Nr.123 - Samarbejdskodeks mellem LO Hovedstaden og Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 14/9849

 

Beslutningstema

LO Hovedstaden har efter dialog med borgmesteren fremsendt udkast til samarbejdskodeks/partnerskabsaftale om indsatsen mod social dumping.


Der skal tages stilling til, hvorvidt det ønskes, at der indgås et samarbejdskodeks mellem LO Hovedstaden og Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

LO Hovedstadens henvendelse har til formål at skabe en fælles forståelse for nødvendigheden af sociale klausuler, herunder arbejdsklausuler rettet mod social dumping.


Fredensborg Kommune arbejder allerede aktivt med sociale klausuler, som søges udbredt i alle relevante kontrakter. Dette arbejder sker bl.a. under henvisning til den gældende indkøbs- og udbudspolitik, hvor følgende er angivet: ”Miljøforhold og sociale klausuler vil altid - med mindre købet er uegnet til det - indgå som udvælgelseskriterier, mindstekrav eller konkurrenceparametre”. En opdatering af kommunens indkøbs- og udbudspolitik, hvor mulighederne og kravene til sociale klausuler præciseres, er endvidere til behandling på dette Økonomiudvalgsmøde.


LO-Hovedstaden vil med samarbejdskodekset forpligtige Fredensborg Kommune til aktivt at samarbejde med LO Hovedstaden ved årligt på et møde at drøfte udviklingen i kommunens udbud og kontrakter set i forhold til ILO Konventionen og de nationale regler på området. Derudover forpligter kommunen sig til at fastlægge en vejledning, som bl.a. indeholder regler for, hvordan det kontrolleres, at kontraktvilkår overholdes.


Et samarbejdskodeks med LO Hovedstaden vurderes ikke umiddelbart at løfte kommunens arbejde med aktivt at arbejde med sociale klausuler i bygge- og anlægskontrakter samt øvrige relevante kontrakter, da det allerede er en aktiv og skriftligt nedfældet del af kommunes udbuds- og indkøbsarbejde.


Hertil kommer, at et samarbejdskodeks med LO Hovedstaden vil indebære en forskelsbehandling af arbejdsmarkedets forskellige parter. Andre fagforbund, arbejdsgiverorganisationer mv. er også parter på området.

Et samarbejdskodeks med LO Hovedstaden vil desuden medføre ressourceanvendelse til møder, opfølgning mv.


Status i andre nordsjællandske kommuner

De øvrige nordsjællandske kommuner har ligeledes modtaget henvendelsen fra LO Hovedstaden. I mange af kommunerne er samarbejdskodekset pt. til politisk behandling, og den administrative indstilling er i de kendte tilfælde enslydende med nærværende.


Administrationens konklusion

Samarbejdskodekset vurderes ikke at indeholde fordele, som kommunen ikke kan få del i uden et samarbejdskodeks. Administrationen vurderer derfor, at et samarbejdskodeks vil medføre flere ulemper end fordele.

Retsgrundlag

Cirkulæreskrivelse nr. 114 af 18/05/1966 om gennemførelse af den af Den internationale Arbejdskonference vedtagne konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.


Cirkulæreskrivelse nr. 115 af 27/06/1990 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter om bygge- og anlægsarbejde.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

At der svares følgende til LO Hovedstaden:


  1. At kommunen anerkender og bakker op om LO-hovedstadens indsats for at fremme sociale klausuler mv. hvor relevant
  2. At administrationen allerede aktivt arbejder med sociale klausuler, herunder krav om overholdelse af ILO-konventionerne og derfor ikke ser behov for en formel aftale med LO herom.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2014

Administrationens indstilling anbefales efter afstemning:


For stemte: 6 B, C, I , V og O.


Imod stemte: 5 A, F og Ø


Hans Nissen (A) begærede sagen i byrådet.