Nr.131 - Detailhandelsanalyse for Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 12/52815

 

Beslutningstema

Beslutning om finansiering af detailhandelsanalyse for Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Tidligere drøftelse

Udvalget drøftede på møde d. 29. januar 2014 en anmodning om gennemførelse af en detailhandelsanalyse for Fredensborg by.


Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 29-01-2014:

Udvalget udtalte sig principielt for en detailhandelsanalyse og anmodede om, at der forelægges en sag herom med udgangspunkt i både en bredt funderet og en mere Fredensborg-orienteret analyse, som tillige foreslås forelagt Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.


Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 06-02-2014:

Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet udvalget udtalte, at en ny sag om detailhandelsanalyse bør forankres i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget uafhængigt af konkurrenceprogrammet for Fredensborg By.


Tilbud på detailhandelsanalyse

Administrationen har indhentet et tilbud på en detailhandelsanalyse for hele kommunen. Det samlede tilbud på en analyse lyder således på 200.000 kr.


Tilbuddet indeholder:


  • Konsekvenser og tilpasning til trends indenfor detailhandels branchen.
  • Det regionale perspektiv, herunder konkurrence og opland.
  • Beskrivelse af detailhandelsstrukturen i Fredensborg Kommune og de 4 handelscentre (Fredensborg by, Humlebæk, Nivå og Kokkedal) med analyse af omsætning og forbrug, branchefordeling, sammensætning mv.
  • Vurdering af de nuværende udvidelsesmuligheder i forhold til detailhandelsrammerne i den eksisterende kommuneplan.
  • Pladskrævende varer: udpege mulige/bedst egnede arealer.
  • Anbefalinger til understøttelse af en optimal detailhandel, især i Fredensborg by, men også i kommunens øvrige byer.

Økonomi

Byrådet afsatte i budgetforlig 2013-16 en pulje på i alt 3 millioner kr. til ”Bymidten i Fredensborg”. Der er i 2013 og 14 frigivet i alt 1,2 millioner kr. til det igangværende samarbejde med Realdania. Restpuljen er således 1,8 mio. kr.


En detailhandelsanalyse kan ikke finansieres af de allerede frigivne midler, da de er budgetlagt til medfinansiering af den igangværende proces.


Såfremt udvalget ønsker at anvende midler fra restpuljen til finansieringen af en detailhandelsanalyse, skal midlerne frigives i næstkommende budgetrevision på Økonomiudvalgets møde d. 19. maj 2014.


Finansieringen fra udvalgets område foreslås at udgøre 100.000 kr., hvilket ligger under det niveau det ville koste at gennemføre en analyse for Fredensborg By alene. Erhvervsområdet bidrager med restfinansieringen inden for rammen på politikområde 16.


Der lægges således op til at Detailhandelsanalysen finansieres ved budgetrevisionen per 30. april 2014 med 100.000 kr. fra anlægsprojektet ”Bymidten i Fredensborg” og 100.000 kr. fra politikområde 16.. Budgettet placeres på et nyt anlægsprojekt og søges frigivet ved budgetrevisionen.


Tidsplan for analysen i relation til afvikling af bymidtekonkurrencen

Analyseperioden er 7-8 uger fra opgaveaccept. Opgaven vil kunne igangsættes når finansieringen er på plads og forventes derfor at kunne ligge klar medio august 2014 når resultatet af konkurrencens 1. fase foreligger.


Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen bemærker, at potentialer for turisme og detailhandel indgår som et tema i bymidtekonkurrencen, som et blandt 4 temaer som de deltagende teams skal forholde sig til, bl.a. ved konkrete spørgsmål der adresserer detailhandlens udviklingsmuligheder. En detailhandelsanalyse som beskrevet ovenfor, vil dermed indgå som en supplerende vurdering af de detailhandelsmæssige aspekter af bymidtens udvikling i konkurrencens 2. fase. 2. fase forventes at gå i gang medio september 2014.


Administrationen anbefaler at der igangsættes en analyse for hele kommunen. Dels fordi det vil give analysen et bedre afsæt og et bredere blik på Fredensborg by set i forhold til kommunens øvrige detailhandelsstruktur og dels fordi en analyse for hele kommunen vil kunne udgøre et værdifuldt afsæt for processen omkring en ny planstrategi for Fredensborg Kommune.


Administrationen anbefaler at den resterende del af puljen (1,7 mio. kr.) reservereres til konkrete fysiske tiltag som opfølgning på konkurrence og helhedsplan.

Bevilling

Det foreslås, at der i givet fald overføres 100.000, kr. fra anlægsprojektet ”Mit Fredensborg” i forbindelse med budgetrevision 30. april 2014.

Retsgrundlag

Planloven

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget i forhold til anvendelsen af midlerne i puljen til ”Bymidten i Fredensborg”.

Kommunikation

Tilbud accepteres af administrationen når finasiering af på plads.


Realdania orienteres om analysens indhold og proces.


Erhvervsrådet orienteres om analysens indhold og proces.

Indstilling

1.    At udvalget anmoder Økonomiudvalget om frigivelse af 100.000 kr. fra puljen ”Bymidten i Fredensborg” til brug for medfinansiering af en detailhandelsanalyse.

2.    At den detailhandelsanalyse der igangsættes omfatter hele Fredensborg Kommune.

3.    At de resterende midler i puljen (1,7 millioner) til ”Bymidten i Fredensborg” reserveres til brug for konkrete fysiske tiltag som opfølgning på konkurrence og helhedsplan.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 06-05-2014

Udvalget anbefaler indstillingen, idet udvalget anmoder Økonomiudvalget at finde finansiering på kr. 100.000.


Flemming Rømer (O) stemte i mod, idet han ville fastholde administrationens indstilling.


Udvalget anmodede administrationen om til Økonomiudvalgets behandling at fremlægge estimat på omkostningerne ved at supplere analysen med en indkøbsadfærdsanalyse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2014

Økonomiudvalget besluttede at gennemføre analysen, og anmoder administrationen om at finde fuld finansiering.


F og Ø stemte imod detailhandelsanalysen.