Nr.266 - Borgerrettede takster 2015

Sagsnr.: 14/21454

 

Beslutningstema

Godkendelse af borgerrettede takster for 2015.

Sagsfremstilling og økonomi

De borgerrettede takster for 2015 forelægges i deres endelige form til godkendelse.

 

Budgetvedtagelsen for 2015 medfører et ændret grundlag for forældrebetalingen på daginstitutionerne. Den reducerede pris- og lønfremskrivning (P/L) samt prioriteringsbidraget giver lavere udgifter og medfører dermed også at næsten alle taksterne falder dermed sammenlignet med taksten for 2014.

 

Da de lavere takster er en konsekvens af det vedtagne budget, har sagen ikke yderligere budgetmæssige konsekvenser.

Takstoversigt og bemærkninger, som yderligere uddyber taksterne, er vedlagt sagen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Styrelsesloven, Budget- og regnskabssystem for kommuner samt Dagtilbudsloven. 

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Udvalgte takster offentliggøres på www.Fredensborg.dk og som indstik i Lokalavisen. Daginstitutionstaksterne omdeles ligeledes i institutionerne.

Indstilling

1.    At taksterne for forældrebetaling 2015 for dagpleje og daginstitutioner samt mad godkendes.

2.    At de resterende borgerrettede takster 2015, jf. takstoversigt godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-11-2014

Anbefaler administrationens indstilling.