Nr.75 - Hejrevangens Boligselskab, afd. 1 - udskiftning af altaner

Sagsnr.: 14/6919

 

Beslutningstema

Hejrevangens Boligselskab afd. 1, anmoder om Byrådets godkendelse af lejeforhøjelse og låneoptagelse til finansiering af altanprojekt.

Sagsfremstilling og økonomi

Hejrevangens Boligselskab, afd. 1 har med brev af 18. februar 2014 anmodet om Byrådets godkendelse af en lejeforhøjelse og en låneoptagelse til finansiering af et altanprojekt. Projektet indebærer en forbedring af lejemålene, idet de nuværende altaner udskiftes med nogle lidt større altaner. Endvidere foretages der mindre forbedringer i de lejemål, der har haver i stedet for altaner.


Økonomien ser inklusiv moms således ud:


 

Kr.

Håndværkerudgifter

8.612.500

Omkostninger

1.454.450

I alt

10.066.950


Finansiering

 

Kr.

30-årigt kreditforeningslån

9.416.950

Anden

650.000

I alt

10.066.950


Ydelsen på kreditforeningslånet forventes at udgøre 565.100 kr. pr. år, men da der samtidigt påregnes en årlig nedsættelse af henlæggelsesbeløbene på 456.000 kr. pr. år, forventes lejeforhøjelsen alene at udgøre 1,78 % eller gennemsnitlig 12 kr. pr. bolig pr. måned.


Der skal ikke stilles kommunegaranti for kreditforeningslånet, men Byrådet skal give tilladelse til, at det optages.


Projektet og dets økonomiske forudsætninger er godkendt af afdelingsmødet den 23. september 2013.

Bevilling

Intet at bemærke.

Retsgrundlag

Almenboligloven samt bekendtgørelse om drift af almene boliger § 76, stk. 4 samt § 116, stk. 1 nr. 4.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At det godkendes, at Hejrevangens Boligselskab, afd. 1 til finansiering af sit altanprojekt optager et realkreditlån på 9.416.450 kr. samt gennemfører en lejeforhøjelse på 1,78 % pa.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-03-2014

Anbefaler administrationens indstilling med den bemærkning, at administrationen undersøger, hvad projektet betyder for boligselskabets hensættelser inden byrådsmødet.