Nr.88 - Aktivitetssted i Kokkedal

Sagsnr.: 14/6705

 

Beslutningstema

Drøftelse af rammer, indhold og proces ved etablering af et aktivitetssted til udsatte unge over 18 år i Kokkedal.


Den politiske drøftelse danner udgangspunkt for et efterfølgende beslutningsoplæg. Herefter gennemføres et dialogforløb med relevante interessenter, som baggrund for at der kan træffes endelig politisk beslutning.

Sagsfremstilling og økonomi

1. Baggrund og formål med tilbud

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede i december 2013, at der skulle udarbejdes en sag om etablering af et varigt aktivitetstilbud til udsatte unge i Kokkedal til politisk drøftelse og beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget og Byrådet i marts 2014. Formålet med sagen er, at skabe et udgangspunkt for en politisk drøftelse om etablering af et aktivitetssted i Kokkedal for unge over 18 år

 

Fredensborg Kommune oplever i perioder problemer med unge voksne, hovedsageligt i bysamfundet Kokkedal. Der er i dag et stort fokus på børn og unge under 18 år, men når de unge fylder 18 år, kan de ikke længere benytte sig af de kommunale fritidstilbud. I aldersgruppen over 18 år, er der særligt en gruppe mænd, som bruger store dele af deres tid uhensigtsmæssigt i grupperinger, hvor samværet er præget af kedsomhed, til tider med kriminel og/eller utryghedsskabende adfærd til følge.

 

Fredensborg Kommune har en lang række indsatser, som har til hensigt at hjælpe udsatte unge samt øge trygheden i kommunen. Derudover findes der boligsociale indsatser, som skal fremme samme formål. Indsatserne er nærmere beskrevet i bilag 1.

 

Imidlertid er der ikke et fritidstilbud til unge over 18 år i Kokkedal.  De unge over 18 år i Kokkedal har udvist interesse i at benytte Kokkedal Ungdomsklub, som er et fritidstilbud til unge mellem 13-18 år. For at imødekomme behovet holder Kokkedal Ungdomsklub åbent hver fredag for unge over 18 år mellem kl. 21-23. Selvom de unge er glade for tilbuddet, er det en uholdbar og utilstrækkelig løsning.

 

Det er administrationens vurdering, at der er behov at gennemføre en fornyet dialog med målgruppen om etablering og indhold i nyt aktivitetssted, med det formål at imødekomme behovet hos såvel de unge som deres omgivelser.Det er administrationens vurdering, at der er behov for et tilbud, som kan give de unge et meningsfuldt indhold i fritiden, støtte deres udvikling i retning af et selvforsørgende liv i godt medborgerskab og mindske kriminaliteten og den uroskabende adfærd.

 

2. Rammer for og indhold i tilbuddet

Før end der kan fremlægges et konkret beslutningsforslag, er der behov for en politisk drøftelse af rammer og indhold i det kommende tilbud. Udgangspunktet må være, at der skal opnås størst mulig sammenhæng mellem et nyt aktivitetssted og de eksisterende tilbud til målgruppen med opnåelse af størst mulige synergier.

 

Før der kan fremlægges et konkret beslutningsforslag, er der behov for en politisk drøftelse af rammer og indhold i det kommende tilbud. Der fremlægges tre bud på tilbud til målgruppen af udsatte unge over 18 år: 1) Fritidstilbud med brobygning, 2) Klubtilbud og 3) Værested. De tre tilbud beskrives i forhold til parametrene Målgruppe, Indhold/aktivitet, Bemanding/medarbejderkompetencer, Åbningstider og Fysiske rammer. I beskrivelserne vil der indgå argumenter fra forskning og erfaringer udenfor kommunen, som er vedlagt i sammendrag som bilag 2.

 

 

Aktivitetstilbud med brobygning

Klubtilbud

Værested

Målgruppe

Kriminelle og utryghedsskabende unge (a+b+c)

Kriminelle og utryghedsskabende unge (a+b+c)

Kriminelle og utryghedsskabende unge (a+b+c)

 

Indhold

Strukturerede aktiviteter som fremmer sociale kompetencer

Relations og motivationsarbejde, evt. mentorindsats

Individuel rådgivning og vejledning

Brobygning til job og uddannelse

Klublignende aktiviteter

Aktiviteter primært medarbejderdrevet

Mindre strukturerede  aktiviteter, svarende til klubtilbud for unge under 18 år. Typisk spil, sport og udflugter. Kan såvel være medarbejder- som brugerdrevet.

