Nr.82 - Sammensætning og skolebestyrelser og procedure for skolebestyrelsesvalg

Sagsnr.: 13/34374

 

Beslutningstema

I foråret 2014 skal der vælges nye skolebestyrelser med tiltrædelse den 1. august 2014.


I forbindelse med folkeskolereformen er der vedtaget ny lovgivning, bl.a. vedr. skolebestyrelsesvalg og skolebestyrelsernes sammensætning.


På Børne- og Skoleudvalgsmødet den 30. januar blev det besluttet, at sende  forslag til sammensætning af skolebestyrelserne og valgprocedure for skolebestyrelserne i høring i skolebestyrelserne.


På baggrund af høringssvarene er forslaget revideret, og Byrådet skal tage stilling til det reviderede forslag.


Desuden skal Byrådet tage stilling til forslag om afholdelse af digitalt skolebestyrelsesvalg.

Sagsfremstilling og økonomi

Høringssvar


Skolebestyrelsernes høringssvar koncentrerer sig om skolebestyrelsens sammensætning. Der er ingen kommentarer til valgproceduren.Afdelingsrepræsentation


Kokkedal Skoles bestyrelse giver udtryk for, at skolen i praksis fungerer som én skole, da de to matrikler støder op til hinanden og lærerne underviser på begge matrikler.


Det indskrives i det reviderede forslag, at Kokkedal Skole betragtes som én enhed.


Nivå Skoles bestyrelse mener, det er vanskeligt at garantere for, at der kan vælges forældrerepræsentanter (og medarbejder- og elevrepræsentanter) fra alle afdelinger/matrikler.


Dette er dog en helt klar betingelse i den nye lovtekst, og kan ikke fraviges uden dispensation. Skolen skal altså søge at påvirke forældre og medarbejdere, så der opstiller repræsentanter fra alle afdelinger til bestyrelsesvalg.


Alle skolebestyrelser giver udtryk for, at de mener elever fra 0.-5. klasse er for små til at deltage i skolebestyrelsesarbejdet.


Her foreslås det i det reviderede forslag, at kompetencen til at fritage skolerne for repræsentation fra afdelinger med klasser fra 0.-5. klasse, delegeres til den enkelte bestyrelse.Eksterne repræsentanter


Kokkedal Skoles bestyrelse og Endrupskolens bestyrelse giver udtryk for, at de ikke mener, det er hensigtsmæssig med repræsentation af det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger.


Endrupskolens bestyrelse skriver f.eks.


”Bestyrelsen mener, at den nuværende sammensætning af medlemmer er hensigtsmæssig og fungerer godt. Det er bestyrelsens opfattelse, at bestyrelsesansvaret varetages bedst med repræsentanter fra direkte involverede i skolens praksis, dvs. elever, medarbejdere og forældre.

 

Bestyrelsen er allerede nu bredt sammensat af personer med erfaring fra bl.a. erhvervslivet, således at bestyrelsesarbejdet kan løses engageret og professionelt. Derfor ønsker bestyrelsen ikke medlemsantallet udvidet med repræsentanter fra erhvervs- og fritidslivet”.


Nivå Skoles bestyrelse efterlyser en præcisering af formålet med eksterne repræsentanter i skolebestyrelsen.


Langebjergskolens bestyrelse synes som udgangspunkt, det på nogle punkter kan være en god idé med eksterne bestyrelsesmedlemmer. Men også de efterlyser det overordnede formål og en veldefineret rollefordeling.


Autismecenter Fredensborg – Ullerødskole og Spiren – ønsker at de lokale eksterne repræsentanter for deres vedkommende kan tolkes som ’fagligt lokale’, dvs., at det også kan være folk fra andre steder, der ved noget om autisme.


Fredensborg Skoles bestyrelse skriver blot, at de tager høringsforslaget til efterretning. På Fredensborg Skole var det allerede planlagt, at der skulle gennemføres forsøg (frikommuneforsøg) med ekstern repræsentation i skolebestyrelsen. Dette forsøg er nedlagt som konsekvens af den ændrede lovgivning, hvor der nu lægges op til en sådan repræsentation i lovteksten.


