Nr.267 - Regnskabstekniske afskrivninger

Sagsnr.: 14/35142

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende afskrivninger i regnskabssystemet over kr. 20.000.

Sagsfremstilling og økonomi

I henhold til Håndbog om Økonomistyring skal afskrivninger af restancer og tilgodehavender over 20.000 kr. forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget, forinden de afskrives.


Administrationen anmoder Økonomiudvalget om at tage stilling til 10 afskrivningssager:


Center for Borgerservice:

Sag

Årsag

Beløb

1

Borgersag.

Administrativ fejl i forbindelse med postering i 2009. Der er ikke borgere, der har penge til gode.

-23.555,78

2

Borgersag

Der har i 2008 og 2009 været forsøgt at rette op på fejlposteringer, men dette er ikke lykkedes. Sagen er nu forældet, og der kan ikke længere gøres krav gældende overfor borger.

42.334,00

3

Borgersag

Krav kan ikke gøres gældende overfor borger pga. forældelse. Der er tale om en administrativ fejl, hvor posteringen er bogført forkert efter ankesag.

21.122,00

4

Borgersag

Uidentificeret difference ved tilbageførsel af udbetaling. Der er tale om en administrativ fejl. Der kan ikke gøres krav gældende overfor borger da dette er forældet.

21.601,71

5

Borgersag

Saldo er opstået i gammel Fredensborg-Humlebæk Kommune og saldoen er overført til nye konti i Fredensborg kommune.
Borgeren var under administration i Fredensborg-Humle Kommune. Der er ikke tale om penge som borgeren har fået udbetalt men en intern bogføringsfejl. (Postering er fra 2006 eller tidligere)

25.136,50

6

Vedr. Hovedafregningskonto – Sociale Pensioner

Kontoen skal lukkes, da opgaven er overgået til Udbetaling Danmark fra 1.3.2013.

Differencen på kontoen stemmer fra år 2010 og 2011- ved en organisationsændring blev kontoplanen tilrettet,  dog blev opsætningen i pensionssystemet ikke foretaget korrekt. En andel af posteringerne begynder at gå på fejl fra marts md. 2010 og til med år 2011. Differencen skulle have været indtægtsført på driften og udgiftsudført på hovedafregningskontoen til Sociale Pensioner.

Den manglede opsætning i pensionssystemet har ikke påvirket udbetalingerne til borgerne.

-2.031.586,00

7

Borgersag

En mellemkommunal-regning fra 2008-2009, er fejlagtig udskrevet til en borger i år 2012 i stedet for til en anden kommune. Den anden kommune har ikke modtaget regningen og sagen er nu forældet.

264.274,00

8

Borgersag

Saldo opstået i forbindelse med omregning i Udbetaling Danmark. Der er tale om en teknisk fejl, der ikke påvirker borgeren. (Postering fra 2012)
65.811,00

9

Borgersag

Pågældende har fået medhold i en klage, så beløbet skal afskrives. (Postering fra 2013)

22.300,00

I alt

-1.592.562,57


Center for Personale og HR:

Sag

Årsag

Beløb

10.

Feriekontoen – differencen på kontoen er teknisk korrektion i økonomisystemet, og er opstået på grund af at der ikke er sket en korrekt afstemning tilbage i de gamle kommuner i forbindelse med kommunesammenlægningen.


Vores nuværende revisionsfirma BDO anbefalede i år 2012 at afskrivningen på kr. 439.422,55, som blev afskrevet i regnskabsåret 2007 (sagsnr. 08/17894) efter anbefaling af vores tidligere revisionsfirma Deloitte, skulle tilbageføres for at det blev muligt at færdiggøre afstemning korrekt (sagsnr. 12/52493). BDO skønnede samtidig i 2012, at den ny afstemning vil give anledning til en korrekt afskrivning senere, men af en mindre størrelsesorden.

350.948,06

I alt

350.948,06

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Afskrivningen sker via balancen. 

Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunikation

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At beløbet på samlet kr. -1.241.614,51 afskrives over balancen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-11-2014

Administrationens indstilling godkendt.