 

Ustrukturerede aktiviteter så som spil, løst koblet frivillig rådgivning, café etc. Oftest brugerdrevet.

Bemanding og medarbejder kompetencer

Lønnet, pædagogisk uddannet arbejdskraft samt lokalkendte ”onkelprofiler” med gode relationer til de unge

Lønnet, pædagogisk uddannet arbejdskraft samt lokalkendte ”onkelprofiler” med gode relationer til de unge

Frivillig, uuddannet arbejdskraft

Åbningstider

Eftermiddags-, aften- og weekendåbent

 

Eftermiddags-, aften- og weekendåbent

 

Eftermiddags-, aften- og weekendåbent

 

Fysiske rammer

Kræver en del af de fysiske rammer, til såvel sideløbende aktiviteter og samtidig individuel rådgivning og vejledning

Moderat pladsbehov, skal kunne rumme sideløbende aktiviteter

 

Mindre pladsbehov, f.eks. skurvogn

 

Risici

Generelle sikkerhedsmæssige aspekter samt risici for, at de unges kriminalitetsrisiko øges når de sættes sammen i en gruppe

 

Generelle sikkerhedsmæssige aspekter samt risici for, at de unges kriminalitetsrisiko øges når de sættes sammen i en gruppe. Ustrukturerede aktiviteter giver ikke de bedste chancer for at skabe positive forandringer

Generelle sikkerhedsmæssige aspekter samt risici for, at de unges kriminalitetsrisiko øges når de sættes sammen i en gruppe. Manglende strukturerede aktiviteter, målrettet indhold og kvalificeret og tilstrækkeligt personale er dårlige forudsætninger for at lykkes.

Målgruppe
I Fredensborg Kommunes exitstrategi opereres der med en målgruppebeskrivelse, der læner sig op af Det Kriminalpræventive Råds inddeling af problemskabende ungdomsgrupper. Der er tale om tre grupper:

A.   Unge med tilknytning til en ungdomsgruppering der begår grovere kriminalitet.

B.   Unge med tilknytning til en ungdomsgruppering, der ikke begår grovere kriminalitet, men har en utryghedsskabende adfærd.

C.   Unge uden tilknytning til en ungdomsgruppering, men som også har en utryghedsskabende eller kriminel adfærd.

 

I tillæg til dette kan vi, til dette formål, operere med en gruppe af ikke udsatte unge:

 

D.   Unge uden tilknytning til ungdomsgrupperinger og uden utryghedsskabende eller kriminel adfærd.

 

Det skal drøftes, hvorvidt et kommende tilbud til de unge skal målrettes en bred gruppe af unge, altså alle grupperne a-d, eller kun skal rettes mod en smallere målgruppe. Der er taget det udgangspunkt i alle tre modeller, at aktivitetsstedet ikke betragtes som et tilbud til gruppe d, men på den ene eller anden måde afgrænses til at omfatte målgrupperne a-c.

 

Den centrale risiko ved at samle målgrupperne a-c i et aktivitetssted er, hvilke muligheder der er for at en ungdomsgruppering kan dominere aktiviteterne på stedet, og dermed hvilken risiko der er for at aktivitetsstedet styrker ungdomsgrupperingens sammenhold og rekruttering af medlemmer (jf bilag 2).

 

I et værested, vil det med stor sandsynlighed være målgruppe a og b, som kommer til at benytte sig af og dominere stedet, da de aktiviteter der er på stedet er ustrukturerede og oftest drevet af brugerne. Her vil risikoen for at en ungdomsgruppering styrkes være størst. I et værested vil der typisk ikke være registrering af brugerne, så her der mulighed for at unge uden for målgruppen også benytter stedet. Omvendt forventes det at fremme målgruppens interesse for at være der, at der selv styrer mange af aktiviteterne.

 

I et klubtilbud vil risikoen for at en ungdomsgruppering styrkes, især være til stede i de aktiviteter der er brugerdrevne. Risikoen er dog mindre end ved et værested. I et klubtilbud er man typisk registreret medlem. Muligheden for at unge uden for målgruppen også benytter stedet er derfor lille.

 

I et aktivitetstilbud med brobygning, hvor det er personalet der står for de fleste af aktiviteterne, vil muligheden for at der sker en styrkelse af en ungdomsgruppering være mindst. Som det sker i København, registreres de unge så vidt muligt for at de kan være der, ved at der afholdes visiterende profilsamtaler, som arbejdet med de unge tager udgangspunkt i. Usikkerheden ved at have styrede aktiviteter er, at det er de unge selv der vælger om de vil bruge deres fritid på stedet, og hvis det ikke er spændende for dem, kan de vælge ikke at være der.

