Nr.67 - Orientering om revisionsaftale

Sagsnr.: 14/8843

 

Beslutningstema

Orientering fra Fredensborg Kommunes revisor BDO, om revisionsaftale tages til efterretning

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med at der pr. 1.1.2014 er valgt et nyt Byråd i Fredensborg Kommune har BDO Kommunernes Revision genfremsendt revisionsaftalen som beretning nr. 5.

 

(BDO) Kommunernes Revision blev ved Byrådets møde den 29. november 2011 antaget som revisor for Fredensborg Kommune for årene 2011-2014.

 

Revisoraftaleberetningen skal ses i forlængelse af revisionsregulativet og præciserer nærmere fordelingen af opgaver og ansvar imellem Fredensborg Kommune og BDO. Endvidere uddyber BDO tilrettelæggelse og udførelse af revisionen herunder rapportering og andre praktiske detaljer i forbindelse med revisionens arbejde.

 

Fredensborg Kommune og BDO har i samarbejde udarbejdet "Revisionsregulativ for Fredensborg Kommune". Regulativet beskriver rammerne for revisionens arbejde, de mere specifikke handlinger, som skal udføres, samt de nærmere retningslinjer revisionen skal iagttage under udførelsen af deres arbejde.

  

BDO forudsætter at Byrådet er bekendt med revisionsaftalen, idet der ved rapportering fra revisionen vil blive henvist til aftalen.

 

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

At orienteringen om revisionsaftalen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-03-2014

Orienteringen blev taget til efterretning.