Nr.268 - Strategi for Fremtidens Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 14/17375

 

Beslutningstema

Med udgangspunkt i drøftelserne på budgetseminaret, præsenteres Økonomiudvalget hermed for et udkast til Strategi for Fremtidens Fredensborg Kommune - Byrådets 2020-strategi, som skal bruges som udgangspunkt for den fremadrettede drøftelse med borgerne. 

Sagsfremstilling og økonomi

En samlet plan for udviklingen af Fredensborg Kommune

Der forelægger nu et udkast til Strategi for Fremtidens Fredensborg Kommune. Udkastet er blevet til på baggrund af drøftelser på budgetseminaret i august. Strategiudkastet vil blive brugt som afsæt for fremadrettede drøftelser med borgere, foreninger og erhvervsliv i inddragelsesprocessen, der beskrives nedenfor og vil dermed i løbet af processen blive kvalificeret og konkretiseret.  

 

For at skabe bedst mulig sammenhæng i udviklingen af Fredensborg Kommune, foreslås det, at det videre arbejde med strategiens pejlemærker gennemføres i sammenhæng med andre relevante udviklingsindsatser og strategier i kommunen. Konkret betyder det, at både Planstrategien og Agenda 21-strategi vil blive udarbejdet som del af den fremadrettede strategi for Fredensborg Kommune.

 

Samtidig har Økonomiudvalget besluttet, at der som opfølgning på detailhandelsanalysen skal ske en inddragelsesproces med henblik på at få fulgt op på analysens resultater. Dette vil ligeledes ske som del af nedenstående inddragelsesproces.

 

Det betyder i praksis, at der udvikles ét samlet dokument, ”Strategi for Fremtidens Fredensborg Kommune”, der vil blive byrådets samlede strategi for kommunens udvikling. Den samlede strategi vil omhandle og sætte retning for pejlemærkerne fra udkastet til 2020-strategien, struktureret omkring de fire bysamfund og landområderne (landområderne dækker både Karlebo og de andre landsbysamfund i kommunen). Det endelige dokument ”Strategi for Fremtidens Fredensborg Kommune” besluttes i forbindelse med budgetprocessen i 2015.

 

Den samlede ”Strategi for Fremtidens Fredensborg Kommune” vil basere sig på både eksisterende og ny viden. Eksisterende viden fra byudviklingsprojekterne:

 

·     Mit Fredensborg

·     Potentialeplan for Humlebæk

·     Potentialeplan for Nivå

·     Klimatilpasning Kokkedal

 

Det videre forløb med arbejdet med resultaterne fra potentialeplanerne vil dermed blive en del af denne proces. Dog vil Økonomiudvalget blive forelagt en særskilt sag vedr. udviklingen og organiseringen på Nivå Havn.

 

Strategien vil samtidig basere sig på ny viden via en række inddragelsesprocesser, der gennemføres i hvert af de fire bysamfund og landområdet inklusiv Karlebo. Strategien vil på denne baggrund rumme perspektiver og konkretiseringer i forhold til både profilering og udvikling af bysamfund og landområder, bæredygtighed som integreret del af byudviklingen og udvikling af detailhandlen i kommunen. Strategien vil imødekomme ønsker og lovpligtige krav i forhold til både fremadrettet udviklingsstrategi, planstrategi, agenda 21 strategi og inddragelsesproces på baggrund af detailhandelanalysens resultater. 

 

Borgerinddragelse i samspil

Der vil blive planlagt én samlet inddragelsesproces med deltagelse fra et bredt udsnit af:

 

  • Borgere
  • Foreninger
  • Erhvervsliv (herunder detailhandel)
  • Politikere
  • Den kommunale organisation

 

Fem aktive og anderledes dialogmøder

Inddragelsesprocessen forslås tilrettelagt, så der afholdes et dialogmøde i hvert bysamfund og et i landområderne. I alt afholdes der 5 dialogmøder med hvert deres fokus på at udvikle den enkelte lokalitet. Overordnet set vil dialogmøderne blive bygget op omkring både præsentation af udviklingspotentialer, inspirationsindlæg og dialog i workshops. Byrådet vil spille en aktiv rolle på møderne med fx præsentation eller deltagelse i workshops. Dialogmøderne vil dog have forskellig karakter alt efter bysamfund, målgrupper og fokus for processen. Mødets form vil dermed blive det enkelte bysamfund og dets kendetegn. 

 

Inddragelsesprocessen vil, i videst muligt omfang, blive tilrettelagt i samarbejde med relevante foreninger, erhvervsliv og institutioner. Inddragelsesprocessen har på denne baggrund til formål både at involvere, skabe samarbejder og skabe ejerskab til strategien på tværs af den kommunale organisation, foreninger, borgere og erhvervsliv. At udvikle og skabe attraktive bysamfund og landområder er en opgave, der løftes bedst i samarbejde med lokale aktører – dem der lever, bor og arbejder i kommunen. Ved at have blik for en bred inddragelse er det muligt at bygge udviklingen på dem, der har det største kendskab til kommunen og samtidig skabe et fælles billede af, hvordan kommunen skal udvikle sig.

