Nr.137 - Orientering om vision for fælles sundhedshuse og modelprojekt i Helsingør Kommune

Sagsnr.: 12/34381

 

Beslutningstema

Social – og Seniorudvalget orienteres om igangværende arbejde med formulering af en vision for fælles sundhedshus på baggrund af politisk beslutning i Regionsrådet i 2012.


Fredensborg Kommune har på administrativt niveau været inddraget i arbejdet med formulering af en vision for et fælles sundhedshus som led i udmøntningen af Regionsrådets beslutning. Visionen har været politisk behandlet i Regionsrådet i april 2014.

Sagsfremstilling og økonomi

I forlængelse af lukningen af Helsingør Sygehus og etablering af sundhedshuset i Murergade har Region Hovedstaden og Helsingør Kommune aftalt at indgå et samarbejde om at konkretisere et fælles sundhedshus med både kommunale og regionale funktioner i Helsingør.


Det blev aftalt, at udgangspunktet for et fælles sundhedshus skulle være en vision for fælles sundhedshuse generelt i Region Hovedstaden samt et modelprojekt med et fælles sundhedshus i Helsingør. Sundhedshuset skal dække Helsingør, Fredensborg og Hørsholm Kommuner.


I konstitueringsaftalen for Regionsrådet 2014 – 2017 er det aftalt at styrke det nære sundhedsvæsen i samarbejde med kommunerne. Et af midlerne er blandt andet at udvikle det regionale sundhedshus i Murergade.


Formulering af vision om et fælles sundhedshus

På baggrund af Regionsrådets vedtagelse i 2012 af Hospitals – og Psykiatriplan 2020 (HOPP 2020) og beslutningen om det regionale sundhedshus i Murergade inviterede Regionsrådsformanden i sommeren 2012 Helsingør, Fredensborg, Hørsholm og Gribskov Kommune til at indgå i arbejdet med at beskrive en vision for et fælles sundhedshus i Helsingør.


Arbejdet med at beskrive en vision for et fælles sundhedshus gik i gang sommeren 2013 og blev forankret i en administrativ styregruppe med repræsentanter fra regionen (formandskab) og kommunerne.


Ledelsesrepræsentanter fra Helsingør, Fredensborg og Hørsholm Kommune har deltaget i styregruppen. Gribskov Kommune ønskede ikke at deltage.


Arbejdet er mundet ud i et forslag til en vision for fælles sundhedshuse samt en beskrivelse af en mulig model for fælles sundhedshuse.


Visionen og modelforslaget har været indtil videre været forelagt politisk i Regionsrådet, i Sundhedskoordinationsudvalget samt i Helsingør og Hørsholm Kommuner. Visionen er godkendt i Helsingør Byråd d. 24. marts.


Regionsrådet besluttede på mødet 8. april i år følgende:

  • At bede udvalget for tværsektorielt samarbejde efter inddragelse af sundhedskoordinationsudvalget at forelægge en regionsdækkende vision for udvikling af modeller for sundhedshuse, der kan indeholde kommunale såvel som regionale sundhedstilbud.
  • At administrationen bemyndiges til at konkretisere modelprojektet om et fælles sundhedshus i Helsingør med henblik på forelæggelse for Regionsrådet.

Helsingør Kommune planlægger i samarbejde med regionen at afholde et borgermøde i maj om det fælles sundhedshus i Helsingør.


Administrationens bemærkninger:

Muligheden for en alternativ placering i enten Fredensborg eller Hørsholm Kommune synes ikke realistisk på baggrund af Regionsrådets beslutning om placering i Helsingør Kommune.


Administrationen har løbende undervejs i processen med beskrivelse af vision og model for fremtidens fælles sundhedshuse udtrykt bekymring for, at flytning af sundhedsfunktioner til et sundhedshus i Helsingør vil bryde nærhedsprincippet.


Havde Regionsrådet valgt en placering strategisk ”midt” mellem de tre kommuner var nærhedsprincippet for alle de tre kommuners borgere alt andet lige blevet tilgodeset bedst muligt.


