Nr.84 - Fastsættelse af takster for deltagerbetaling i Fredensborg Musikskole for sæson 2014/2015

Sagsnr.: 13/1731

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til forslag til takster for deltagelse i musikskolen i sæson 2014/2015

Sagsfremstilling og økonomi

Takster for deltagelse i aktiviteter i musikskolen fastsættes en gang årligt med henblik på den kommende sæson.


Musikskolen økonomi har været gennem en stram økonomisk budgetstyring i årene 2011-2012 og udviser ved udgangen af 2013 et mindre overskud, mens indtægterne i samme regnskab har ikke været så høje som budgetteret. Dette skyldes blandt andet, at der har været en del usikkerhed omkring forventningerne til forældreindtægterne, da lidt færre børn end tidligere har deltaget i musikskolens aktiviteter. Dette kan skyldes en strammere økonomi hos mange børnefamilier.


Fra budgetår 2013 modtog musikskolen en ekstra bevilling på 150.000 kr., hvoraf 50.000 kr. disponeres til søskendemoderation og 100.000 kr. er afsat til at give mindrebemidlede familier med børn i alderen 0-18 år mulighed for at søge om friplads for deltagelse i musikskolens aktiviteter.


De 50.000 kr. rakte i 2013 til at give børnefamilier med mere end ét barn i musikskolen et tilskud på 500 kr. årligt pr. ekstra barn.


I sæsonen 2013/14 er der indtil videre tildelt 16 fripladser dels til instrumentundervisning og dels til grundskoleundervisning. Ikke alle midler er anvendt til selve fripladsordningen, men efter aftale i musikskolebestyrelsen igangsættes særlige musikprojekter i foråret 2014 for at rekruttere flere elever, der kan søge friplads.


Der samarbejdes også med Fritidsbutikken omkring fripladsansøgninger.


Der er en vis usikkerhed omkring den kommende sæson, da det bliver første år efter implementering af den nye skolereform.


Derfor anbefaler administrationen samlet set, at taksterne fra indeværende sæson fastholdes i 2014/2015.


Musikskolebestyrelsen drøftede sagen den 26.februar. Bestyrelsen valgte at følge indstillingen om, at de nuværende takster forbliver uændrede.

Bevilling

Inden for musikskolens budgetramme

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om musik

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

De vedtagne takster for deltagerbetaling vil fremgår af musikskolens hjemmeside www.fredensborgmusikskole.dk.

Indstilling

  1. At taksterne for sæson 2014/2015 fastholdes på samme niveau som indeværende sæson.

Beslutning i Musikskolebestyrelsen den 26-02-2014

Bestyrelsen valgte at følge den administrative indstilling om at taksterne forbliver uændrede i den kommende sæson.

Endvidere ønsker bestyrelsen i løbet af efteråret at se på sammensætningen af taksterne, økonomien i den forbindelse samt se en benchmarkundersøgelse af takster i forhold til andre kommuners musikskoler.

Beslutning i Kulturudvalget den 13-03-2014

Anbefaler musikskolebestyrelsens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-03-2014

Anbefaler Kulturudvalgets indstilling.