Nr.118 - Forsøg med fravigelse af overenskomster

Sagsnr.: 14/16470

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal drøfte, om administrationen skal ansøge om, at Fredensborg Kommune deltager i forsøg med fravigelse af overenskomster.

Sagsfremstilling og økonomi

Staten, regionerne og kommunerne arbejder målrettet med at modernisere den offentlige sektor. I økonomiaftalen for 2014 mellem regeringen, KL og Danske Regioner blev der aftalt tre initiativer, som skal bidrage til at fastholde den konstruktive dialog mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om modernisering af den offentlige sektor.


Initiativerne omfatter udvikling af nye styreformer med fokus på tillid og samarbejde, forsøg med fritagelse af overenskomstmæssige bindinger samt oprettelse af et Center for Offentlig Innovation.


Nu igangsættes initiativet om forsøg med fravigelse af overenskomster. Hensigten med forsøgsordningen er at vurdere, om de nuværende overenskomster udgør en barriere for en smartere indretning af opgaveløsningen i staten, kommuner og regioner.


Økonomi- og Indenrigsministeriet, KL og Danske Regioner opfordrer til at deltage i forsøgsordningen.


Udgangspunktet er, at der kan gennemføres forsøg med overenskomster, der kan opnås enighed om mellem de relevante overenskomstparter.


Generelle aftaler er undtaget fra forsøgsordningen. Det betyder, at der ikke kan gennemføres forsøg med barselsaftalerne, ferieaftalerne eller de ufravigelige bestemmelser i MED-aftalerne.


Der vil heller ikke være mulighed for at gennemføre forsøg på overenskomstområder hvor FOA eller LC har forhandlingsretten. Disse organisationer har på forhånd tilkendegivet, at de ikke ønsker at deltage i forsøgsordningen.


Procedure:

Blandt de ansøgende ministerier, regioner og kommuner udvælges et antal til at deltage i forsøgsordningen. Denne udvælgelse forestår, Økonomiministeriet, Moderniseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner i samarbejde.


Ansøgningsfristen er 2. juni 2014


Der vil efter udvælgelsen være mulighed for at konsolidere de udvalgte forsøgsbeskrivelser.


Herefter optager Moderniseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner forhandlinger med de relevante arbejdstagerorganisationer med henblik på fravigelse af elementer i overenskomster.


Der vil blive gennemført en evaluering af forsøgene, hvis ramme udarbejdes når indholdene i forsøgene er kendt.


Administrationen foreslår 3 forsøgstemaer i Fredensborg Kommune:

1.

Mulighed for udvalgte grupper af personale, hvor der ansøges om fritagelse for forpligtelsen om at lønaftaler indgås med den faglige organisation, her foreslås bl. andre ledere i organisationen, akademikere

Med fritagelsen er det tænkt som en mulighed, den faglige organisation vil altid kunne anmode om forhandling.

Lønstatistikker som den faglige organisation får fremsendt på anmodning vil sikre gennemsigtigheden i lønaftalerne

2.

Fritagelse for forpligtelsen i BUPL’s overenskomst og hovedaftale, om at organisationen har en forhandlingsadgang inden kommunen kan beslutte organisatoriske forandringer som har betydning for medarbejderne.

Fredensborg Kommune lægger stor vægt på involvering af medarbejderne i forandringer i MED-regi, lægger stor vægt i værdien i de strategiske drøftelser der foregår mellem leder og TR og er altid imødekommende overfor drøftelser med de faglige organisationer. Det opleves derfor som en unødvendig ret, som ikke er i tråd med det lokale arbejde der foregår mellem ledere og medarbejdere.

3.

Uagtet at de generelle aftaler, og dermed ferieaftalen, er undtaget for forsøg, foreslås muligheden for at 6. ferieuge ikke kan kræves udbetalt i andre sammenhænge end ved fratrædelse. Formålet med ferie er rekreation og frihed, og i takt med at der i samfundet tales meget om arbejdspres og stress er det modstridende at 1 uge ud af 6 ugers ferie kan kræves udbetalt. Det understøtter ikke formålet med ferie.

Bevilling

Sagen har ikke nogle bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Økonomiaftalen 2014 mellem regeringen og henholdsvis KL og Danske Regioner.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling


  1. At Økonomiudvalget drøfter, om administrationen skal forberede en ansøgning om deltagelse i forsøget med fravigelse af overenskomster som beskrevet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2014

Økonomiudvalget ønsker, at sagen sendes til høring i HOVED-udvalget samt, at administrationen søger om fristforlængelse.