Nr.174 - Kvalitetsstandard vedrørende støtte i eget hjem

Sagsnr.: 14/12792

 

Beslutningstema

Godkendelse af kvalitetsstandard vedrørende støtte i eget hjem, som følge af Masterplan handicap og socialpsykiatri 2014.

Sagsfremstilling og økonomi


Kommunen skal ifølge Lov om Social service tilbyde støtte i eget hjem til borgere med betydelig nedsat funktionsevne.


Støtte i eget hjem omhandler specialpædagogisk støtte til borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk nedsat funktionsevne, der bor i eget hjem. Støtten kan også gives til borgere i bofællesskaber eller til borgere i botilbud, som i en kortere eller længere periode, har særlige problemer som ikke kan tilgodeses inden for tilbuddets almindelige normering. Støtten beregnes typisk efter leverede timer.Målgruppen er kendetegnet ved meget forskellige problemstillinger. Det kan være psykiske lidelser, udviklingshæmning, hjerneskade, fysiske handicaps,

autisme, eller en kombination af flere funktionsnedsættelser inden for området.


Støtten varierer alt efter den enkelte borgers behov fa få timer om ugen til støtte 24 timer i døgnet, og kan vare fra få måneder til  adskillige år.


Visitation til støtte, skal altid foretages ud fra en individuel konkret vurdering, og der skal følges op på bevillingen løbende, minimum en gang om året.


I Fredensborg kommune benyttes dels  egne støtteteams  til borgere med sindslidelser, dels eksterne leverandører med speciale indenfor målgruppen.


Egne støtteteams indgår i det rammestyrede budget, eksterne leverandører, bofællesskaber og botilbud indgår i det indsatsstyrede budget.Borgere der aktuelt modtager støtte efter § 85


Socialpsykiatri

eget  team

Lindegården

eget team

Eksterne leverandører

Borgere i bofællesskaber

Borgere i botilbud

133

20

57

27

10

Administrationen forelægger revideret kvalitetsstandard til vedtagelse igen, med henblik på revisitation på det rammestyrede og indsatsstyrede område og reduktion i bevillingerne, således at støtten ydes til borgere med størst behov, og at timerne gradvis reduceres.


Dataopgørelse fra Ballerupundersøgelsen 2012 viser at udgiften til støtte i eget hjem pr. bruger ligger ca. 50 % højere end gennemsnitsudgiften i Region Hovedstaden. Forslaget bringer udgiften tilbage på niveau for regionen gennemsnitligt.

Retsgrundlag

Lov om Social Service

Kompetence

Social- og Senioudvalget

Indstilling

  1. At kvalitetsstandard for støtte i eget hjem (§85) godkendes

Beslutning i Handicaprådet den 04-06-2014

Handicaprådet er betænkelig ved en reduktion på 33 % af støtten til borgere i eget hjem. Rådet er bekymret for konsekvenserne for den enkelte borger.


Kristian Hegaard (B) og Christian de Jonquières (C) deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 11-06-2014

Bemærkninger fra DH-medlemmerne i Fredensborg Handicapråd indgik i sagens behandling.


Det reviderede udkast til kvalitetsstandard godkendes ikke, idet udvalget er bekymret for konsekvenserne.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-06-2014

Økonomiudvalget anbefaler, at sagens finansiering oversendes til budgetforhandlingerne. SSU beslutning forventes at medføre en merudgift på 2 millioner kr. i 2015 og 4 millioner kr. i 2016 og frem.