I beskrivelsen af modellen for fremtidens sundhedshuse er oplistet en række forslag til kommunale sundhedsaktiviteter, som potentielt kan flyttes til et fælles sundhedshus fx træning, sundhedspleje, kommunal tandpleje, akutpladser m. fl. Forslagene skal ses som ideelle forslag og ikke nødvendigvis reelle forslag.


Forslagene kan indebære fordele men også en række ulemper særligt for ældre borgere og sårbare grupper.


Mulige fordele, ulemper og konsekvenser er ikke nærmere beskrevet og bør beskrives og vurderes, inden der på sigt eventuelt træffes beslutning om at flytte aktiviteter fra Fredensborg Kommune til et fælles sundhedshus.


Administrationen kan se en række mulige fordele ved at tænke i nye samarbejds – og organiseringsformer i fremtidens kommunale sundhedsvæsen, som modellen kan være med til at understøtte. Fordele der særligt knytter sig til de demografiske udfordringer med flere ældre og dermed potentielt flere borgere med kronisk sygdom.


Fordelene kan fx være bedre muligheder for koordinering i sektorovergange, forsyningssikkerhed i forhold til specialistkompetencer og tilbud, et generelt kompetence – og vidensløft på tværs af faggrupper og organisationer m.m.


Endvidere kan der være en række fordele forbundet ved, at regionale sundhedsopgaver flyttes til borgerens nærmiljø i mindre og mere overskuelige omgivelser i Sundhedshuset frem for på det højtspecialiserede supersygehus. Det kan være tilbud om udredning ved sygdom med symptomer på fx lungebetændelse, tilbud om svangre omsorg m.m.


Administrationen vurderer, at det særligt er i det langsigtede perspektiv at fordelene ved et fælles sundhedshus skal ses i forhold til udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen.


Administrationen har udtrykt bekymring for eventuelle økonomiske konsekvenser ved at flytte kommunale aktiviteter til et fælles sundhedshus.


I forbindelse med den politiske behandling af sagen i Regionsrådet er det præciseret, at der ikke er direkte økonomiske konsekvenser ved visionen. Den er rammesættende for ambitionerne med fælles sundhedshuse.

Konkretisering af visionen vil medføre økonomske konsekvenser.


Umiddelbart er det administrationens vurdering, at det ikke vil være hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt for Fredensborg Kommune at flytte aktiviteter som træning, rehabilitering, akutpladser, sundhedspleje og tandpleje i et fælles sundhedshus alene set i lyset af de investeringer, der er foretaget inden for de senere år med etablering af akutpladser på Pilebo på Lystholm Plejecenter og modernisering af de to tandklinikker på Kokkedal Skole og Langebjergskolen.


Med beslutningen i Regionsrådet d. 8. april om, at der skal arbejdes med en regionsdækkende model og at modellen i Helsingør skal konkretiseres, anbefaler administrationen, at udvalget tager denne sag til orientering og indtil videre afventer yderligere politisk drøftelse til der foreligger et forslag til et konkret projekt med tilhørende vurdering af mulige økonomiske konsekvenser, fordele og ulemper.

Retsgrundlag

sundhedsloven

Kompetence

Social– og Seniorudvalget.

Indstilling

  1. At sagen er til orientering på nuværende tidspunkt.
  2. At udvalget med baggrund i denne orientering tilkendegiver deres umiddelbare synspunkter på indholdet i den overordnede strategi for evt. sundhedshus i Helsingør, som grundlag for administrationens fortsatte arbejde i arbejdsgruppen og i dialogen med Regionen samt nabokommunerne.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 06-05-2014

Bemærkninger fra Seniorrådet og DH-Medlemmerne i Handicaprådet indgik i sagens behandling.


Ad indstillingens pkt. 1: Orientering taget til efterretning.


Ad indstillingens pkt. 2: Udvalget finder generelt, at kommunale sundhedsaktiviteter skal varetages i Fredensborg Kommune

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2014

Anbefaler Social – og Seniorudvalgets indstilling.