Nr.72 - Orientering om Skattesag hos Fredensborg Forsyning

Sagsnr.: 14/9152

 

Beslutningstema

Orientering om konsekvenser for Fredensborg Forsyning af ændret skatteansættelse.

Sagsfremstilling og økonomi

SKAT har de senere år været i gang med en gennemgribende revurdering af aktiverne i kommunernes nye forsyningsselskaber.

 

Skat har i den forbindelse også vurderet aktiverne i Fredensborg Forsyning. SKATs vurdering er, at værdien af aktiverne i selskaberne under Fredensborg Forsyning (på linje med SKATs vurdering i de øvrige kommuner) er væsentligt lavere end den værdi aktiverne hidtil har været opgjort til. Selskabernes aktiver er oprindeligt opgjort i overensstemmelse med retningslinjer fastsat af Naturstyrelsen. Naturstyrelsens retningslinjer for opgørelse af aktiverne har været skattepraksis siden elsektorens overgang til skattepligt i år 2000.

 

SKATs vurdering har betydning for årene 2010-2013. Den lavere vurdering betyder, at de skattemæssige afskrivninger som selskabernes har anvendt nu er tilsvarende lavere.De lavere afskrivninger betyder, at Fredensborg Forsyning går fra at have haft et regnskab tæt på balance i de pågældende år til nu at have et skattepligtigt overskud.

 

Samlet for de fire selskaber (Fredensborg Forsyning, Fredensborg Spildevand, Fredensborg Vand og Fredensborg Affald) betyder SKATs vurdering, en efterskat for 2010-2013 på 8,4 mio. kr. som skal betales i 2014. Da budgettet for 2014 hidtil har været i balance skal udgiften finansieres gennem højere takster, øget låntagning, anden likviditetspåvirkning og/eller driftsbesparelser.

 

Efterbetalingen vedrører primært Fredensborg Spildevand som skal efterbetale 8,3 mio. kr. Fredensborg Forsyning og Fredensborg Vand får en mindre efterskat, mens Fredensborg Affald får penge tilbage. For de tre sidstnævnte selskaber bliver den samlede efterSKAT således stort set nul.

 

Sagen gælder alle forsyningsselskaber og afprøves retligt

SKATs nye vurderinger gælder alle kommunale forsyningsselskaber. Vurderingerne efterprøves p.t. af forsyningsselskaberne i landsskatteretten. Den første dom som vedrørende Hjørring Forsyning ventes afsagt til sommer. Hvis dommen falder ud til kommunens ugunst vil sagen forventeligt blive ført videre gennem retssystemet til en endelig afgørelse i Højesteret. Retssagerne har imidlertid ikke opsættende virkning, så Fredensborg Forsyning er nødt til at håndtere udgiften til skattebetalingen i indeværende år. Sagerne koordineres for så vidt angår de kommunale forsyningsselskaber af deres interesseorganisation DANVA.

 

Sagen er forelagt Fredensborg Forsynings bestyrelse på et ekstraordinært møde 12. marts. Da bestyrelsens beslutning har konsekvenser for de opkrævede takster vil sagen få en opfølgning i Byrådet, der skal legalitetsgodkende de nye takster.

 

Forsyningens handleplan baseres på en række elementer, der blandt andet virker gennem den sambeskatningsaftale, der er mellem selskaberne i Forsyningen. Handleplanen kompliceres endvidere lidt som følge af, at den også omfatter en revurdering af hvor store anlægsinvesteringer selskaberne kan nå i de kommende år. Denne revurdering er for så vidt uafhængig af den ændrede skatteansættelse, men bidrager til at løse udfordringen med at skaffe finansiering til betaling af den udestående SKAT.

 

Handleplanen indebærer:

·       Revision af anlægsinvesteringsprogrammet

·       Fredensborg Spildevand sælger en bygning til Fredensborg Forsyning

·       Øget låntagningen i 2014. Et lån som tilbagebetales i 2015 og 2016.

·       Fredensborg Spildevand hæver taksten med 4 kr. pr. m2 vand.

·       Samtidig nedsætter Fredensborg Vand taksten med 4 kr. pr. m2 vand.

 

Handleplanen indebærer således at for de godt 95 pct. af kommunens borgere, der får leveret vand fra Fredensborg Vand A/S og afleder spildevand til Fredensborg Spildevand A/S vil den samlede betaling være den samme. For borgere tilknyttet private vandværker og med en spildevandsafledning til Fredensborg Spildevand A/S vil der være en takstforhøjelse. Takstændringerne vil være gældende i 2. halvår 2014. Det er Fredensborg Forsynings forventning, at Forsyningen fremadrettet vil operere med balance i budgettet.

 

Fredensborg Forsyning har oplyst, at de ændrede investeringsplaner for 2014 - 2016 ikke vil have betydning for den almindelige vedligeholdelse af infrastrukturen på området, ligesom det ikke vil betyde forringelser i investeringer i klimatilpasningerne på området på kort sigt.

 

Ved bestyrelsens behandling af handleplanen besluttede Forsyningen at bemyndige bestyrelsesformanden til at skrive til såvel skatteministeren som miljøministeren om sagen.

 

Sagen har ikke umiddelbart bevillingsmæssige konsekvenser for Fredensborg Kommune. En højere beskatning af et aktieselskab beliggende i kommunen vil på sigt øge kommunens indtægter. (Ca. 1/8 af selskabsskatter opkrævet i 2014 vil indgå i kommunens skatteindtægter i 2017).

Bevilling

Ingen.

Retsgrundlag

Forsyningen reguleres i Vandsektorloven.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-03-2014

Orienteringen blev taget til efterretning.