 

Med henblik på at få et bredt perspektiv på Fremtidens Fredensborg Kommune, hvor blandt andet også unge, der erfaringsmæssigt er svære at engagere i kommunalt udviklingsarbejde, vil deltage, foreslås det, at arrangere møder med en utraditionel ramme.

Eksempelvis kan dialogmødet i Nivå afholdes en lørdag formiddag med aktiviteter for både børn, unge og voksne, så børnefamilier får lyst til og mulighed for at deltage. Det kunne afholdes på en skole, hvor der er mulighed for at holde workshops i klasselokalerne og fysiske aktiviteter i gymnastiksalen for børn og unge. Mødet kan med fordel arrangeres og afholdes i samarbejde med borgere, det lokale foreningsliv og institutioner for at skabe forankring, mulighed for rekruttering af deltagere og attraktive aktiviteter. Et andet eksempel kan være at afholde dialogmødet i Humlebæk i samarbejde med Aarstiderne, hvor rammen for mødet præges af tanken om de gode råvarer, smagsoplevelser og økologi som del af Humlebæks identitets og udviklingspotentialer. Mødet kan eksempelvis planlægges, så deltagene selv kan være med til at lave mad, mens de taler om relevante udviklingsperspektiver for byen.

  

Disse alternative dialogmøder kan samlet set tiltrække flere og nye borgere til at deltage i kommunens udviklingsarbejde, hvilket vil være positivt, da vi herved vil have en større gruppe borgere, der efterfølgende kan fungere som byambassadører og være med til at virkeliggøre udviklingen.     

 

Særlige indsatser forud for dialogmøderne

Som optakt til dialogmøderne, der i sin form er større og åbne møder, foreslås det, at der gennemføres en mere målrettet inddragelse af særligt udvalgte målgrupper. Dette også i samarbejde med relevante foreninger, erhvervsliv og institutioner. Formålet er at skabe opmærksomhed om dialogmødet blandt eksempelvis børnefamilier eller unge, og det tidlige møde med borgerne vil samtidig både generere input til dialogmødet i form af viden og afføde konkrete redskaber, der kan bruges aktivt på dialogmødet som eksempelvis billeder, film eller citater. Alt efter formål og målgruppe kan der gøres brug af metoder som eksempelvis digital storytelling om byen i skolens 9. klasser, idéboards om byudvikling på dagcentre, fokusgrupper med erhvervsråd, grønne foreninger og fritidsforum, vox-pop i supermarkedet om detailhandel og fotokonkurrence om ’vores by’ i samarbejde med UgeNyt mv.  

 

 

Overordnet tidsplan

 

Hvad

Hvornår

Hvem

Politisk behandling af procesplan for strategien

November 2014

ØK/Byråd

Direktionen godkender projektbeskrivelse inkl. detaljeret procesplan

Efteråret 2014

ADM

Administrationen forbereder processerne i bysamfundene i samarbejde med relevante aktører

Efteråret 2014

ADM

Temamøde i Byrådet: Med status på projektet og præsentation af detailhandelanalysen

Januar 2015

ADM

Administrationen gennemfører inddragelsesprocesser i samarbejde med relevante aktører

Foråret 2014

ADM

Administrationen udarbejder oplæg til strategi

Foråret 2014

ADM

Strategien bliver politisk besluttet

Juni 2015

ØK/Byråd

Strategi i offentlig høring

Juli og August 2015

ADM

Politisk drøftelse af endeligt udkast til strategi

Budgetseminar august 2015

BY

Administrationen indarbejder input fra budgetseminar og offentlig høring

September 2015

ADM

Politisk behandling af endelig strategi

Oktober 2015

ØK/Byråd

Igangsættelse af brandingindsatser

Januar 2016

ADM

 

 

Økonomi

Det vil være nødvendigt med midler til gennemførsel af de tiltænkte processer, herunder ekstern faglig bistand til dele af processerne samt kommunikation til borgerne om processerne. Det anbefales derfor, at der afsættes 500.000 kr. til processen i form af ekstern bistand og afholdelse af arrangementer.

 

Herudover skal der påregnes udgifter til efterfølgende brandingaktiviteter når Strategi for Fremtidens Fredensborg Kommune ligger klar.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

  1. At vedlagte udkast til Strategi for Fremtidens Fredensborg Kommune anvendes som udgangspunkt for videre drøftelser med borgere, foreninger og erhvervsliv som beskrevet.
  2. At der udarbejdes en samlet ”Strategi for Fremtidens Fredensborg Kommune”.
  3. At processen for udarbejdelse af strategien godkendes.
  4. Borgmesteren anbefaler, at ovennævnte udviklings- og formidlingsindsatser finansieres via driftsreserven og, at anbefalingen om finansiering behandles i forbindelse med budgetrevisionen 30.11.14.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-11-2014

Administrationens indstillinger godkendt.