 

Sikkerhed er et centralt punkt i overvejelserne omkring samtlige faktorer i rammer og indhold – men hvor centralt, afgøres af den valgte målgruppe. Såfremt man vælger, at tilbuddet er for hele gruppen af kriminelle og uroskabende unge, så indgår der nogle unge fra grupperinger, som kan være såvel truende som truede og dermed udgør en sikkerhedsmæssig risiko for den øvrige målgruppe og de ansatte. I Københavns Kommune udelukker man ikke disse unge fra tilbuddet, mens man i Helsingør Kommune ikke accepterer en målgruppe med banderelationer.

 

Indhold/aktiviteter
Indhold og aktiviteter i et tilbud kan have meget forskelligt omfang og karakter.

 

 

  • I et værested er aktiviteterne oftest ustrukturerede uden noget formål og op til brugerne, men der vil typisk være forskellige former for spil til rådighed, løst koblet rådgivning forestået af frivillige samt en café. Værestedet indeholder ingen brobygning til job og uddannelse, indeholder ingen betoning og understøttelse af de unges sociale og emotionelle færdigheder, og der mangler opsyn med de unge. Alt i alt en tilbudskonstruktion der må frarådes jf. bilag 2.

 

  • I et typisk klubtilbud vil aktiviteterne ofte drives af en medarbejder, og de kan have karakter af sport, spil, ture ud af huset, madlavning etc. Der kan også være elementer af træning i et klubtilbud, hvor de unge f.eks. introduceres til indkøb, økonomi og madlavning. Aktiviteterne har i større grad et formål, end de har i værestedet, men i mindre grand end i aktivitetstilbud med brobygning

 

  • Et aktivitetstilbud med brobygning indeholder såvel de mere klublignende aktiviteter, der får de unge ind i tilbuddet, som mere målrettet træning af f.eks. sociale færdigheder, individuel vejledning, brobygning til job og uddannelse, dvs. til vejledere i Jobhuset og UU. Tilbudskonstruktionen lægger også op til samarbejde med de aktører, der kan henvise til tilbuddet, hvilket Det Kriminalpræventive Råd anbefaler. Relationen mellem de unge og medarbejderne, som jf. bilag 2 er en central faktor i at motivere de unge og få indsatsen til at lykkes, er en højt vægtet opgave i dette tilbud. For at opnå den størst mulige effekt vil der skulle tilknyttes et frivilligt mentorkorps til tilbuddet, ud over det ansatte personale. Det kan både være de unge, men også medarbejderne, der har ønsker til aktiviteter samt processer for at tilgodese læring og udvikling. Aktiviteterne er i stort omfang strukturerede i dette tilbud, hvilket også er en af anbefalingerne fra Det kriminalpræventive råd.

 

Bemanding og medarbejderkompetencer

  • I et aktivitetstilbud med brobygning vil der være et tilstrækkeligt og pædagogisk uddannet personale, som sikrer de bedste betingelser for indsatsen. Man kan vælge at ansætte brugere eller tidligere brugere af værestedet som aktivitetsmedarbejdere et par timer om ugen, f.eks. de, som er begyndt at studere og har brug for et fritidsjob. Samtidig inddrages centrale personer fra de unges netværk/familie som arbejdskraft enten i ordinære ansættelser eller på frivillig basis, hvilket har været en stor succes i Kokkedal Ungdomsklub. Lederen af Kokkedal Ungdomsklub kalder dette ”onkelprofiler”, personer fra lokalområdet, som har en familiemæssig eller anden tæt relation til de unge, og som har en god indflydelse og indvirkning på dem og dermed på atmosfæren i klubben. Det er meget vigtigt, at de personer, der ansættes både kan skabe troværdighed i forhold til systemet, men også i forhold til de unge.

 

  • I et klubtilbud vil bemandingen også være pædagogisk uddannet, og på samme måde som i aktivitetstilbuddet med brobygning kan man vælge at gøre brug af ”onkelprofiler” og evt. ansætte tidligere brugere.

