Nr.87 - Blå Kors Humlegården - Godkendelse af vedtægter og udpegning af bestyrelsesmedlemmer

Sagsnr.: 13/21042

 

Beslutningstema

Godkendelse af vedtægter for Blå Kors Humlegården og udpegning af to bestyrelsesmedlemmer.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet godkendte i 2013 (sag13/144) oprettelse af botilbud Humlegården drevet af Blå Kors.

 

Målgruppen er voksne over 30 år, der efter et langvarigt massivt misbrug har en nedsat funktionsevne og derfor har brug for at være i et rusfrit og stabiliserende miljø, hvor de kan modtage socialpædagogisk behandling, samt fysisk, psykisk og social omsorg i en periode.

 

Borgerne er karakteriseret ved

·       Ikke at kunne klare sig i egen bolig

·       Manglende egenomsorg

·       Ikke at kunne fastholdes i ambulant misbrugsbehandling

·      Misbruget kan være kombineret med psykiske lidelser og/eller demens

 

Botilbuddet skal ikke rumme aktive misbrugere, svært psykisk syge eller mennesker med meget udadreagerende adfærd.

 

Blå Kors har fremsendt vedtægter for botilbuddet til Byrådets godkendelse.

Administrationen har ingen bemærkninger til vedtægterne.

 

Byrådet besluttede ligeledes at Kommunen skal have to pladser i bestyrelsen, således at der skal være en administrativ og politisk repræsentation i bestyrelsen. Den politiske repræsentation evalueres efter 2 år.

 

Der ydes ikke vederlag til bestyrelsesrepræsentanter for kommunen.

 

Administrationen anbefaler at Ældre og Handicapchefen udgør den administrative repræsentation. 

 

Byrådet forestår udpegning af den politiske repæsentation.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

  1. At vedtægterne for Blå Kors Humlegården godkendes.
  2. At Ældre og Handicapchefen udpeges til den administrative repræsentation for Kommunen.
  3. At der foretages udpegning af den politiske repræsentation.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 17-03-2014

Ad indstillingens pkt. 1 og 2: Indstillingen anbefales godkendt.Ad indstillingens pkt. 3: Det indstilles at udpege Pia Bødtker (A).

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-03-2014

Anbefaler Social– og Seniorudvalgets indstilling.