Nr.70 - Nedsættelse af ansættelsesudvalg

Sagsnr.: 14/3607

 

Beslutningstema

Byrådet besluttede den 24. februar 2014 at etablere en borgerrådgiverfunktion efter § 65e i kommunestyrelsesloven. Økonomiudvalget skal som følge heraf træffe beslutning om nedsættelse af et ansættelsesudvalg.

Sagsfremstilling og økonomi

Ud fra en forventning om, hvordan antallet af borgerhenvendelser vil være til den kommende borgerrådgiver anbefales det, at ansættelsesudvalget sammensættes således, at de fagudvalgsområder, der modtager flest henvendelser fra borgerne primært repræsenteres i ansættelsesudvalget.


På den baggrund indstilles det, at ansættelsesudvalget sammensættes som følger:


Borgmesteren

Formanden for Børne – og Skoleudvalget

Formanden for Social – og Seniorudvalget

Formanden for Plan, Klima – og Miljøudvalget

Formanden for Arbejdsmarked – og Erhvervsudvalget

Kommunaldirektøren


Det foreslås desuden, at sekretariatschefen deltager med henblik på at håndtere de administrative opgaver, som knytter sig til ansættelsesprocessen.


Konsulentfirmaet Thorups Kontor tilknyttes rekrutteringsprocessen.


Ansættelsen af en borgerrådgiver skal derfor forelægges Byrådet til endelig godkendelse.

Bevilling

Jvfr. Byrådsbeslutningen af 24. februar 2014.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 65e

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. at økonomiudvalget godkender sammensætningen af ansættelsesudvalget

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-03-2014

Administrationens indstilling blev godkendt med dem bemærkning, at 1. viceborgmesteren også deltager i ansættelsesudvalget.