Nr.124 - Studietur for Økonomiudvalget 2015

Sagsnr.: 14/14711

 

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til udkast til studietur.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet har truffet beslutning om principperne for udvalgenes afholdelse af studieture med henblik på at undersøge og drage erfaringer fra andres løsninger og gode eksempler samt hente inspiration til arbejdet med udvalgets fagområder.

 

Udvalget godkendte den 17. februar 2014, at studierejser kan afholdes inden for gældende principper:

·         Studierejserne skal have et klart fagligt og politisk formål

·         Studierejsen kan foretages til ind- og udland

·         Administrationen tilrettelægger studierejsen

·         Der kan maksimalt deltage tre personer fra administrationen

·         Ved hjemkomst fra studierejsen udarbejdes en rapport om studierejsens resultater til offentliggørelse på kommunens hjemmeside.

 

I byrådsperioden 2014-2017 er der således afsat et budget til studierejser for udvalgene på samlet 1.249.000 kr.

 

Det betyder, at alle udvalg kan tage på én studierejse én gang i byrådsperioden.

 

Såfremt Økonomiudvalget beslutter formål og destination forventes studieturen afholdt i løbet af 2015.

Administrationen foreslår, at udvalget kan vælge en af to studieture:

 

1.    Innovative løsninger i den nye kommunale virkelighed

 

Formål

Et studie af nye innovative og bæredygtige løsninger. Nøgleordet er nytænkning og omdrejningspunktet er kommunernes justering og reformering til fremtidens kommunale virkelighed.

Ved at besøge forskellige jyske kommuner, der forsøger sig med nye løsninger af kommunale opgaver og/eller tilrettelægger deres omgivelser, så de passer til fremtidens Danmark, kan der findes inspiration og indsigt i, hvordan det kommunale arbejde også kan tilrettelægges.

 

Fordel

Det vil være nemt at sammenligne og visualisere, hvordan de nye måder at imødekomme den kommunale opgaveløsning på, kan bruges i Fredensborg Kommune, i og med, at det er danske kommuner. 

 

Forslag til besøg

Viborg Rådhus: Viborgs nye rådshus er en bæredygtig bygning hvis vision har været, at skabe et rådhus, der er handicapvenligt, miljø- og energirigtigt og understøtte et godt arbejdsmiljø for videndeling.

 

Kolding Kommune – Vi designer livet: Kolding Kommune har i en ny vision for 2012-2022 haft fokus på, at udbygge og styrke kommunens profil indenfor design, kunst og arkitektur. Denne vision ønsker de at opnå via fire overordnede temaer: design og branding, iværksætteri, social udvikling og uddannelse

 

FredericiaC: En ny bydel er på tegnebrættet i Fredericia, hvor de blandt andet arbejder med følgende nøgleområderne:

At områdets historie og den nye bydel mødes og skaber nytænkning,

At øget by- og livskvalitet og udviklingsmuligheder går hånd i hånd

At byens borgere skal være en aktiv del af byudviklingen,

Bæredygtighed både mht, økonomi, klima og sundhed indgår i planlægning og løsninger.

 

Horsens: Horsens Kommune har de seneste 10 år arbejdet

systematisk på at udvikle kommunens brand, hvilket har resulteret i en positiv udvikling i antallet af indbyggere.

 

Erhvervspolitisk forår i vejle 2011: Denne event har medført, at der i kommunen er blevet udarbejdet en vision for erhvervsindsatsen ud fra en åben dialog på dialogportalen www.vejlesfremtid.dk, med erhvervsrepræsentanter, uddannelsesinstitutioner, organisationer og borgere.

 

 

2.    Et studie i hvordan globaliserings- og økonomiske tendenser påvirker udviklingen af kommuner – to mulige destinationer

 

A.    Stockholms tur: Byfornyelse – Vækst og Erhverv

 

Kort info

Stockholm Regionen, der består af 26 kommuner, har en vision om, at være Europas mest attraktive storbysregion i 2030. Den store udfordring er at få udviklet transportsystemet, uddannelse og anden infrastruktur i takt med den øgede befolkning.

 

I regionen befinder hovedstadskommunen, Stockholm Stad, sig, der i 2007 udarbejdede en vision 2030, der indeholdte tanker for hvordan kommunen skal udvikle sig. Visionen afspejler en innovativ og voksende metropol i verdensklasse – en by med stærk vækst og god velfærd for alle.

 

Formål

En studietur der vil give ny indsigt i, hvilke gevinster og udfordringer, der er for en kommune som en del af en hovedstadsregion og hvordan opgaveløsningen omkring globale og økonomiske tendenser bliver håndteret i en anden nordisk hovedstadsregion.

 

Fordel

Et besøg til Stockholm og evt. en mindre kommune ca. 30 km væk fra hovedstaden, kan give nye perspektiver på, hvordan samarbejdet mellem kommune og region kan løses.

 

Forslag til besøg

Läns Landsting

Temaet for dette besøg kunne være:

-       Regionsplanlægning (som der i Sverige ikke er bindene, men bidrager til at samordne kommunernes planlægning).

