Nr.66 - Økonomisk orientering - Februar 2014

Sagsnr.: 11/20112

 

Beslutningstema

Økonomisk Orientering for februar 2014

Sagsfremstilling og økonomi

Denne økonomiske orientering er en opgørelse af forbruget ultimo februar 2014. Sagen giver en status på drifts- og anlægsbudgettet.

 

  • De samlede driftsudgifter er ultimo februar på 343 mio.kr., sammenlignet med det periodiserede budget er der tale om et mindreforbrug på 12 mio. kr.(0,5 pct. af årets budget)
  • Mindreforbruget på de samlede driftsudgifter dækker over et mindreforbrug på de rammestyrede udgifter på 3 mio. kr. og på de indsatstyrede udgifter på 9 mio. kr.
  • For politikområdet Erhverv og turisme ses en forbrugsprocent på 85 pct. Den høje forbrugsprocent skyldes at der er betalt 2 halvårlige kontingenter til ”Visit Nordsjælland” for henholdsvis for 2.halvår 2013 og 1.halvår 2014 
  • På anlægsområdet er der for 2014 et samlet udgiftsbudget på 196 mio. kr. heraf er der frigivet 186 mio. kr. og forbrugt 6 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent 3,2 pct. af det frigivne budget. Det er er ikke udsædvanligt med lave forbrugsprocenter i starten af året, da en meget stor del af anlægsaktiviteten typisk ligger i sommermånederne
  • I forhold til de økonomiske orienteringer for 2013 er der sket en række ændringer
  • Periodiseringen er ændret så den nu baserer sig på forbrugsdata for 2013.
  • For politikområderne ”Udsatte børn og Unge”, ”Fritid og Idræt”, ”kultur”, ”sundhed og frivillighed” ”Handicap og Socialpsykiatri” er der sket en ændring i opgavefordelingen i forhold til 2013, det kan give anledning til større usikkerhed i periodiseringen
  • Politikområdet ”Erhverv og Turisme” er nyt, her er det periodiserede budget fordelt ligeligt over årets 12 måneder, det periodiserede budget er således identisk med det ligeligt fordelte   

Da overførslerne fra 2013 til 2014 behandles som et særskilt punkt på dagsordenen, indgår disse ikke som en del af budgettet i økonomisk orientering


Likviditet
Den gennemsnitlige kassebeholdning var ved udgangen af februar 35,7 mio.

I likviditetsprognosen fra budget 2014 forventedes en gennemsnitlig kassebeholdning på 33,3 mio. kr., den faktiske kassebeholdning lå således 2,4 mio. over prognosen.    

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-03-2014

Orienteringen blev taget til efterretning.