 

  • værestedet vil hovedsageligt være frivilligt drevet, evt. af lokale ildsjæle, ikke nødvendigvis med pædagogisk uddannelse eller erfaring. Tilbuddet vil i høj grad være brugerdrevet/styret. Jf. bilag 2 er dette en uhensigtsmæssig tilgang til en indsats overfor målgruppen

 

Åbningstid
Såvel konstruktionen i værestedet, klubben og brobygningstilbuddet lægger op til, at åbningstiderne ligger i eftermiddagstimerne, om aftenen og i weekenden. Tilbuddet skal ikke være et alternativ til, men gerne støtte op om og bygge bro til arbejde og uddannelse.Et tilbud som skal rumme gruppe a, b og c bør have en fleksibilitet, der gør det muligt at have åbent ud over åbningstiderne, i de situationer hvor det vurderes, at der er behov for det, f.eks. for at dæmpe eller forebygge uro i området. Politiet kan og bør inddrages i, hvornår det generelt er hensigtsmæssigt at lægge åbningstiderne, og skal give tilbuddet besked, når der er konfliktoptrapning og uro i området.

 

Fysisk placering af et aktivitetstilbud

Tilbuddets fysiske placering i Kokkedal er afgørende for tilbuddets succes.

 

Værestedsløsningen kræver mindst af de fysiske forhold, og kan i princippet fortsætte i den skurvogn, der midlertidig tilbydes de unge. Såvel klub- som brobygningstilbud kræver mere plads og flere faciliteter, da der skal kunne ske flere aktiviteter på samme tid og f.eks. også sideløbende individuel vejledning.

Administrationen peger på Farvergården som et muligt sted at placere et varigt aktivitetssted for målgruppen i Kokkedal. Dette beror dog på forhandlinger mellem Fredensborg og Hørsholm kommuner om den fremtidige anvendelse af bygningerne. Institutionen Farvergården lukker i foråret 2014, og da denne beslutning først for nylig er truffet, må det forventes, at forhandlingerne med Hørsholm Kommune først bliver afsluttet i 2. eller 3. kvartal 2014.

 

Institutionen er forholdsvis velholdt, og det er vurderingen, at det ikke er forbundet med større omkostninger at indrette et tilbud til unge over 18 på stedet.  Bygningerne kan opdeles, så dele af dem kan anvendes til formålet. Økonomien i drift og etablering af et tilbud i Farvergården, afhænger i høj grad af hvilket indhold det skal have, som beskrevet ovenfor. Alt efter hvilket overordnet indhold der politisk fastlægges for aktivitetsstedet, skal det undersøges hvilke muligheder der er for, at andre af kommunens eksisterende enheder kan flyttes til Farvergården med det formål at støtte op om aktiviteterne. Forslag til dette vil indgå i det endelige beslutningsoplæg.

 

 

 

3. Administrationens bud på udformningen af tilbuddet
- sammenfatning

 

Administrationen anbefaler på baggrund af de foregående afsnit:

·         at indhold og rammer for tilbuddet etableres som i den beskrevne model ”Aktivitetstilbud med brobygning”

·         at aktivitetsstedet etableres i Farvergården.

 

Brobygning til arbejde og uddannelse skal være det centrale element i tilbuddet, og der skal derfor være et tæt samarbejde med aktører som Jobcentret og UU. Tilbuddet bør derudover indeholde elementer af træning i sociale færdigheder, så som madlavning, økonomi og bolig, men også mere klublignende aktiviteter som spil, sport og udflugter, som appellerer til de unge og trækker dem ind i tilbuddet.

 

Aktivitetsstedet vil være bemandet med uddannet, pædagogisk personale med kompetencer indenfor relations- og motivationsarbejde og med erfaring med målgruppen. Dette personale skal kunne fokusere på og opbygge de unges ressourcer og beskyttelsesfaktorer og have kendskab og evner til at bygge bro til Jobcenter, UU og andre relevante instanser. I medarbejderstaben er det vigtigt at inddrage såkaldte onkel profiler, personer fra lokalområdet, som har en familiemæssig eller anden tæt relation til de unge, og som har en god indflydelse og indvirkning på dem og dermed på atmosfæren i klubben. Man kan derudover overveje at have mentorer ansat som en del af personalet, eller i tilknytning til tilbuddet.

 

Åbningstiden bør i størst muligt omfang ligge i eftermiddags og aftentimer, såvel i hverdagene og i weekenden, og begrænse de unges ophold på kommunens gader og stræder. Tilbuddet bør endvidere ikke være alternativ til arbejde og uddannelse ved at have åbent for de unge om dagen – men derfor kan man godt overveje at placere andre af kommunens aktiviteter for målgruppen i tilbuddets lokaler i dagtimerne.

 

4. Den videre proces – dialog med interessenter og målgruppe

I Kokkedal har der siden foråret 2012 været dialog med repræsentanter for målgruppen for over 18-årige på forskellige niveauer. Dels har borgmesteren haft dialog med en repræsentant, dels har administrationen i løbet af 2012 haft adskillige møder med diverse repræsentanter for målgruppen. Denne dialog stoppede i begyndelsen af 2013, som konsekvens af skudepisode i Holmegårdscenteret og efterfølgende udfordringer med bandegrupperinger i området. Siden sensommeren 2013 har enkelte byrådsmedlemmer haft dialog med repræsentanter for målgruppen.

