Nr.77 - Areal ved Lystholm til ældrehaver for Agenda 21

Sagsnr.: 11/8544

 

Beslutningstema

Agenda 21 foreningen, Fredensborg,  der er godkendt som en folkeoplysende forening, har ansøgt om lån af areal ved Plejecenter Lystholm til erstatning for de haver, der blev inddraget i forbindelse med udvidelsen af plejecenteret. Der skal tages stilling til ansøgningen.

Sagsfremstilling og økonomi

Agenda 21-Foreningen, v/ formand Bent Sonne, Fredensborg anmoder om tilladelse til at benytte et areal på ca. 1.000 m2 ved Plejecenter Lystholms nordvestlige hjørne, til ca. 40 ældrehaver a 20 m2. Formålet med ældrehaverne er at give ældre borgere mulighed for at dyrke en lille have for herigennem at have glæde ved udbyttet, den gode motion og et godt samvær med ligestillede.

 

Arealet skal erstatte det areal, foreningen fik inddraget i forbindelse med udvidelsen af plejecenteret. Kortskitse er vedlagt som bilag.

 

Foreningen har set frem til færdiggørelsen af udvidelsen af plejecenteret, således at foreningens medlemmer på ny kan få sat gang i deres ældrehaver. Ordningen har hidtil været en stor succes, og såvel plejecenteret som den nærliggende børneinstitution har udtrykt sig positivt i forhold til ældrehavernes og de ældre havebrugeres tilstedeværelse. Toiletfaciliteter og vand vil kunne stilles til rådighed af plejecenteret i lighed med tidligere. Endvidere vil der kunne købes mad i plejecenterets kantine.

 

Administrationen har holdt møder med Agenda 21 om den nye placering af haverne og om den finansiering, der er behov for i forbindelse med havernes etablering. Center for Ældre/Handicap har givet tilsagn om at stå for Kommunens medfinansiering, der holdes inden for centerets budget.

 

På det foreliggende grundlag anbefaler administrationen, at det ansøgte areal stilles til rådighed for Agenda 21 til brug for ældrehaver og på følgende vilkår:

 • At arealet kan benyttes vederlagsfrit (Agenda 21 foreningen er en folkeoplysende forening, som kommunen kan yde tilskud til)
 • At arealet af begge parter kan opsiges med 3 måneders varsel, dog kan kommunen opsige aftalen med 1 måneds varsel, såfremt kommunen selv skal anvende arealet og med omgående virkning, såfremt aftalen misligholdes
 • At adgang til arealet skal ske efter nærmere aftale med kommunen og plejecenteret
 • At der ikke må opsættes skure elle. lign. på arealet 
 • At arealet ikke må hegnes 
 • At alle anlægs- og driftsudgifter afholdes af Agenda 21-Foreningen og brugerne
 • At der ikke må anvendes plantebeskyttelsesmidler på arealet
 • At haveaffald skal komposteres i egen have eller bortskaffes til containerplads
 • At evt. forsikringspådragende begivenheder i forbindelse med benyttelse af arealet er kommunen uvedkommende
 • At arealet skal afleveres i ryddet stand ved lejemålets ophør

 

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

 1. At ansøgningen fra Agenda 21 foreningen, Fredensborg v/Bent Sonne om lån af et kommunalt areal ved Plejecenter Lystholm imødekommes inden for rammerne af de i sagsfremstillingen angivne vilkår, og således at administrationen bemyndiges til at forhandle og indgå den endelige aftale.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-03-2014

Godkender administrationens indstilling

Bilag

kortskitse