Nr.83 - Forslag til revision af fundats for Fredensborg Kommunes Kunstfond

Sagsnr.: 14/2109

 

Beslutningstema

Forslag til revision af fundats for Fredensborg Kommunes Kunstfond fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommunes Kunstfond behandlede på sit møde d. 29. januar 2014 forslag til revision af fundats.


Forslaget til revisionen af fundatsen sker dels på baggrund af et ønske fra Kunstfondens bestyrelse om at udvide med yderligere medlemmer og dels for at imødekomme kriterierne for tilskud fra Statens Kunstråds pulje til kommunale billedkunstråd.


Forslaget til revision af fundatsen er vedlagt sagen som bilag.


I udarbejdelsen af forslaget til revision af fundats har administrationen taget hensyn til kriterierne for Statens Kunstfonds pulje til kommunale billedkunstråd, hvor et af kriterierne lyder således:


Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst støtter kommunale billedkunstråd, der opfylder følgende tre kriterier:

  • Kommunale billedkunstråd, som er nedsat af en eller flere kommuner, og som hovedsagelig består af professionelt arbejdende billedkunstnere og kunstkyndige med relevant faglig baggrund

Det vil være hensigtsmæssigt, hvis Fredensborg Kommunes Kunstfond med sin sammensætning ikke diskvalificerer sig til at kunne søge tilskud i Statens Kunstfonds pulje til kommunale billedkunstråd. I denne pulje kan bl.a. søges om minde grundtilskud til rådets arbejde samt tilskud til projekter, som f.eks. formidlings- og digitaliseringsprojekter i forbindelse med rådets arbejde med kunst i det offentlige rum.


Ændringer i forhold til gældende fundats
Det foreslås derfor, at §8 ændres til:

 

Stk. 2

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som udpeges af Fredensborg Kommunes Byråd hvert 4. år, således at bestyrelsens funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

 

Bestyrelsen sammensættes således:

 

·         2 medlemmer udpeges blandt medlemmerne af Kulturudvalget.
   Formanden for kulturudvalget er født formand for bestyrelsen.

·         1 medlem udpeges som repræsentant for erhvervslivet.

·         2 medlemmer udpeges som særlig kunstsagkyndige med relevant

   faglig baggrund.

·         2 medlemmer udpeges som professionelt arbejdende billedkunstnere

 

Ud over de udpegede medlemmer af Kulturudvalget må de øvrige medlemmer ikke have sæde i Byrådet. De 2 medlemmer, som er professionelt arbejdende billedkunstnere skal være bosat i Fredensborg Kommune eller have sit professionelle virke i Fredensborg Kommune.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. Forslaget til revision af fundats for Fredensborg Kommunes Kunstfond drøftes og anbefales til godkendelse i Byrådet.

Beslutning i Fredensborg Kommunes Kunstfond den 29-01-2014

Det anbefales over Byrådet, at forslaget til revision af fundsats for Fredensborg Kommunes Kunstfond godkendes med den ændring, at sammensætningen formuleres således:


·         2 medlemmer udpeges blandt medlemmerne af Kulturudvalget.
   Formanden for kulturudvalget er født formand for bestyrelsen.

·         1 medlem udpeges som repræsentant for erhvervslivet.

·         4 medlemmer udpeges som særligt kunstsagkyndige med relevant

   faglig baggrund eller som professionelt arbejdende billedkunstnere.

Beslutning i Kulturudvalget den 13-03-2014

Anbefaler kunstfondsbestyrelsens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-03-2014

Anbefaler Kulturudvalgets indstilling.