 

Et nyt aktivitetssted skal etableres under nogle klare spilleregler, som skal være kendte og accepterede af målgruppen forud for etableringen. Der skal derfor både være en dialog med målgruppen om aktivitetstilbuddets indhold og spillereglerne for det, forud for at tilbuddet etableres. Dialogen skal ske inden for de overordnede rammer, der fastlægges politisk for tilbuddet.

Administrationen anbefaler, at der er dialog med målgruppen og andre relevante interessenter forud for endelig beslutning om indhold i det varige aktivitetstilbud i Kokkedal, at det er administrationen der varetager dialogen og at resultaterne af dialogen indgår i det endelige beslutningsoplæg. Dog er det centralt, at der først igangsættes en dialog med målgruppen, når der er taget beslutning om etablering af tilbuddet og de overordnede rammer herfor.

 

Den videre proces vil således være:

 

Trin 1 Drøftelse (marts)

Drøftelse af rammer og indhold for et aktivitetssted i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Trin 2 Beslutning og rammer for dialog (maj-juni)

Fremlæggelse af beslutningsoplæg til behandling i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Herefter igangsættes forhandlinger med Hørsholm Kommune vedr. Farvergårdens lokaler. Dette skønnes at kunne afsluttes i 2. eller 3. kvartal 2014.

 

Trin 3 Dialog (2-3 måneder efter beslutning i trin 2)

Dialog med målgruppen og relevante interessenter. Igangsættelse af dialogen forudsætter at de politiske rammer og indhold er fastlagt i trin 2.

 

Trin 4 Endeliglig beslutning på baggrund af dialogen (September/oktober)

Endelig beslutningssag om etablering af aktivitetsstedet med baggrund i den gennemførte dialog og forhandlingerne med Hørsholm Kommune.

 

Trin 5 Implementering og igangsættelse (primo 2015)

Indretning, rekruttering indvielse.

 

Sagerne forelægges 17.4 udvalget for Byrum og Boligsocial indsats. På dennes møde den 5. marts 2014, var der en drøftelse af placering af midlertidigt tilbud til gruppen af unge over 18 år i Kokkedal, der har sammenhæng med denne sag om et varigt aktivitetssted for målgruppen. Det blev til mødet protokolleret: 1) Udvalget anbefaler ikke en midlertidig skurvognsløsning og 2) Udvalget anbefaler, at der arbejdes for en permanent løsning i Kokkedal med aktivitetstilbud for 18+ samt træning af sociale færdigheder, individuel vejledning, brobygning til job og uddannelse, og at der ansættes personale med de rette kvalifikationer til at varetage aktiviteterne.

 

Administrationen anbefaler endvidere, at den endelige beslutning kvalificeres ved at der planlægges inspirationsture, hvor udvalgets medlemmer og andre interesserede byrådsmedlemmer besøger udvalgte aktivitetssteder for at styrke viden og indsigt med muligheder og udfordringer (trin 2).

Bevilling

Sagen er ikke bevillingsmæssigt afklaret, da det afhænger af hvilket tilbud der ønskes etableret og hvor det etableres. Til brug for et foreløbigt skøn over økonomien vedlægges Helsingør Kommunes budget for etablering af et aktivitetstilbud til udsatte unge som bilag 3. Såfremt det besluttes at etablere et lignende tilbud i Fredensborg Kommune, kan den samlede årlige driftsudgift til tilbuddet forventes at være i omegnen af 2 mio. kr.


Drøftelsen medfører således ikke en bevillingsafgivelse, det vil først i givet fald ske ved behandlingen af det efterfølgende beslutningsoplæg. Administrationen vil forsøge at skabe ekstern finansiering ved diverse fundraising, til delvis finansiering af tilbuddet.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1.    At Byrådet drøfter rammer og indhold for etablering af et varigt aktivitetssted i Farvergården, med udgangspunkt i modellen ”Aktivitetstilbud med brobygning”.

2.    At Byrådet godkender den videre proces for arbejdet, som beskrevet under pkt. 4 i sagsfremstillingen.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 18-03-2014

Anbefaler administrationens indstilling, idet det præciseres, at tidsplanens trin 2 indeholder bevillingssagen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-03-2014

Anbefaler Arbejdsmarkeds– og Erhvervsudvalgets indstillinger.