-       Samarbejdet mellem de forskellige svenske län (for at få en fælles langsigtet plan. Et af udgangspunkterne for dette samarbejde er det fælles europæiske planperspektiv ESDP).

 

Solnä – Visioner omkring byfornyelser med fokus på erhvervslivet

Solnä er en kommune i region Stockholm, der støder op til Stockholm Kommun. De har store visioner for byfornyelse og videreudvikling af de byområder der i forvejen er i kommunen, med fokus på erhvervslivet.

 

Hammerby Sjöstad – byfornyelse med fokus på bæredygtighed

Hammarby Sjöstad er et forholdsvis nyt byområde i den sydlige del af Stockholm Kommune. Området var tidligere et meget forurenet område med små erhverv og uden ordentlig infrastruktur. Første spadestik blev taget i 1997 og fra starten var bæredygtighedstiltag indarbejdet i byfornyelsesprojektet.

 

Upplands-bro Kommune – byudviklings vision i samarbejde med borgerne

Upplands-bro kommune ligger ca. 25 km nordvest fra Stockholm Kommune, og indgår i Stockholm Län. Kommunen arbejder på, at udvikle visionen: Vision UpplandsBro, hvis mål er, at øge effektiviteten og udvikle fællesskabet til en mere attraktiv kommune nær Stockholm. Måden hvorpå de vil udarbejde visionen er ved hjælp af borgerinddragelse. Borgerne ser de som vigtige aktører og innovatører, og en masse forskellige events er blevet afholdt i løbet af 2013, med det formål, at inddrage borgerne i udarbejdelsen af en vision, der vil styrke kommunens brand og dermed dens tiltrækningskraft.

 

B.    Malmø tur: Vækst, klima og innovation

 

Kort info

Malmø Stad er del af den dansk-svenske region: Øresundsregionen, der geografisk udgøres af Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Skåne, hvilket indebærer 47 kommuner på den danske side og 33 kommuner på den svenske side.

 

Formål

Malmø er kendt for deres vækst, hvilket er eksploderet de sidste 10 år. En tur til Malmø ville kunne give indsigt i nogle nye perspektiver på, hvordan kreativ og innovativ opgaveløsning kan se ud, herunder byfornyelse og vækstplaner.

 

Fordel

Malmø og Fredensborg Kommune er begge en del af Øresundsregionen, hvormed besøget kunne give bedre kendskab til andre kommuner i regionen – på den anden side af havet. Derudover er Malmø langt fremme i de fælles visioner for regionen, hvilket kunne være til stor inspiration. 

 

Forslag til besøg

Øresundsregionen – en motor for vækst

Vision: I 2025 København-Malmø skal være en sammenhængende og bæredygtig metropol der skaber vækst i både Øresundsregionen, Danmark og Sverige. Når der skabes vækst i byerne, smitter det af på den omkringliggende region og på hele nationen. Med hver sine styrker komplementerer København og Malmø hinanden og styrker Øresundsregionens vækstmuligheder, øger konkurrenceevnen samt fastholder Øresundsregionen som et attraktivt sted at leve og besøge.

 

Økobyen Bo01 – innovativ boligløsning

Bo01 er en nyere bydel i vækstområdet Västra Hamnen i udkanten af Malmö. Målet er, at bydelen skal fungere som et ledende internationalt eksempel på miljømæssig tilpasning og social bæredygtighed i tætbebyggede urbane områder. På den måde er ønsket, at Bo01 skal styrke Västra Hamnen og Malmøs bæredygtige udvikling.

 

Energi Øresund – Et fælles projekt i Region Øresund

Energi Øresund er et fælles projekt mellem kommuner i Region Øresund, der arbejder med energiforbrug og energiforsyning i nye byområder. Projektet har ledt frem til følgende forhold, som kommunerne i Øresundsregionen skal tænke ind, når de planlægger nye lavenergiområder:

o    Energiforsyning

o    Energi- og ressourceforbrug

o    Samarbejde mellem kommuner og private aktører

Et øresundsregionalt samarbejde giver mening af flere grunde:

o    Erfaring udveksling mellem DK og Sverige, hvilket vil skabe bedre rammer for lavenergibyggeri.

o    Mulighed for fælles basis til at tiltrække investeringer til regionen, blandt andet via fælles beregningsmetoder, som kan gøre det lettere for entreprenører og rådgivere at byde på opgaver på tværs af Øresund.

o    En fælles indsats kan fastholde og styrke Øresundsregionens grønne profil til gavn for os selv og til inspiration for udlandet.

 

For uddybning af forslagene henvises til vedlagte bilag.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling


1.    At Økonomiudvalget træffer beslutning om afholdelse af studietur i foråret 2015.

2.    At Økonomiudvalget træffer beslutning om formål og studietur destination.

3.    At administrationen arbejder videre med at konkretisere et program på grundlag af det skitserede indhold.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2014

Økonomiudvalget besluttede, at administrationen skal arbejde videre med model 1. Administrationen udarbejder et forslag til endeligt program.