Nr.73 - Midler til Kokkedal Ungdomsklub

Sagsnr.: 14/9724

 

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ønske om tillægsbevilling til Kokkedal Ungdomsklub i 2014 og frem.

Sagsfremstilling og økonomi

 

 

I sommeren 2013 indgik Fredensborg Kommune og Nordsjællands Politi en partnerskabsaftale om etablering og drift af en ny ungdomsklub i Kokkedal. Klubben har fået navnet Kokkedal Ungdomsklub.


Partnerskabet blev oprettet med baggrund i de massive problemer, der havde vist sig ved drift af den tidligere ungdomsklub i området, Kokpit. Grundlaget for Kokkedal Ungdomsklubs budget var budgettet for Kokpit. Dette betyder, at budget 2014 for klubben er kr. 1.557.000 kr.

 

I erkendelse af, at det ikke er muligt at drive ungdomsklub i det pågældende område for dette beløb, har administrationen forsøgt på forskellig vis at skaffe ekstra midler til klubben. Det er vurderingen, at der minimum skal et årligt budget på 2 mio. kr. til for at drive klubben på forsvarlig basis. Dette er eksklusiv politiets bidrag, en halvtidsmedarbejder.

 

Administrationen forsøgte at skaffe midler fra de såkaldte § 17-midler, men dette lykkedes ikke for 2014. Der er i marts måned møde med ministeriet om mulighederne for at komme i betragtning i 2015.

 

Administrationen har efter aftale med Styregruppen for Kokkedal Ungdomsklub forsøgt at skaffe yderligere midler til 2014. Der er uforbrugte midler i 2013, hvor der i flere måneder ikke var åbent i klubben, og hvor der således har været mulighed for at spare på lønudgifterne. Således er der i 2013 et mindreforbrug i Kokkedal Ungdomsklub på 296.000 kr., som anvendes til formålet, hvorefter det samlede budget vil være 1.853.00 kr. i 2014.

 

Politiet har tilbudt yderligere støtte til klubbens drift og aktivitetsniveau ved dels at stille yderligere medarbejderressourcer til rådighed ved aktiviteter ude af huset, dels ved at arrangere aktiviteter på politistation, beredskabscentre med videre.

På styregruppemøde den 29. januar var der enighed om at fremsende ønske om tillægsbevilling på 200.000 kr. til klubben, hvilket vil bringe det samlede budget op på 2.053.000 kr. Med et budget på dette niveau vil den gode udvikling kunne fortsættes. Der vil være midler til at fastholde de frivillige og timeansatte i klubben, ligesom der vil være midler til at gennemføre en række aktiviteter, som klublederen og personalet vurderer, er helt afgørende for, at de unge kan fastholdes i den positive udvikling.

 

Fra 2015 og frem er merbehovet på 500.000 kr. årligt. Det vil som nævnt blive forsøgt at dække finansieringsbehovet helt eller delvist gennem §17 midler. Merudgifterne fra 2015 og frem anbefales, når behovet er endelig kendt (når der er svar fra §17 midlerne), medtaget ved budget 2015-2018.

Bevilling

Bevillingstabel

Forventet merforbrug/finansiering (1.000 kr.)

 

Profit-center

Omkost-ningssted/
PSP-element

2014

2015

2016

2017

2018

I alt, drift

2020102002

200

0

0

0

0

Kassetræk/

bevillingsreserven

 

-200

0

0

0

0

Negativt fortegn er indtægt (fx betyder -100, at der er en besparelse på 100.000 kr.)

Kompetence

Byrådet

Indstilling

Borgmesteren anbefaler over for Byrådet, at der bevilges 200.000 kr. fra Tillægsbevillingsreserven i 2014. Behovet for en forhøjelse af driftsbevillingen til ungdomsklubben i Kokkedal fra 2015 og frem samt finansiering heraf medtages ved budget 2015.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-03-2014

Anbefales med den bemærkning, at administrationen til den kommende budgetrevision undersøger muligheden for, at udgiften afholdes inden for politikområdet.