Byrådet skal tage stilling til, om de på den baggrund vil pege på en model A, hvor det er Byrådets ønske, at skolebestyrelserne søger at få eksterne repræsentanter, eller en model B, hvor det bliver frivilligt for skolebestyrelserne, om de vil have eksterne repræsentation.


Uanset model vil man kunne komme ud for, at det ikke kan lade sig gøre at finde villige interesserede eksterne repræsentanter. I den situation må bestyrelsen fungere uden disse medlemmer, dog sådan at skolen og bestyrelsen fortsat bør være på udkig efter mulige emner.Evaluering


Langebjergskolen foreslår, at der foretages en evaluering af den nye sammensætning af bestyrelserne efter den første 4-års periode.Revideret forslag


Som bilag til denne sagsfremstilling er et revideret forslag til sammen­sætning af skolebestyrelser og procedure for valg til skolebestyrelser sammenstillet med det oprindelige forslag, så det fremgår hvor forslaget på baggrund af skolernes høringssvar er revideret.


Der er foretaget følgende ændringer i det reviderede forslag:

  • Antal forældrerepræsentanter. Som udgangspunkt skal der vælges 7 forældrerepræsentanter. Dog skal der altid være overtal af forældrerepræsentanter i bestyrelsen, så hvis de øvrige medlemmer tilsammen er flere end 6, skal der vælges flere forældrerepræsentanter.

  • Der lægges op til, at Byrådet delegerer kompetencen til at beslutte om der skal være elevrepræsentation fra afdelinger/matrikler, hvor der kun er op til 5. klasse, til skolebestyrelserne.

  • Der er opstillet to modeller for valg af eksterne repræsentanter til bestyrelserne:
    I Model A skal der være repræsentation fra eksterne parter, hvis det overhovedet kan lade sig gøre.
    I Model B er det op til bestyrelsen, om den ønsker en sådan repræsentation.

  • Det præciseres at skolens leder og dennes stedfortræder varetager bestyrelsens sekretærfunktion og deltager i skolebestyrelsesmøder uden stemmeret, mens øvrige mellemledere kan deltage i skole­bestyrelsens møder.

  • Punktet om muligheden for dannelsen af valglister (opstilling ved listevalg) er fjernet, da dette ikke længere er muligt jf. lovgivningen.

  • Omkring fredsvalg pointeres det, at der kan foretages fredsvalg, såfremt der er tilstrækkeligt opstillede kandidater fra alle skolens afdelinger samt at alle kandidater kan blive enige herom.


Digitalt valg


Der er udviklet programmer til at gennemføre digitale skolebestyrelsesvalg. Det fungerer, som man kender det i dag fra digital indskrivning på skolerne. Forældrene går via et link ind på kommunens eller skolens hjemmeside, hvor de får adgang med deres NemID. Her kan valgberettigede forældre se kandidaterne på deres barns skole inklusiv evt. valgmateriale og afgive deres stemme.


Udgifterne til aftale med leverandøren Tabulex udgør i alt 22.685 kroner og afholdes indenfor budgetrammen.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.


Bekendtgørelse nr. 28 af 14/01/2014 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Der udarbejdes en pressemeddelelse, der sendes ud efter behandling i Byrådet.

Elektroniske bilag

Skolebestyrelsesbekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161332

Indstilling

·         At Byrådet tager stilling til, om de ønsker repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale uddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger i skolebestyrelserne. Der peges enten på:
Model A: I Model A skal der være repræsentation fra eksterne parter, hvis det overhovedet kan lade sig gøre.
Model B: I Model B er det op til bestyrelsen, om den ønsker en sådan repræsentation.


·         At administrationens forslag vedr. sammensætning og valgprocedure for skolebestyrelsesvalg i øvrigt, herunder tidsplan, vedtages


·         At der gennemføres digitalt skolebestyrelsesvalg

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 10-03-2014

Fraværende Bo Hilsted (A)  Charlotte sander (A)

Fraværende: Charlotte Bie (V) og Ergin Øzer (A).


Ad 1.: Børne- og Skoleudvalget anbefaler model B, hvorefter det er op til bestyrelsen, om den ønsker repræsentation fra eksterne parter.


Ad 2. og 3.: Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-03-2014

Anbefaler Børne– og Skoleudvalgets indstillinger.