Nr.69 - Analyse af samarbejde om IT-drift

Sagsnr.: 14/9254

 

Beslutningstema

Orientering om analyse af mulighederne for et eventuelt samarbejde om IT-drift mellem Helsingør, Hillerød og Fredensborg kommuner.

Sagsfremstilling og økonomi

1. Indledning og baggrund

Hastig voksende kompleksitet og større krav til sikker og stabil drift af it-systemer er en voksende udfordring. Der stilles større krav til automatisering, digitalisering, kontraktstyring og indkøb af it og it-serviceydelser. For at håndtere denne kompleksitet overvejer mange kommuner i disse år mulighederne for at gå sammen om it-driften. Senest har Furesø, Egedal og Ballerup kommuner etableret en fælles it-forsyning.


Overvejelserne om, hvorvidt Fredensborg Kommune med fordel kan indgå i et samarbejde om it-driften med nabokommunerne, har igennem de sidste måneder været drøftet på kommunaldirektørniveau med Hillerød og Helsingør kommuner. Drøftelserne har resulteret i et ønske om at udarbejde en analyse af muligheder og gevinster ved at etablere et eventuelt fælles it-driftsselskab. Analysen udarbejdes af Devoteam i samarbejde med de tre kommuner.


2. Indholdet i analysen

Et eventuelt it-driftsfællesskab mellem Hillerød, Helsingør og Fredensborg kommuner skal medvirke til at sikre en endnu højere driftsstabilitet og med sine it-faglige kompetencer være en driver for kommunernes it udvikling. Driftsselskabet skal være konkurrencedygtigt sammenlignet med situationen i dag, hvor vi hver for sig drifter vores it.


Med udgangspunkt i de tre kommuners nuværende situation skal analysen derfor belyse fordele og ulemper ved et tværkommunalt it-driftsfællesskab.


3. Økonomi

Udgifterne til analysen er 480.000 kr., der deles mellem de tre kommuner. De 160.000 kr. for Fredensborgs vedkommende afholdes indenfor budgetrammen.


4. Tidsplan

Analysen udarbejdes i foråret 2014. Analysen skal danne baggrund for en politisk beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med et eventuelt samarbejde om it-driften mellem de tre kommuner.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-03-2014

Orienteringen blev taget til efterretning.