Nr.78 - Status på Værkstedet ved Nivå Center

Sagsnr.: 13/40344

 

Beslutningstema

Byrådet har bedt om en opfølgning på sagen om Værkstedet ved Nivå Center, som drives af den boligsociale helhedsplan Nivå Nu. Byrådet skal tage stilling til, i hvilken retning administrationen skal arbejde videre med temaet.

Sagsfremstilling og økonomi

Nivå Nu har lejet lokalerne ved Nivå Center af Falck, som siden 2007 ikke har benyttet lokalerne. Falck fik i år 2000 tilladelse til oprettelse af en hjælpebrandstation, uden at der i den forbindelse blev etableret det fornødne lokalplangrundlag. Det fornødne grundlag er nu blevet tilvejebragt.


Lejekontrakten mellem Nivå Nu og Falck udløber med udgangen af marts 2014, og Nivå Nu forhandler p.t. med Falck om betingelserne for en forlængelse. Ligeledes er der forhandlinger med Nordforbrænding om muligheden for at kunne anvende køkken- og toiletfaciliteter i deres bygning, som støder op til Værkstedet.


Byrådet besluttede på sit møde den 28. oktober 2013, at Værkstedet skal lukkes, når der er fundet et andet sted at placere aktiviteten. Administrationen har efterfølgende undersøgt alle muligheder for en alternativ placering i Nivå. Det har ikke kunnet lade sig gøre at finde et alternativ, hvor der kan etableres en lignende værkstedsløsning.


Status på udviklingen

Der har i de sidste mange måneder været relativt fredeligt og roligt i og omkring Værkstedet samt i Nivå Center. Der er forskellige forhold, som har spillet ind: dels har det været vinter, hvilket betyder, at færre opholder sig udendørs, dels har nogle af de personer, som tidligere har givet anledning til uro i og omkring Nivå Center været fængslet, og dels vurderes det, at en stor gruppe af brugerne har taget ansvar for stedet og sørger for stabile forhold. Imidlertid er der i målgruppen enkeltindivider, som fortsætter en kriminel løbebane, og således har der været enkelte episoder, hvor politiet har foretaget ransagninger på området.


Centerforeningen ved formand Henrik Sidney, har senest i uge 9 givet udtryk for, at foreningen støtter og er glade for Værkstedet, som, de mener, aflaster centeret. Der har i det sidste halve år været meget få episoder i centeret, og der har været flere eksempler på, at de unge selv har medvirket til at stoppe episoder, der kunne have udviklet sig yderligere.


Ledelsen i Nivå Nu har den holdning til stedet, at såfremt Nivå Nu fortsat skal lede et tilbud til de unge over 18, skal der med kommunens opbakning laves en længerevarende aftale, som sikrer driften frem til udgangen af 2015, hvor aktiviteten inklusive den kommunale medfinansiering til stedet ophører.


Politiet vurderer, på trods af de indtrufne episoder m.v., at Værkstedet har en positiv betydning for området. Politiet vurderer, at især Nivå Center bliver aflastet, og at dette har en overordnet positiv betydning for lokalområdet.


Imidlertid udtaler både politiet og ledelsen i Nivå Nu, at der er udfordringer i at have målgruppen samlet, og at det kan være svært at håndtere denne. Man erkender samtidig, at de problemer, der opleves ved Værkstedet, ville være at finde andre steder, såfremt Værkstedet lukkes.


På et møde i februar måned, med deltagelse af; beredskabet, kommunens byggemyndighed, Nivå Nu og Nordforbrænding, blev det konkluderet at sikkerhedsforhold i forbindelse med eventuel leje af nordforbrændingens frokoststue ville kunne etableres ved indretning af en nødudgang i form af et vindue på bagsiden af bygningen. 

Alternativ placering og indhold

Som tidligere nævnt er der p.t. ikke andre steder i Nivå, hvor der kan etableres et tilsvarende tilbud som det tilbud der er i værkstedet i den tidligere Falck-station. Såfremt det besluttes at lukke Værkstedet, er det administrationens vurdering, at der bør etableres et alternativt tilbud i en vis nærhed af Nivå centret.


Der er fremlagt en sag om etablering af et aktivitetssted i Kokkedal i en anden sag på dagsorden til nærværende møde. Det skal bemærkes, at administrationen anbefalinger om indhold og rammer for et aktivitetssted i Kokkedal, ikke direkte kan overføres til et aktivitetssted i Nivå fordi der i dag er en overvægt af brugere af værkstedet i Nivå, der er en helt anden målgruppe end målgruppen for aktivitetsstedet i Kokkedal.


Der er ledige bygninger i Nivå, som vil kunne rumme et aktivitetssted med et andet indhold end det er i dag er i værkstedet. I tidligere sag om Værkstedet har administrationen gjort rede for mulighederne i den nedlagte børneinstitution på Mariehøj 5. Her vil der dog være væsentlige udgifter for at gøre bygningen klar til at rumme et aktivitetssted. Samtidig vil indholdet være anderledes end i værkstedet, blandt andet pga. at der ikke kan etableres faciliteter til at arbejde med biler, på samme måde som i den tidligere Falck-station.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget drøfter sagen, med henblik på en indstilling til Byrådet.
  2. At værkstedet fortsætter i de nuværende lokaler, indtil en alternativ mulighed for placering forefindes.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 18-03-2014

Udvalget drøftede sagen og anbefaler indstillingens punkt 2.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-03-2014

Økonomiudvalget sender sagen tilbage til fagudvalget.