Nr.76 - Niverød IV - godkendelse af skema C - renoveringsarbejder

Sagsnr.: 07/2295

 

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning om godkendelse af byggeregnskaber og skema C vedrørende renovering af facader og sokler for Niverød IV – Fredensborg Boligselskab.

Sagsfremstilling og økonomi

KAB har den 4. februar 2014 på vegne af Fredensborg Boligselskab, afd. 5402-0/0064 fremsendt følgende byggeregnskaber:


1)    Byggeregnskab af 30. juni 2011 vedr. sokkelisolering, dræn m.v. med revisionspåtegning af 24. maj 2013.


2)    Byggeregnskab af 30. juni 2011 vedr. efterisolering af facader (ustøttet del) med revisionspåtegning af 24. maj 2013


Der anmodes om godkendelse af regnskaberne og af skema C.


Det er oplyst, at sagen blev i gangsat i efteråret 2009 efter godkendelse i kommunen og Landsbyggefonden. Efter 1½ års byggetid blev arbejderne afleveret i foråret 2011 og i sagens natur taget i brug med det samme. Sagen forløb i store træk fint, de planlagte og projekterede arbejder er udført uden nævneværdige problemer.


Forinden havde sagen dog været udbudt og givet et for højt licitationsresultat og derfor omprioriteret, gennemført pilotprojekt, nyt udbud for herefter at få tilpasset projekt og økonomi. Derfor indgår der også forhøjede udgifter til projektering og til et pilotprojekt i regnskaberne. Dette er efter aftale med Landsbyggefonden.


Byggeperioden er forløbet henover 2 vinterperioder med strengt vintervejr, både hvad angår frost og sne det ene år og ualmindelig meget nedbør det andet år. Dette har medført en del ekstraordinære udgifter til vinterforanstaltninger.


Efter at regnskaberne var udarbejdet, er entreprenøren Skana Entreprise gået konkurs, hvilket dog ikke har haft betydning for regnskaberne, men vil få betydning for procedurerne, der skal benyttes i reklamationsperioden efter afleveringen.


Regnskaberne er godkendt af organisationsbestyrelsen den 18. november 2013.


Regnskaberne ser i hovedtræk således ud:


Ustøttet del (efterisolering)


Anlægsudgifter

Skema B

(budget)

Skema C

(regnskab)

 

Afvigelse

Håndværkerudgifter

45.676.000

47.912.311

2.236.311

Omkostninger, gebyrer

11.720.911

9.416.672

- 2.304.239

 

Samlet anskaffelsessum

57.396.911

57.328.983

- 67.928


Regnskabet for efterisoleringen udviser således et mindreforbrug på 67.928 kr. Der optages et 30-årigt ustøttet realkredit på 57.328.983 til at finansiere udgifterne.


Støttet del (sokkelisolering og dræn)

 

Anlægsudgifter

Skema B

(budget)

Skema C

(regnskab)

 

Afvigelse

Håndværkerudgifter

35.319.000

40.423.729

5.104.729

Omkostninger, gebyrer

9.300.135

7.413.232

- 1.886.903

 

Samlet anskaffelsessum

44.619.135

47.836.961

3.217.826


Regnskabet for sokkelisolering og dræn udviser således et merforbrug på 3.217.826 kr., som primært er foranlediget af, at udbuddet måtte gå om samt de ekstraordinære vinterforanstaltninger.


Det oplyses, at afdelingen har en solid huslejereguleringskonto og at merforbruget kan finansieres af denne, hvilket et godkendt af Landsbyggefonden. Der optages herudover realkreditlån på 44.619.135 kr.Ved behandlingen af skema B den 31. august 2009 vedtog Byrådet


-      At udgifterne til sokkelisolering og dræn på 44.619.000 godkendes

-      At kommunen påtager sig garantiforpligtelsen for lån på 44.619.000 kr. under forudsætning af, at Landsbyggefonden påtager sig forpligtelsen til at godtgøre kommunen 50 % af et evt. tab som følge af garantiforpligtelsen.

-      At udgifterne til renovering af facader på 57.397.000 kr. godkendes

-      At kommunen påtager sig garantiforpligtelsen for lån på 57.397.000 kr.


Vedtagelsen var under forudsætning af, at Landsbyggefonden yder yderligere støtte til nedbringelse af lejen, således at denne efter gennemførelsen af arbejderne maksimalt stiger med 300 – 500 kr. pr. måned – afhængig af boligstørrelsen.


Det er oplyst i ansøgningen, at de aflagte byggeregnskaber med den anførte finansiering vil medføre huslejestigninger inden for den ramme, Byrådet har godkendt med skema B.


Administrationen kan på dette grundlag indstille, at byggeregnskaberne og skema C godkendes - og som konsekvens heraf, at kommunen påtager sig de garantiforpligtelser, der indgik i godkendelsen af skema B.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Almenboligloven.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At byggeregnskaberne og skema C for de ustøttede efterisoleringsarbejder og de støttede arbejder vedrørende sokkelisolering og dræn godkendes.
  2. At kommunen påtager sig garantiforpligtelse vedr. lån på 44.619.000 kr. under forudsætning af, at Landsbyggefonden regaranterer for 50 % af lånet.
  3. At kommunen påtager sig garantiforpligtelse vedrørende lån på 57.328.983 kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-03-2014

Anbefaler administrationens indstillinger.