realkreditlån, der får pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi. Garantiforpligtelsen kan foreløbigt beregnes til kr. 63.887.800 kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-11-2014

Sagen blev udsat til det kommende møde.