Nr.74 - Kontrolgruppens resultater for 2013

Sagsnr.: 14/7162

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om resultaterne for Kontrolgruppens indsats i 2013

Sagsfremstilling og økonomi

Kontrolgruppen – status 2013

Efter bestilling fra Økonomiudvalget fremlægges orientering om Kontrolgruppens arbejde og resultater for 2013.

 

Overførslen af opgaver til Udbetaling Danmark og hermed afgørelseskompetencen på kontrolområdet, gav en vis usikkerhed i forhold til om Kontrolgruppen kunne leve op til de udmeldte mål. Kontrolgruppen har dog fortsat afdækket et stort antal sager og stoppet uberettigede sociale ydelser for et større millionbeløb. I 2013 blev 78 sager gennemgået og sagsbehandlet – hvilket har medført tilbagebetalingskrav og stoppede ydelser for mere end 5,5 mio. kr. – heraf er den kommunale andel 3,1 mio. kr.

 

Der bliver især snydt med fiktive adresser, uoplyste udlandsophold og misbrug af sygedagpenge og kontanthjælp.

 

 

Resultater 2013

Resultatet for 2013 viste sig at være det ”bedste” siden gruppens oprettelse. Det samlede beløb, som der er blevet stoppet af sociale ydelser og/eller krævet tilbagebetalt beløber sig til 5.560.331 kr.

 

Som en følge af opsplitningen af kontrolindsatsen mellem kommunerne og Udbetaling Danmark, er fordelingen af den samlede besparelse således, at Kontrolgruppens besparelse kan opgøres til 4.550.936 kr. og Udbetaling Danmark 1.009.395 kr.

 

Udbetaling Danmarks andel udgør således 18,15 % af den samlede besparelse. På de kommunefinansierede ydelser udgør Udbetaling Danmarks indsats dog en meget lille del af den samlede besparelse.

 


Oversigt over 2013

 

Antal sager

%-vis

andel

Samlet

besparelse

Kommunal besparelse

Statslig besparelse

Folkepension

2

2,56

137.419

0

137.419

Førtidspension

17

21,79

1.361.021

721.365

639.655

Kontanthjælp

24

30,77

2.156.993

1.394.035

762.958

Boligydelse

2

2,56

108.946

27.236

81.709

Boligsikring

6

7,69

86.896

43.448

43.448

Børnetilskud

3

3,85

214.083

0

214.083

Børnefam.ydelse

2

2,56

208.266

0

208.266

Sygedagpenge

14

17,95

847.420

598.745

248.675

Varmetillæg

0

0

0

0

0

Øvrige

6

7,69

381.854

257.734

124.120

Friplads

2

2,56

57.432

57.432

0,00

I alt

78

100,00

5.560.330

3.099.995

2.460.333

Beløb i hele kr.

 

 

Samarbejdspartnere

Kontrolgruppen har naturligvis en forpligtelse til at indgå i samarbejder på kryds og tværs mellem Udbetaling Danmark, kommuner, SKAT, politiet og øvrige samarbejdspartnere, idet det er vigtigt, at alle hjælper hinanden for at understøtte den bedst mulige kontrol på området.

 

Endvidere forsøger gruppen til stadighed, at arbejde med at udvikle en kultur, hvor kommunens medarbejdere fokuserer på helheden, så oplysninger der kan bruges af andre deles. Dette er bl.a. sket ved at udarbejde en medarbejderfolder om socialt snyd og de signaler som udsendes af borgerne. Der har desuden været afholdt møder i forskellige direktørområder, centre og teams.

 

 

Udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark gik i luften i fuldt omfang 1. marts 2013, hvilket bl.a. medvirkede, at alle kontrolsager vedrørende folkepension, boligstøtte og børneydelser skulle undersøges og afgøres af Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark har dog muligheden for, at sende sagen til kommunen og anmode den om at foretage en undersøgelse, og eventuelt indkalde borgeren til samtale.

 

 

SKAT

Siden 2011 har SKAT i samarbejde med landets kommuner sat fokus på socialt bedrageri og der har i denne forbindelse været afsat ekstra midler på Finansloven til formålet. Dette har blandt andet betydet, at Kontrolgruppen også i samarbejde med SKAT i 2013 har gennemført virksomhedskontroller for at afsløre personer, som får udbetalt sygedagpenge eller er på kontanthjælp og som alligevel arbejder.

 

 

Øvrige kommuner

Kontrolgruppen har et udmærket samarbejde med de tilsvarende grupper i andre kommuner. Specielt samarbejdet med de øvrige nordsjællandske kontrolgrupper er fortrinligt. I daglig dagen sker der udveksling af oplysninger i overensstemmelse med retssikkerhedsloven, forvaltningsloven mv. Endvidere er der en ERFA-gruppe, hvor der drøftes og behandles problemer og emner af fælles interesse.

 

 

Klager

Der har i kalenderåret 2013 alene været 1 sag, hvor afgørelsen er blevet påklaget til Ankestyrelsen.

 

Det drejer sig om en sag, hvor der påviseligt har været indgået kontantbeløb på borgers konto samtidig med, at der har været modtaget kontanthjælp. Tilbagebetalingskravet i sagen udgør ca. 76.000 kr.

 

Der er endnu ikke modtaget afgørelse i sagen.

 

 

Politianmeldelser

Det har tidligere været en udfordring at få politiet til at behandle alle sager om socialt bedrageri. Vi ser dog en bedring i dette – måske en effekt af den foretagne omstrukturering hos Politiet.

 

Vi har pt. 14 sager hos politiet og der er planlagt 3 retsmøder, der er ansøgt om retskendelse til ransagning i 1 sag og der er foretaget sigtelser i yderligere minimum 3 sager. Vi håber den positive udvekling på området fortsætter.

 

Til sammenligning behandlede politiet i 2012 6 sager, hvor 4 sager førte til dom, 1 blev henlagt grundet dødsfald og 1 blev henlagt grundet bevisets stilling (det skal anføres, at det kan sandsynliggøres, at politiet var årsag til dette).

 

Af de 4 domme blev der givet henholdsvis 3 måneders betinget fængsel, 8 måneders betinget fængsel samt 160 timers samfundstjeneste, 5 måneders fængsel og 2 års fængsel. Den sidste dom indeholdt dog en del øvrige forhold om tyveri.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunikation

Økonomiudvalget.

Indstilling

At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-03-2014

Orienteringen blev taget til efterretning.